Wat is dat toch met de Joodse identiteit van Jezus?

De trend om zowel in het christendom als in het Jodendom de nadruk te leggen op het Joods-zijn van Jezus leidt alleen maar af van Zijn ware identiteit.

Door Gershon Nerel | | Onderwerpen: Bijbel, Jezus
Dient de nadruk op Jezus' Joodse afkomst werkelijk Zijn goddelijke zending en aard? Foto: Arie Leib Abrams/Flash90

Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? (Johannes 4:9)

Het “Joods-zijn” van de Messias

Na de demonische uitroeiing van zes miljoen Joden door de nazi’s tijdens de Shoah (Holocaust) in de Tweede Wereldoorlog en na de wedergeboorte van de Joodse staat Israël in 1948, hebben veel geleerden een positiever beeld gekregen van Joden en het Jodendom. In de lijn van deze post-Shoah-trend heeft zich ook een “nieuwe zoektocht” naar Jezus de Jood ontwikkeld. Zowel joodse als christelijke intellectuelen beweren steeds vaker dat “Jezus geen niet-jood is”.

Academici en anderen streven er voortdurend naar te bewijzen dat de Messias antropologisch gezien Joods is en moet zijn. Eén verklaring heeft dit idee als volgt samengevat: “Jezus van Nazareth leefde en stierf als een gelovige Jood”.

Theologen en historici, vooral in het Westen, hebben zich geconcentreerd op de historische Jezus/Yeshua en zijn etnische Jood-zijn. Het gaat om David Flusser, Geza Vermes, Paula Fredriksen en Amy Jill-Levine. Met andere woorden, het is een populaire mode geworden om zich te concentreren op de “Jood Jezus”.

Tegelijkertijd leggen steeds meer onderzoekers de nadruk op Jesjoea’s Jood-zijn om de nazi-propaganda van een “arische Jezus met blond haar” tegen te gaan. Anderen willen een andere krankzinnige bewering weerleggen door te verwijzen naar “Jezus de Jood”, namelijk dat “Jezus een Palestijn was”. Dit wordt nog steeds door veel Arabische christenen gepropageerd.

De “Israëlisch-Joodse” Messias

Bovendien gebruiken sommige Israëlische Messiaanse voorgangers in hun leer ook humanistische termen om de Jood-zijn van Jesjoea te benadrukken. Een van die benamingen is bijvoorbeeld Sabra (Hebreeuws “Tzabar”), wat betekent: iemand die in het land Israël is geboren. Een andere benaming voor Jesjoea is Sefardische Jood, die wordt afgebeeld met een donkere huidskleur en zwart haar en er niet uitziet als een bleke Asjkenazische (Europese) Jood.

Anderen beelden Jesjoea zelfs af met tzitzit, de franjes aan het gewaad van een Joodse man (Genesis 15:38-9). In de context van deze afbeelding had de Messias Jesjoea 2000 jaar geleden een donkere baard gedragen, zoals toen gebruikelijk was en ook nu nog wordt gedaan. Vrome joodse mannen houden zich aan het bijbelse gebod “Gij zult de zijkanten van uw hoofd niet scheren, en gij zult de randen van uw baard niet verminken” (Deuteronomium 19:27). Tegenwoordig wordt een dergelijk uiterlijk Joods uiterlijk meestal geassocieerd met rabbinale autoriteiten die zowel de geboden van de Tora (Pentateuch) als de halacha, de regels en tradities van de Hebreeuwse wijzen, in acht nemen.

De Messias Jesjoea in de Evangeliën

De kern van de vraag naar de identiteit van de Messias Jesjoea is echter niet zijn Joods-zijn of uiterlijke religieuze verschijning. De voortdurende moderne discussies over “Jezus de Jood” missen het centrale struikelblok. In feite overschaduwt de voortdurende nadruk op Messias Jesjoea’s Jood-zijn vaak zijn goddelijke persoonlijkheid.

Het uitdagende antwoord op de hedendaagse vraag naar de identiteit van de Messias werd twee millennia geleden al gegeven, toen bijvoorbeeld de evangelist Marcus zijn verlossingsverhaal opende met de verklaring: “Dit is het begin van het evangelie van de Messias Jesjoea, de Zoon van God” (Marcus 1:1).

Toen Jesjoea en zijn 12 discipelen de streek van Caesarea Filippi bezochten aan de voet van de Golanhoogten, vroeg hij hun hoe de mensen hem zouden herkennen. In hun antwoord noemden de discipelen verschillende mogelijkheden: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten”. Toen wendde Jesjoea zich tot de twaalf en vroeg hun: “Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Simon Petrus antwoordde: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God” (Mt 16,13-16).

Het schrijnende antwoord van Simon Petrus werd noch verworpen, noch ontkracht. Integendeel. Jesjoea prees Petrus met de woorden: “Gezegend zijt gij, Simon, zoon van Jona, want dit is u niet geopenbaard door vlees en bloed, maar door mijn Vader in de hemel.” De korte verklaring van Petrus dat Jesjoea niets anders is dan de goddelijke Zoon van God werd het definitieve antwoord op de vraag naar de identiteit van de Messias.

Aldus werd Petrus’ Christologische verklaring gezaghebbend goedgekeurd en bevestigd, zonder correcties of aanvullingen.

Het is inderdaad ook glashelder dat, volgens het eerste Evangelie, de Messias Jesjoea in de eerste plaats was gekomen “voor de verloren schapen van Israël” (Mattheüs 15:24). Hij was op wonderbaarlijke wijze verschenen onder het Joodse volk en was de beloofde “heerlijkheid van Israël” (Lucas 2:32).

Maar 2000 jaar geleden werd verzwegen dat Jozef niet zijn vader was, terwijl de zwangerschap van Maria puur toeval was (Mattheüs 1:20). Inderdaad, Jesjoea daalde neer uit de hemel en Zijn ware Vader was/is onze Vader in de hemel (Johannes 6:38-42).

De Zoon van God in het Boek der Openbaring

De enige goddelijke identiteit van de Heer Jesjoea wordt voornamelijk geopenbaard in het Boek Openbaring. In deze apocalyps kan de lezer zich een beeld vormen van de almachtige en alwetende Zoon van God. Hij getuigt van Zichzelf dat Hij de Eerste en de Laatste is, “die is, die was, en die komen zal, YHWH Sabaoth” (Openb. 1:8). Daar verklaart hij ook dat hij de sleutels van Sheol (Hades) en de dood in zijn handen heeft (Openb. 1:18). Met andere woorden, de hemelse Vader heeft Zijn Zoon Jesjoea “alle gezag/heerschappij in hemel en op aarde” gegeven (Mt 28,18). Het jodendom heeft hier niets mee te maken.

Een ander voorbeeld is de toespraak van de Heer Jesjoea tot de gemeente in Thyatira, waarin Hij Zichzelf voorstelt als “de Zoon van God, wiens ogen zijn als een vuurvlam en wiens voeten zijn als brandend brons” (Openb. 2:18). Zijn troon staat het dichtst bij de troon van zijn Vader in de hemel (Openb. 3:21). Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken neerslaat (Openb. 19:15), en hij is de stralende morgenster (Openb. 22:16). Het is duidelijk dat deze kenmerken niet overeenkomen met het beeld van een gewone Jood of Israëliet.

Samengevat

De voortdurende discussies over de Jood-zijn van Messias Jesjoea vertroebelen de vraag naar Zijn goddelijke identiteit. Wanneer de nadruk wordt gelegd op “Jezus de Jood”, wordt de aandacht weggenomen van de unieke boodschap dat Hij de heilige Zoon van God is. De preoccupatie met zijn “etnische/nationale joodsheid” leidt het discours af naar een secundair niveau, dat erop gericht is degenen die twijfelen aan zijn Goddelijkheid niet van streek te maken.

Vandaag de dag is het belangrijkste onderwerp van het christologische debat de goddelijke identiteit van Jesjoea, net als 2000 jaar geleden. In de late periode van de Tweede Tempel rechtvaardigden de boze priesters en oudsten in Jeruzalem Jesjoea’s kruisiging omdat “hij Zichzelf tot Zoon van God had gemaakt” (Johannes 19:7). Deze christologie – of yeshualogie – is na 2000 jaar nog steeds het centrale struikelblok voor velen. Deze zaak kan niet over het hoofd worden gezien door de nadruk te leggen op Jesjoea’s Jood-zijn.

De kern van de zaak is dat Jesjoea de heilige Zoon van God is – Degene die niet minder is dan de Schepper van de wereld (Kol 1:15-16; Openb 4:11)!

De Joodse leiders van de eerste eeuw betoogden hartstochtelijk dat Jesjoea’s onderwijs over Zichzelf als de Zoon van God een vervloekte godslastering was (Matt 26:63-66). Hetzelfde wordt ook vandaag nog betoogd.

Echter, kort na de kruisiging en opstanding van de Heer Jesjoea, wees de apostel Thomas op de goddelijkheid van de Messias toen hij met grote eerbied verklaarde: “Mijn Heer en mijn God” (Joh 20:28). Ook deze uitlating werd niet verworpen.

Daarom is Jesjoea de allerhoogste en goddelijke Koning van de Joden.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox