Gebruikersovereenkomst

Overeenkomst tussen gebruiker en Israel Today – Holland

De Israel Today – Holland website bestaat uit verschillende webpagina’s die worden beheerd door Israel Today – Holland.

De Israel Today – Holland website wordt u aangeboden onder de voorwaarden dat u zonder voorbehoud instemt met de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Israel Today – Holland website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Veranderen van de algemene voorwaarden

Israel Today – Holland behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Israel Today – Holland website wordt aangeboden te veranderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Israel Today – Holland website.

Links naar websites van derden

De Israel Today – Holland website kan links naar andere websites (“Gelinkte sites”) bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van Israel Today – Holland en Israel Today – Holland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. Israel Today – Holland is niet verantwoordelijk voor web casting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. Israel Today – Holland verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring door Israel Today – Holland van de betreffende site, noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde aan het gebruik van de Israel Today – Holland website, garandeert u Israel Today – Holland dat u de Israel Today – Holland website niet zult gebruiken voor enig onwettig of bij deze voorwaarden, bepalingen of mededelingen verboden is. Het is u niet toegestaan de Israel Today – Holland website te gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting van de Israel Today – Holland kan plaatsvinden, dan wel het genot en gebruik van een andere partij van de Israel Today – Holland website kan verstoren. U mag niet verkrijgen of trachten te verkrijgen enige materialen of informatie op welke manier dan ook, welke niet voor dat doel ter beschikking zijn gesteld of verstrekt via de Israel Today – Holland website.

Gebruik van de communicatiediensten

De Israel Today – Holland website kan bulletin board services, chat ruimtes, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina’s, kalenders en / of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten, ontworpen om u in staat te stellen met een groep of het grote publiek te communiceren (collectief, “Communicatiediensten”). U gaat akkoord met uitsluitend gebruik van de communicatiediensten om te posten, verzenden en ontvangen van berichten en materialen die gepast zijn en gerelateerd zijn aan de specifieke communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, zult u niet:

te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen. Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van enig ongepast, ontheiligend, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie. Uploaden van bestanden die software of ander materiaal bevatten die beschermd zijn door wetten aangaande de intellectuele eigendom (of door rechten op privacy en publiciteit) tenzij u eigenaar bent van de rechten of er controle over uitoefent, of alle noodzakelijk toelatingen ontvangen hebt. Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden of enige andere gelijksoortige software of programma’s bevatten, die de werking van een anders computer kunnen schaden. Adverteren of te koop aanbieden of kopen van goederen of diensten voor enig bedrijfsdoel, tenzij de communicatiedienst zulke berichten toelaat. Uitvoeren of doorsturen van enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven. Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst, waarvan u weet of redelijkerwijs moet weten, dat deze niet legaal gedistribueerd kan worden op zo’n manier. Falsificeren of verwijderen van auteursvermeldingen, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat in een bestand dat wordt geüpload. Een andere gebruiker in het gebruik of genot van de communicatiedienst beperken of hinderen. Handelen in strijd met de gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn voor een bepaalde communicatiedienst. Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder toestemming. Handelen in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving.

Israel Today – Holland is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. Echter, Israel Today – Holland behoudt zich het recht om materialen geplaatst op een communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Israel Today – Holland behoudt zicht het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op elk gewenst moment, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Israel Today – Holland behoudt zich het recht om ten alle tijden indien nodig enige informatie te openbaren om te voldoen aan eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedure of overheidsverzoek, of om deze informatie te redigeren, weigeren te plaatsten of om informatie of materialen te geheel of gedeeltelijk te verwijderen, naar Israel Today – Holland eigen goeddunken.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijke identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een communicatiedienst. Israel Today – Holland heeft geen controle over, noch ondersteunt zij de inhoud, berichten of informatie die worden gevonden in communicatiediensten en daarom kan Israel Today – Holland niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de communicatiediensten en voor handelingen die volgend uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Israel Today – Holland woordvoerders en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Israel Today – Holland.

Materialen geüpload naar een communicatiedienst kunnen worden onderworpen aan beperkingen van gebruik, reproductie en/of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan Israel Today – Holland of geplaatst op een Israel Today – Holland website

Israel Today – Holland beschouwt de materialen die u verstrekt aan Israel Today – Holland niet als haar eigendom (inclusief feedback en suggesties), dit geldt ook voor de materialen die u plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan de Israel Today – Holland website of daarmee samenhangende diensten (collectief “Inzendingen”). Echter met het plaatsen, uploaden, toevoegen en verstrekken van uw inzending verleent u Israel Today – Holland en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onder-licenties het recht om uw inzending te gebruiken in verband met de exploitatie van hun internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperkingen, het recht om: te kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw inzending; en uw naam te publiceren in verband met uw inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending en hetgeen daarin vermeld. Israel Today – Holland is niet verplicht om uw inzending te plaatsen of te gebruiken en mag deze verwijderen op elk gewenst moment naar Israel Today – Holland eigen goeddunken.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw inzending, garandeert u dat u eigenaar bent of anderszins in controle bent van de rechten over de inzending zoals beschreven in deze paragraaf, met inbegrip van, zonder beperkingen, alle rechten noodzakelijk voor u om de inzending te verschaffen, plaatsen, uploaden, invoeren of verstrekken.

Aansprakelijkheidsvrijwaring / disclaimer

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de Israel Today – Holland website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Israel Today – Holland en/of haar leveranciers kunnen op elk gewenst moment verbeteringen en/of wijzigingen maken in de Israel Today – Holland website. Adviezen die worden ontvangen via de Israel Today – Holland website dient u niet te gebruiken voor persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor specifiek advies afgestemd op uw situatie.

Israel Today – Holland en/of haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de Israel Today – Holland website, voor welke toepassing dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens verstrekt ‘zoals’ zonder garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. Israel Today – Holland en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens, inclusief alle garanties en voorwaarden betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal in geen geval Israel Today- Nederland en/of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bestraffende, bijkomende, speciale, gevolgschade, of enige andere schade inclusief maar niet beperkt tot schade door het verlies van gebruik, gegevens of winst voortvloeiende uit of op een andere wijze verband houdende met het gebruik of uitvoering van de Israel Today – Holland website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de Israel Today – Holland website of aanverwante diensten, het leveren of niet van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens die via de Israel Today – Holland website worden verkregen, of anderszins voortkomend uit het gebruik van de Israel Today – Holland website, hetzij op basis van contract, onrechtmatigheid, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anders, zelfs als Israel Today – Holland of een van haar leveranciers op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade. Aangezien sommige landen/staten niet de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, kan de bovenstaande beperking niet op u van toepassing zijn. Indien u niet tevreden bent over enig gedeelte van de Israel Today – Holland website, of met een van onze gebruikersvoorwaarden, is uw enige en exclusieve oplossing het gebruik van de Israel Today website te stoppen.

Contact: info@israeltoday.co.il

Beëindiging / beperking toegang

Israel Today – Holland behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Israel Today – Holland website en de daarmee verband houdende diensten of enige gedeelte daarvan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Algemeen – Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de staat Washington, Verenigde Staten van Amerika en u stemt er hierbij onherroepelijk in dat alle geschillen voorkomende uit of betrekking hebbende op het gebruik van de Israel Today – Holland website exclusieve jurisdictie hebben op locatie van de rechtbanken in San Mateo County, California, Verenigde Staten van Amerika.

Gebruik van de Israel Today – Holland website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van, en niet zonder beperking, deze paragraaf. U verklaart dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap, dienstverband of vertegenwoordigingsverhouding bestaat tussen u en Israel Today – Holland als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Israel Today – Holland website. Israel Today – Holland is voor de nakoming van deze overeenkomst onderworpen aan de bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst genoemd doet afbreuk aan het recht van Israel Today – Holland om te voldoen aan de verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie verband houdende met het gebruik van de Israel Today – Holland website of informatie verstrekt of verzameld door Israel Today – Holland met betrekking tot dat gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt bepaald ongeldig of niet afdwingbaar te zijn ingevolge het toepasselijke recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking hierboven beschreven, dan wordt die ongeldige of niet afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling dat het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijk bepaling en de rest van de overeenkomst zal van kracht blijven. Tenzij hierin anders aangegeven, heeft deze overeenkomst tussen de gebruiker en Israel Today – Holland betrekking op de Israel Today – Holland website en vervangt deze overeenkomst alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiken en Israel Today – Holland met betrekking tot de Israel Today – Holland website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm, zijn ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden zijn in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het Engels.

Auteurs- en handelsrecht mededelingen:

De inhoud van de Israel Today – Holland website is: Copyright 2015 door Israel Today – Holland en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden

Handelsrecht

De namen van bedrijven en producten die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.

De als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen enkele verbinding met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis is bedoeld of mag worden afgeleid.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Mededelingen en de procedure voor het maken van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.

Krachtens Titel 17, United States Code, Sectie 512(c)(2), kennisgeving betreffende een vermeende schending van het auteursrecht in het kader van auteursrecht wetten geldende in de Verenigde Staten van Amerika dienen te worden gestuurd naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van de serviceprovider. Vragen die geen verband hebben met de volgden procedure worden als niet beantwoord afgedaan. Zie mededelingen en procedures voor het maken van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.