Gods Woord over politiek en oorlog

Zie zelf hoe diepgaand de wijsheid van de Torah is vergeleken met ons moderne begrip van de “burgerlijke” samenleving.

Door David Lazarus | | Onderwerpen: parasha
Als onze moderne heersers alleen maar de instructies van de Torah over politiek en oorlog zouden volgen, zouden we in een heel andere wereld leven. Foto: Yonatan Sindel/Flash90

Met niets minder dan goddelijk inzicht in de menselijke natuur legt Mozes aan de kinderen Israëls uit hoe zij rechters of sjoftiem moeten aanstellen om toezicht te houden op de gemeenschap. Direct aan het begin worden deze ambtenaren er streng voor gewaarschuwd dat omkoping en woeker verboden zijn. Hoe leerzaam om ons meer dan 3000 jaar geleden te laten weten dat dit een van de grootste problemen in een burgerlijke samenleving zou worden. Als de moderne wereld de Torah maar zou leren. Hoe anders zou ons leven zijn in een land waar politici niet afhankelijk waren van de macht van het geld – een idee dat tegenwoordig moeilijk voorstelbaar is.

En kijk naar het volgende voorschrift: Volgens de Hebreeuwse tekst (Deut. 17:18) moest de koning van Israël twee handgeschreven kopieën van de Torah maken in aanwezigheid van de Levieten. Stelt u zich eens voor hoeveel moeite het gekost heeft om ervoor te zorgen dat een kandidaat die gekozen is om over het volk Israël te regeren, zou regeren met eerlijkheid, barmhartigheid en integriteit. Hij moest maanden, misschien zelfs jaren besteden aan het schrijven en mediteren over elk woord en zelfs elke letter van de Hebreeuwse Bijbel! En vergeet niet, als er ook maar één fout werd gemaakt, zelfs maar de kleinste jod of punt, moest de hele boekrol in een genizah worden begraven en moest er vanaf het 1e Boek van Mozes met een gloednieuwe kopie van de Tora worden begonnen. Wat een buitengewone manier om een koning of heerser voor te bereiden op het volk. Ik ben er niet zeker van dat de politici van vandaag de grondwet van hun land moeten lezen, laat staan begrijpen, voordat ze zich verkiesbaar stellen.

En wat doet de koning met deze twee kopieën? Hij wordt geacht er altijd een bij zich te dragen, opdat “hij onderricht wordt in de Torah, opdat hij niet hoogmoedig wordt”. Nederigheid lijkt tegenwoordig geen populaire of zelfs wenselijke eigenschap te zijn bij politici. En van de leider wordt verlangd dat hij “zijn hele leven” Torah leest, waarbij zijn voortbestaan afhangt van regelmatige Bijbelstudie en de toepassing daarvan op zijn beslissingen en levensstijl. Het was hem niet toegestaan buitensporige rijkdom te vergaren of veel vrouwen te hebben. Salomo heeft zeker de prijs betaald voor zijn 1000 vrouwen (waarschijnlijk had hij daarom zoveel geld nodig!).

Een andere belangrijke bevinding is de bepaling om betwiste, onopgeloste zaken in handen van de priesters te leggen. Als een magistraat of rechter een geschil over een moord, een civiele zaak of een mishandeling niet kon beslissen, moest hij naar de “door God uitverkoren plaats” gaan, wat toen de tabernakel in de woestijn en later de tempel in Jeruzalem was, en de zaak voorleggen aan de Levitische priesters, wier beslissingen naar de letter moesten worden uitgevoerd. Opdat u niet zou denken dat hierdoor belangrijke burgerlijke zaken in handen kwamen van een paar geïsoleerde priesters die de hele dag konden bidden en gemakkelijk hun religieuze autoriteit konden misbruiken om te beslissen wat zij wilden, het tegendeel was de regel.

Noch de priesters, noch de Levieten hadden een aandeel in de porties die aan hun broeders in het land Israël waren toebedeeld. In plaats daarvan werden zij ondersteund door de tienden en de offers van de gemeente. Daarom was het onwaarschijnlijk dat zij beïnvloed zouden worden door de typische tirannen, steekpenningen of speciale belangengroepen (lobby’s). Zij waren zelfs niet gebonden aan de koning of andere politieke leiders, een probleem dat zich vandaag in moderne democratieën voordoet.

Bovendien waren de priesters verantwoordelijk voor de vermenigvuldiging, de bescherming en de kennis van Gods Woord en bovenal gewijd aan de Heer zelf, hetgeen hun een goddelijk geïnspireerd perspectief op geschillen en controverses verschafte. “Gedenk de zonen van Aäron,” vermaant de Schrift, om de priesters ervan te weerhouden te denken dat zij dingen willekeurig kunnen doen, en om hen aan te sporen tot absolute toewijding aan God en Zijn wegen, en wee hun als zij dat niet doen.

Een ander prachtig inzicht uit de parasja Sjoftiem is dat wanneer Israël ten strijde moest trekken, een speciale priester de troepen moest vergezellen om hun vertrouwen in God en Zijn wegen tijdens de strijd te versterken. In de oude Joodse bronnen wordt deze speciale priester, die zij Mashiach L’milchama noemen, een “messias” of “gezalfde over de oorlog”, uitvoerig beschreven. Wanneer Israël ten strijde moest trekken, werd een nieuwe hogepriester aangesteld en speciaal voor die taak gezalfd, om er zeker van te zijn dat hij absoluut vrij was van bijbedoelingen, waaronder de invloeden van zijn medepriesters, ongegronde angsten of wraakgevoelens.

In dezelfde parasha is er de messiaanse voorspelling dat God “een profeet als Mozes zou opwekken” om het volk te regeren (18:18), een aanwijzing voor het belang en de zorgvuldigheid die in acht moeten worden genomen alvorens te besluiten ten strijde te trekken. Wat een radicaal andere kijk op oorlog dan de zogenaamde “beschaafde” wereld waarin we nu leven.

De parasha vertelt ons dat in tijden van oorlog de vijand de kans moet krijgen om vrede te sluiten, dat een pasgetrouwde niet de strijd in moet gaan, of iemand die een huis heeft gebouwd en er nog niet in heeft gewoond, of een nieuwe wijngaard heeft geplant, of iemand die angstig is.

Bij het lezen van Parashat Sjoftiem (Deut. 16:18 tot 21:9) deze shabbat, komt men tot het besef dat Gods wegen veel barmhartiger, rechtvaardiger en beschaafder zijn dan die van de moderne beschavingen die de Torah hebben verlaten ten gunste van een Verlichtingsrationalisme dat heeft geleid tot wereldoorlogen en een wapenwedloop die het bestaan van de mensheid zelf bedreigt.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox