Pesach vrede

door Charles Gardner

De genezing van onze harten door het bloed van Jezus.

Orthodoxe Joden bereiden zich voor op Pesach door alle sporen van zuurdesem uit hun huizen te verwijderen. Foto: Yonatan Sindel / Flash90

Dat Pesach dit jaar samenvalt met Pasen is precies zoals het hoort te zijn. De twee feesten hadden nooit gescheiden mogen worden.

Easter (oftewel Pasen), dat zou zijn afgeleid van een oud woord voor “east” ter viering van het begin van de lentezon. Het werd door de vroege kerkvaders geïntroduceerd als een apart christelijk feest in een kennelijke poging om niet-Joden te distantiëren van de Hebreeuwse wortels van hun geloof.

Het ongelukkige gevolg hiervan was dat, na verloop van tijd bij een groot deel van de niet-Joodse wereld, de volstrekt onjuiste indruk werd gewekt dat Jezus de Joden in de steek had gelaten vanwege hun vermeende deicide (het doden van God).

Maar het zogenaamde Laatste Avondmaal was een viering van het jaarlijkse Joodse Pesachfeest met Zijn discipelen (Matt 26:17), van wie Hij wist dat één van hen Hem zou verraden. Hij wist dat Hij op het punt stond te sterven aan het kruis als het offerlam van God, dat de zonden van de wereld op Zich zou nemen, opdat allen die in Hem geloven niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden hebben (Johannes 3:16).

Het gebeurde op ‘Goede Vrijdag’, die dit jaar terecht samenviel met het begin van Pesach – een zeldzame gebeurtenis, hoewel ze gewoonlijk dicht bij elkaar vallen. En het was die dag om 15.00 uur, rond 26 n.C., toen de offerlammeren werden geslacht voor het feest, ter viering van het oorspronkelijke Pascha, toen zij uit de slavernij in Egypte werden bevrijd.

Precies op dat moment gaf Jezus de geest en riep uit: “Het is volbracht!” (Johannes 19:30) Dit bewees onomstotelijk, evenals zijn opstanding die drie dagen later volgde, dat hij Israëls lang beloofde Messias was, waarvan 1500 jaar eerder in de Egyptische ballingschap een voorafspiegeling was gegeven.

De farao weigerde herhaaldelijk de Israëlieten te laten gaan, ondanks een reeks van door God bevolen plagen. Maar de tiende plaag – de dood van de eerstgeborenen – bleek te veel voor hem. Door Mozes had God zijn volk verzekerd dat de engel des doods over hen zou heengaan (in het Engels: pass over), als zij het bloed van een offerlam op de bovendorpels en deurposten van hun huizen zouden aanbrengen. En zo geschiedde.

Jezus werd aan een Romeinse brandstapel genageld als de ultieme vervulling van Pesach. Het was ook een beeld van de bronzen slang die in de woestijn werd opgeheven, zodat allen die ernaar keken, genezen werden (zie Numeri 21:8, Johannes 3:14). De offerdood van Jezus zou ook genezing brengen van het gif van zonde en ziekte voor allen die naar Hem kijken, en die nu delen in het brood en de wijn van de communie die door onze Heer werd ingesteld bij het Laatste Avondmaal. Dit is in feite een voortzetting van het Pascha, waardoor wij figuurlijk gesproken de deur van ons hart markeren met het bloed van Jezus, dat onze zonden afwast en ons bevrijdt van de slavernij van Satan.

De kruisiging was ook de perfecte vervulling van Jesaja’s profetie: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53:5)

Vrede

Pesach is nog steeds een gevaarlijke tijd van het jaar voor het uitverkoren volk, die een nieuwe stimulans vormt voor moorddadige bedoelingen onder hun vijanden. Twintig jaar geleden bijvoorbeeld, blies een Palestijnse zelfmoordterrorist zichzelf op in een restaurant in Netanya, waarbij 30 doden vielen en 160 mensen gewond raakten die Pesach Seder aan het vieren waren.

Zou het ook een geschikt moment zijn voor niet-Joden, waaronder Arabieren, om de zaken recht te zetten door een olijftak uit te steken als erkenning van onze enorme schuld aan het “Volk van het Boek”? De uitdrukking “olijftak” heeft alles te maken met het aanbieden van vrede of verzoening en heeft een Bijbelse oorsprong die teruggaat tot de zondvloed in de tijd van Noach. Het teken dat de zondvloed voorbij was, was een olijfblad dat door een duif naar de ark werd teruggebracht. (Genesis 8:11)

De duif staat ook symbool voor de Heilige Geest die op Jezus neerdaalde bij zijn doop. De olijfboom symboliseert Israël en de ark is een beeld van allen die gered zijn van de toorn van God.

Jezus is de belichaming van al deze dingen, want de verlossing is in niemand anders te vinden (Handelingen 4:12). De toorn van God is gedragen op Golgotha, en allen die hun vertrouwen op Jezus stellen kunnen ware vrede kennen, zowel nu als in de eeuwigheid, waardoor een einde komt aan de vloed van kwaad, geweld, wetteloosheid en leugens die ons tot nu toe op een dwaalspoor heeft gebracht.

Bijbelleraar Derek Prince wijst erop dat “Het is volbracht” vertaald is van slechts één Grieks woord, tetelestai, wat in feite “perfect perfect” of “compleet compleet” betekent. Dit betekende voor Derek een doorbraak toen hij leed aan een schijnbaar ongeneeslijke huidaandoening, terwijl hij diende bij het Britse leger in Egypte tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hij realiseerde zich dat er geen nood was waarin niet kon worden voorzien door de dood van Christus op Golgotha – dat niet alleen zijn zonden vergeven waren, maar dat zijn zieke lichaam ook bedekt was door de wonden van Jezus. En hij werd naar behoren genezen toen hij mediteerde over Gods woorden die “leven zijn voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees” (Spreuken 4:22).

Het kruis van Christus brengt de zondige mens in een relatie met een heilige God en in verzoening met zijn vijanden, en schept uit die twee “één nieuwe mens” door de scheidsmuur van vijandschap te slechten en zo vrede te stichten (zie Efeze 2:14-16). Wat een oorlogvoerende wereld nu nodig heeft is de vrede van God, die komt door Jezus, de Vredevorst (Jesaja 9:6).


Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, verkrijgbaar bij Amazon; Peace in Jerusalem, verkrijgbaar bij olivepresspublisher.com; To the Jew First, A Nation Reborn, en King of the Jews, allen verkrijgbaar bij Christian Publications International.

 

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox