Shabbats­lezingen: Waar zijn de geestelijke leiders?

Al lang geleden heeft Abram ons laten zien hoe we kunnen omgaan met dit specifieke probleem. Het is de moeite waard om ons in deze tijd opnieuw te bezinnen op de geschiedenis van Abram die de gevangenen van Sodom bevrijdde, geen beloning wilde maar God de eer gaf.

Door David Lazarus |

Lees de uitleg onder de tekstgedeelten

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Lèch lechá (Ga, voor jezelf) zijn:

✡ Torahlezing: Genesis 12 – 17,
✡ Profetenlezing: Jesaja 40:27 – 41:16,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 4:1-25.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra, de koning van Adama, de koning van Zeboïm en de koning van Bela – het tegenwoordige Zoar – en zij stelden zich op voor de strijd tegen hen in het Siddimdal, tegen Kedor-Laomer, de koning van Elam, Tideal, de koning van de volken, Amrafel, de koning van Sinear, en Arioch, de koning van Ellasar; vier koningen tegen vijf. Het Siddimdal nu was vol asfaltputten; de koningen van Sodom en Gomorra vluchtten en vielen daarin, en de overgeblevenen vluchtten naar het bergland. Zij namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee, en trokken weg; hij woonde namelijk in Sodom.


Toen kwam er iemand die ontkomen was, en vertelde het aan Abram, de Hebreeër; die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner. Zij waren bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, driehonderdachttien man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. Hij verdeelde zich ‘s nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen; en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor-Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Sjave, dat is het tegenwoordige Koningsdal.


En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand! En Abram gaf hem van alles een tiende deel.


De koning van Sodom zei tegen Abram: Geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abram zei tegen de koning van Sodom: Ik zweer bij de HEERE, God, de Aller­hoogste, Die hemel en aarde bezit, dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt. Verre daarvan! Alleen wat de knechten gegeten hebben, en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre; laten die hun deel nemen!

Genesis 14:8-24 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
Jesaja 40:28-31 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is, iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft.
Hebreeën 7:1-4 (HSV).

Waar zijn de geestelijke leiders?

Abraham heeft door het nemen van een juiste beslissing Lot en vele anderen gered en voorspoed gebracht. De koning van Sodom was Abram heel dankbaar en deed hem een ruimhartig aanbod: hij wilde Abram van de buitgemaakte bezittingen die hij had teruggebracht een flink deel schenken. Als Abram hierop in was gegaan, had hij een belangrijke alliantie kunnen sluiten met een militaire partner, waardoor hij zijn macht en rijkdom aanzienlijk had kunnen vergroten.

Maar Abram antwoordde hem: ‘Ik zweer bij de HEERE, God, de Aller­hoogste, Die hemel en aarde bezit, dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt.’ (Genesis 14:22-23)

Abram wilde dat God alle eer zou krijgen voor alles wat Hij hem had gegeven. Abrams onwankelbare geloof zorgde ervoor, dat hij weerstand kon biedenaan een verbond dat zijn idealen en moreel zou ondermijnen. Abram zorgde ervoor dat niemand zijn meester zou zijn, want hij geloofde dat alleen God zijn Heer kon zijn.

Toen Abram zijn handen uitstrekte naar El Elyon, de Schepper van hemel en aarde, zei hij iets bijzonders. Hij gebruikte niet het gebruikelijke woord voor scheppen (ברא bara), zoals bij voorbeeld in Genesis 1 wordt gebruikt, maar het woord qoneh (קנה). Abraham had aan de HEER, de qoneh, de eigenaar van hemel en aarde, een gelofte gedaan. Dit woord heeft in het proto-Hebreeuws (pre-Bijbels Hebreeuws) een andere punctuering dan in het Bijbels Hebreeuws en maakt gebruik van een soort staf, een lengteteken. Abram had zijn leven gewijd aan Degene die de wereld schiep volgens zijn vast omlijnde maatstaven.Zijn vruchtbare leven en zijn onberispelijkewandel als leider waren een gevolg van zijn toewijding aan Hem.

Het interessant om te zien dat uit de Griekse vorm van hetzelfde woord qoneh het woord Canon voortkomt, dat maatstaf betekent, ofwel een richtsnoer waaraan we de Schrift kunnen meten. Naar de mate waarin Abram zich kon onderwerpen aan El Alyon, kon hij leven naar de onderwijzingen en geboden van God. Niets en niemand kon hem daarvan afbrengen.

Maar er is meer. In modern Hebreeuws betekent qanah (dezelfde stam als qoneh met andere klinkers) ‘kopen’. Deze betekenis is weer afgeleid van een op de markt gebruikte maatstaf. Voor Abram is El Elyon niet alleenDegenen die hemel en aarde precies naar zijn ‘maatstaven’ al sprekend tot leven riep, maar ook Degene die alles toebehoort. Daarom gaf Abram aan Melchizedek een diende deel van alles wat hij ontvangen had. Daarmee erkende hij dat God alles toebehoort.

Hoeveel van onze politieke leiders geven een tiende van hun bezit terug? Hoeveel van hen kunnen zeggen:’Ik heb mijn handen opgeheven naar de Almachtige en ik heb Hem mijn belofte gegeven’? Deze vraag zou ook gesteld moeten worden aan iender die beleidt christen te zijn. Wat een zuiverheid, redelijkheid en zegen zou een natie ervaren als de burgers van det land, mannen en vrouwen, bereid zijn om in geloof in de voetsporen van Abram te treden!

Als onze politici zouden begrijpen dat zij zelf de soevereine HEER zouden moereten erkennen, dan zouden zij ook begrijpen dat zij vrijgemaakt kunnen worden van angst, valstrikken, verraad en manipulatie, die hen verhinderen om de principes van een goddelijke levenswandel toe te passen in hun leven.

Alleen door een vastberaden toewijding aan God, door Hem te erkennen als Heer en Meester over alle aspecten van het leven, kunnen er opnieuw godvruchtige leiders naar voren komen, waardoor we God zegen zullen gaan zien

Voor een uitwerkingen van deze sidra voor een Bijbelleeskring, zie Genesis-13.pdf

Dit artikel verscheen eerder in de oktober 2016 uitgave van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.