Irak sluit haar deuren voor de Abraham-akkoorden met een nieuwe anti-Israëlwet

Een Iraakse vredesactivist spreekt met Israel Today en legt uit dat hij, en anderen, nu de doodstraf kunnen krijgen voor hun inspanningen.

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: Abraham Akkoorden, Irak
Islamisten in Irak vieren de goedkeuring van een nieuwe wet, die elke vorm van "normalisatie" met Israël strafbaar stelt. Foto: Ahmed Jalil / EPA-EFE

Irak heeft jongstleden donderdag een nieuwe wet aangenomen die de normalisering van betrekkingen met Israël strafbaar stelt, waardoor de hoop op ondertekening van de Abraham-akkoorden vrijwel zeker de bodem is ingeslagen.

Wie de wet overtreedt, riskeert de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf.

De wet werd goedgekeurd met een overweldigende meerderheid van 275 stemmen vóór, in het 329 zetels tellende Iraakse parlement. De volledige vertaling van de wet treft u hieronder aan.

Wat betekent deze wet voor de gemiddelde Irakees?

Op het eerste gezicht lijkt het een verbod in te houden op politieke of diplomatieke stappen in de richting van Israël. Een Iraakse bron verklaarde aan Israel Today echter, dat de wet vooral bedoeld is om te voorkomen dat de gemiddelde Irakees, of de “Iraakse gemeenschap” zo u wilt, meer sympathie ontwikkelt voor de Joodse staat, in het licht van sfeer die is ontstaan in de met andere Islamitische Staten gesloten Abraham-akkoorden.

“De nieuwe wet criminaliseert elke vorm van interactie met de Israëlische staat of met het Israëlische volk op alle niveaus,” verklaart Ali Abbas, die aan het hoofd staat van de Virtuele Ambassade van Irak in Israël, een activistisch project dat probeert warmere betrekkingen tussen Irak en Israël te bevorderen, en die nu ongetwijfeld illegaal geworden is onder deze nieuwe wet.

“Wij vrezen dat de nieuwe wet speciaal in het leven is geroepen om doodvonnissen in dit verband mogelijk te maken”, vervolgt hij. “Het legt zelfs de doodstraf op aan iedereen die met een Israëliër communiceert via sociale media, e-mail of een andere communicatiemethode”.

Islamisten in het parlement begroetten de aanneming van de wet als een “grote prestatie” en een “echte weerspiegeling van de wil van het volk”. Volgens Abbas is de wet echter een “grove schending van de vrijheid van meningsuiting die in de Iraakse grondwet is vastgelegd” en wordt zij gebruikt om mensen te intimideren en politieke tegenstanders uit te schakelen.

Tegenover Israel Today verklaarde hij verder nog, dat er miljoenen Irakezen zijn die van Israël houden en dat, in tegenstelling tot wat de islamisten beweren, deze nieuwe wet niet de ware wil van het Iraakse volk weerspiegelt.

Hoop op vrede de bodem ingeslagen

Vorig jaar nog bereikte de hoop op vrede tussen Irak en Israël een hoogtepunt toen 300 prominente Irakezen in Erbil een conferentie bijwoonden, waarin zij opriepen tot normalisering van de betrekkingen met de Joodse staat.

De verzamelde stamhoofden, regeringsfunctionarissen en andere vooraanstaande burgers wezen op de voordelen die de Abraham-akkoorden hebben opgeleverd voor landen als de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, en benadrukten de dringende noodzaak voor Irak om zijn door conflicten geteisterde verleden achter zich te laten.

De centrale regering in Bagdad was woedend en probeerde de deelnemers aan de conferentie te arresteren.

Hoewel Abbas en andere vredesactivisten zeer bemoedigd waren door de gebeurtenis in Erbil, waarschuwde hij destijds al dat deze door de islamisten zou worden uitgebuit bij de komende nationale verkiezingen. En zo gebeurde het ook.

De politieke partij van de radicale sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr werd, zoals voorspeld, de grootste partij in het parlement nadat zij met succes had beweerd dat “zionistische agenten” reeds actief waren in het land, en achter de draconische nieuwe wet zaten die deze week werd aangenomen.

De nieuwe wet kan tot gevolg hebben dat dergelijke steunbetuigingen een Irakees in de gevangenis doet belanden of nog erger.

Het bevorderen van Antisemitisme 

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de nieuwe Iraakse wet in een verklaring op jongstleden donderdag:

“De Verenigde Staten zijn ernstig bezorgd over de aanneming door het Iraakse parlement van een wet die de normalisering van de betrekkingen met Israël strafbaar stelt”.

“Deze wet brengt niet alleen de vrijheid van meningsuiting in gevaar en bevordert een klimaat van antisemitisme, maar staat ook in schril contrast met de vooruitgang die de buurlanden van Irak hebben geboekt bij het bouwen van bruggen en het normaliseren van de betrekkingen met Israël, waardoor voor mensen in de hele regio nieuwe kansen zijn ontstaan”.

Volledige teksten van de nieuwe Iraakse wet

Artikel 1

Deze wet beoogt het volgende doel te bereiken:

 1. Strafbaarstelling van normalisatie met de zionistische entiteit in welke vorm dan ook.
 2. Het voorkomen van het aanknopen van diplomatieke, politieke, militaire, economische of culturele betrekkingen of enige andere vorm van relatie met het bezettende zionistische regime.

Artikel 2

De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op:

 1. Irakezen binnen en buiten Irak, met inbegrip van ambtenaren, overheidspersoneel en personen die belast zijn met openbare taken, met inbegrip van burgers, militair personeel en buitenlanders die buiten Irak verblijven.
 2. Alle staatsinstellingen en hun federale agentschappen en onafhankelijke organen.
 3. Regionale regeringen, hun parlementen en hun kantoren.
 4. Gouverneurs, provincieraden die niet in een regio zijn georganiseerd, plaatselijke besturen en hun aanverwante diensten.
 5. De Iraakse media.
 6. Sociale media.
 7. Maatschappelijke organisaties in Irak.
 8. Particuliere ondernemingen, buitenlandse bedrijven en instellingen, en buitenlandse investeerders die in Irak actief zijn.

Artikel 3

Het normaliseren en aangaan van diplomatieke, politieke, militaire, economische, culturele of andere betrekkingen met de zionistische entiteit is verboden.

Artikel 4

Normalisatie en het aangaan van betrekkingen omvatten een van de volgende handelingen:

 1. Reizen naar en vanuit het grondgebied van de zionistische entiteit, met inbegrip van bezoeken aan haar ambassades en instellingen in alle landen van de wereld.
 2. Het communiceren en contacten leggen met behulp van alle bekende middelen, met de zionistische entiteit en haar vertegenwoordigers, alsmede met degenen onder wie zij ressorteert als individu, instelling of organisatie, hetzij onder culturele, politieke, wetenschappelijke, commerciële, economische, media-, veiligheids- doelstelling, of enige andere titel.
 3. Het aangaan van diplomatieke, economische, politieke, militaire, culturele of andere betrekkingen.
 4. Normalisatie met de zionistische entiteit of bevordering van zionistische of Israëlische beginselen, ideologieën of gedragingen op enigerlei wijze, clandestien of openbaar, met inbegrip van conferenties, bijeenkomsten, publicaties, merchandise, sociale media, de virtuele wereld en deelname aan conferenties en evenementen, die worden gehouden of gesponsord door zionistische instellingen of andere instellingen die normalisatie en het aangaan van diplomatieke betrekkingen met de zionistische entiteit bevorderen.
 5. Het zoeken van aansluiting bij of financiële of morele steun aan een zionistische organisatie.
 6. Elke actie die de zionistische doelen dient.
 7. Het aanvaarden van elke vorm van hulp, schenkingen of giften van de zionistische entiteit of haar instellingen of instellingen die de normalisatie met haar bevorderen.
 8. Het verlenen van elke vorm van hulp, schenkingen of giften van de zionistische entiteit of haar instellingen of organen die de normalisatie met deze entiteit bevorderen.

Artikel 5

 1. Het verrichten van een van de in artikel 4 genoemde verboden handelingen is een misdrijf dat met de dood of met levenslange gevangenisstraf zal worden bestraft.
 2. Indien een van de in artikel 4 genoemde feiten wordt gepleegd door de president of zijn plaatsvervangers, door de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers of zijn plaatsvervangers, door de eerste minister of zijn plaatsvervangers, door leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, door ministers, door ministers van hun rang, door onderministers van hun rang, of door directeuren-generaal van hun rang, zal aan hen hoogverraad ten laste worden gelegd, waarop de doodstraf staat.

Artikel 6

 1. Particuliere vennootschappen en instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld die in Irak actief zijn, worden ontbonden indien wordt aangetoond dat zij een van de in artikel 4 genoemde handelingen hebben gepleegd, onverminderd de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de personen die in die instellingen werkzaam zijn, en het wordt die instellingen verboden zich in Irak te vestigen en er opnieuw actief te zijn.
 2. Particuliere ondernemingen, instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld die in Irak actief zijn, worden uitgewezen indien bewezen is dat zij een van de in artikel 4 bedoelde handelingen hebben gepleegd, onverminderd de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de personen die in die instellingen werkzaam zijn, en het wordt die instellingen verboden zich in Irak te vestigen of daar opnieuw actief te zijn.
 3. Naast de bovengenoemde straffen worden de roerende en onroerende goederen van instellingen en organisaties van de civiele samenleving, buitenlandse ondernemingen en buitenlandse investeerders verbeurd verklaard.

Artikel 7

Het in beslag nemen van publicaties en literatuur die normalisatie met de zionistische entiteit propageren.

Artikel 8

Een ieder die een van de in artikel 4 genoemde strafbare feiten pleegt, komt niet in aanmerking voor de verontschuldigingen en verzachtende omstandigheden als bedoeld in het gewijzigde Wetboek van Strafrecht nr. 111 van 1969 of enige andere wet die dit vervangt.

Artikel 9

Geen enkele bepaling die in strijd is met de bepalingen van deze wet mag worden toegepast.

 Artikel 10

Deze wet treedt in werking op de dag van de aanneming ervan door het Parlement en de bekendmaking ervan in het Staatsblad.

De onderbouwing:

Om de nationale, islamitische en humanitaire beginselen in Irak te vrijwaren en het grote gevaar van normalisering van, bevordering van, communicatie met of het aangaan van betrekkingen met de zionistische entiteit te voorkomen, alsmede het onmogelijk maken voor hen die op enigerlei wijze betrekkingen met de zionistische entiteit willen aangaan. Deze wet beoogt een afschrikwekkende straf op te leggen en om de eenheid van het volk en zijn nationale en islamitische identiteit in stand te houden.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox