‘Waar is uw broeder Israël?’

Bijbelse profetieën worden voor onze ogen vervuld! Een geestelijk ontwaken in Israël? Het begint steeds duidelijker zichtbaar te worden. De profeten hebben dit voorzien, en het is iets waar christenen al eeuwen voor bidden.

Door Charles Gardner |

Nu we ons opnieuw richten op het lijden van onze Joodse broeders ter gelegenheid van de Holocaust Herdenkingsdag, word ik herinnerd aan de opmerkelijke, in Duitsland gevestigde internationale bediening van de Evangelische Marienschwestern.

Gesticht door Moeder Basilea Schlink, verrees deze orde letterlijk uit de as van de Tweede Wereld­oorlog toen hun ‘moederhuis’ en kapel werden gebouwd met bakstenen, die werden weggehaald uit de puinhopen van Darmstadt.

Het was Moeder Basilea die, veel intensiever dan de meesten van ons, velen in het Westen confronteerde met de realiteit, dat wij medeplichtig waren aan de massa­moord op het Joodse volk, doordat wij er niet in slaagden als barmhartige Samaritanen op te treden in hun donkerste uur.

Moeder Basilea werd door de Gestapo ondervraagd ‘omdat zij Jezus – en niet Hitler – als de ware Leider verkondigde’, en heeft haar leven geriskeerd door zich tegen de nazi’s te verzetten. En hoewel de liefde voor Israël de duidelijke roeping van deze orde is, is deze liefde voortgekomen uit een harts­tochtelijke liefde voor Jezus.

Maar het was pas in 1954, tijdens een gebedstijd, dat ze werd uitgedaagd door de vraag: ‘Waar is je broer Abel? Waar is uw broeder Israël?’

De enorme nationale schuld van haar land drong toen tot haar door, waardoor zij zich begon te richten op het tonen van berouw, van herstel en verzoening, terwijl de vitale boodschap van Gods eeuwige liefde voor Zijn oude volk zich over de hele wereld verspreidde.

Wij hebben de laatste tijd vaak geschreven over de behoefte aan profetische predikers. Welnu, haar bediening is werkelijk profetisch geweest. Tijdens een 40-daagse tijd van gebed in de Sinaï in 1963, ‘zag’ Moeder Basilea dat de naties van de wereld hun oriëntatie zouden verliezen (dat wil zeggen – hun focus op de Tien Geboden) en op weg waren naar hun ondergang.

En zo verspreidden zich verschillende vormen van bediening over de gehele wereld, verbonden door een grote liefde en een besef van grote schuld aan onze ‘oudere broeder Israël’, waarna de Britse tak werd opgericht in 1967.

Zoals David Lazarus al eerder voor Israel Today schreef, is de Joodse Staat eigenlijk de sleutel tot het voortbestaan van de wereld. Ook hij denkt daarbij aan de Tien Geboden, omdat die de essentiële fundamenten van de westerse beschaving hebben gelegd. Maar de aanhou­dende veront­acht­zaming en onder­mijning van deze goddelijk geïn­spireerde levens­principes, zal onver­mij­delijk leiden tot het ineen­storten van onze samen­levingen.

Mijn eigen land (Groot Brittannië) verkeert in een totale wanorde nu ‘het afleggen van valse getuigenis’ de corruptie heeft blootgelegd in het hart van instellingen, die eerder de wereld tot jaloezie wekten. En om het nog erger te maken, bijt momen­teel een groeiend kartel van bedrijven en naties in de hand van de natie die hen heeft gevoed (met deze beginselen van beschavings), door valse getuigenissen af te leggen tegen Israël zelf.

IJsfabrikant Ben & Jerry’s

Maar zij zullen het onderspit delven, zoals dat nu het geval is bij het internationale levens­middelen­conglo­meraat Unilever, waarvan de aandelen­koersen met maar liefst 26 miljard dollar zijn gekelderd, nadat hun dochteronderneming ijsfabrikant Ben & Jerry’s de Joodse Staat feitelijk had geboycot. Dit bracht de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked ertoe Genesis 12:3 te citeren: ‘Ik zal zegenen wie u zegent, en vervloeken wie u vervloekt’.

Het vond in de afgelopen zomer plaats, dat dit bedrijf de franchise­nemer Avi Singer van de lokale Ben & Jerry’s onderneming liet weten, dat hij het populaire ijsje niet langer mocht verkopen in de Joodse gemeenschappen van Judea en Samaria vanwege de ‘Israëlische bezetting’.

Dit alles leidde tot het terugtrekken van investeringen en beleggingen door pensioen­fondsen van de regeringen van New York, Illinois, Texas en andere staten, en dat leidde uiteindelijk tot een daling van 20,7% van de aandelen­koersen van Unilever, volgens het Israëlische Channel 12 News. Shaked merkte op dat iedereen die de Schrift kent niet verbaasd zou hoeven te zijn over deze gevolgen.

Terugkeer naar God

En, ik wil hieraan toevoegen, dat evenmin iemand die zijn Bijbel kent verbaasd zou moeten zijn, dat Joodse mensen over de hele wereld zich tot God keren, precies zoals de profeten voorspelden dat dat zou gebeuren, in de aanloop naar de wederkomst van Jezus.

Zacharia schreef: ‘Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij door­stoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerst­geborene’. (Zacharia 12:9, 10 HSV)

Ezechiël schrijft over Israëls terugkeer uit de volken waarheen zij zijn verstrooid, en zegt dat deze terugkeer gevolgd zal worden door een geestelijk herstel: ‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven’. (Ezechiël 36:26 HSV)

De meeste mensen in het moderne Israël hebben een seculiere levensstijl, evenals dat het geval is in veel naties. De religieuze minder­heid heeft echter nog steeds veel invloed, die niet altijd even nuttig is, vooral wat betreft hun afkeer van christelijke ‘zendelingen’.

Maar er is iets opmerkelijks gaande in Israël. Verscheidene religieus/orthodoxe zangers zijn erg populair geworden in de reguliere Israëlische muziek. De ultraorthodoxe Ishay (Jesse) Ribo bijvoorbeeld, zingt recht uit zijn hart tot God met de vraag: ‘Wat kan er gedaan worden aan een versteend hart als het mijne?’, waaraan hij later toevoegt dat ‘alleen U kunt mijn rouw veranderen in een dans’.

En het door hem gezongen gebed heeft is op You Tube 29 miljoen keer bekeken op de piepkleine Hebreeuwse muziek-markt, wat ruwweg overeen zou komen met 1,5 miljard in de Engelse muziekmarkt. Met teksten uit bijbelse passages die worstelen met de aard van het menselijk hart, heeft Ribo verteld dat ‘(…) complete atheïsten (…) me schrijven en zeggen: ‘Ik geloof nergens in, maar jouw liedjes maken iets wakker in mijn ziel’.

Een geestelijk ontwaken in Israël? De profeten hebben dit voorzien, en het is iets waar christenen al eeuwen voor bidden. Onze Joodse broeders en zusters hebben al zoveel leed moeten doorstaan, en er zal ongetwijfeld nog meer leed volgen. Nu moeten we hen meer dan ooit bijstaan, want hun God is onze God (Jes. 52:7, Jes. 44:6, Openb. 1:17).

Velen in Israël hebben Jezus al ontdekt als hun ware Messias en, zoals het hart van Ribo verandert, zullen er nog veel harten volgen. Want de Heer heeft het duidelijk gezegd: ‘U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart’. (Jeremia 29:13 HSV).

Charles Gardner is de auteur van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, A Nation Reborn en King of the Jews.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox