Terugkeer van de ballingen heiligt Gods Naam

Bij de eerste beden van het bekende gebed ‘Onze vader’, dat Jezus ons leerde, zullen veel christenen zich niet meteen realiseren, dat dit ook een pleidooi inhoudt voor Aliyah, de terugkeer van de Joodse ballingen naar hun vaderland.

Door Charles Gardner |

Recent maakten 72 Joden ‘Aliyah’ (opgang) naar Israël. De meesten van hen kwamen uit Argentinië, waar anti­semitisme bijzonder wijd­verbreid is, terwijl anderen uit Bulgarije en Polen kwamen.

Hun reis werd mede mogelijk gemaakt door een sponsoring van bijna 20.000 pond, ingezameld ter nagedachtenis aan Ginnie White, een in Sheffield wonende Joodse gelovige in Jezus.
Het herdenkingsfonds voor Ginnie, die een interna­tionale dans­bediening leidde die gewijd was aan de verkondiging van Jezus als Messias, wordt ook gebruikt om een dozijn bomen te planten in Israël, in over­een­stemming met de nationale plannen (en de Bijbelse profetie) om de woestijn te laten bloeien.

Sinds de wedergeboorte van de moderne Staat hebben Joden uit de hele wereld Aliyah (terugkeer naar hun oude land) gemaakt, maar er zijn er nog steeds evenveel Joden in de diaspora als in Israël, waar er ongeveer zeven miljoen leven naast bijna twee miljoen Arabieren.

Tweeënzeventig werd als een zeer passend getal beschouwd – één voor elk levensjaar van Ginnie en tevens het aantal verstreken jaren sinds de heroprichting van Israël. En het is ook toepasselijk dat 20.000 mensen uit 70 landen in het afgelopen jaar naar Israël zijn verhuisd – ondanks de pandemie.

Volgens schrijver en theoloog Dr. Fred Wright, wiens laatste boek ‘A Banner to the Nations’ 30 jaar van door christenen gesponsorde Aliyah in kaart brengt, is deze massale migratie het laatste grote teken vóór de wederkomst van Christus, en de allereerste regel van het gebed des Heren benadrukt het belang ervan voor God.

De openingsbede van het gebed, dat Jezus zijn discipelen leerde – en dat wereldwijd door miljoenen christenen regelmatig wordt uitgesproken – richt zich onder andere prominent op de terugkeer van de ballingen.

‘Uw naam worde geheiligd’ – of in modernere versies ‘moge uw naam geheiligd worden’ – is duidelijk de prioriteit van onze Heer. En Dr. Wright wijst erop, dat er slechts één Schriftgedeelte is dat uitlegt hoe de naam van de Heer geheiligd kan worden, en dat is te vinden in een gedeelte uit Ezechiël hoofdstuk 36, vanaf vers 16, dat in de Hebreeuwse Bijbel ‘Kidoesh haShem’ (Heiliging van Gods Naam) wordt genoemd.

De Joodse ballingschap is een gevolg van hun rebellie tegen God, wiens heilige naam voortdurend wordt ontheiligd terwijl zij in vreemde landen verblijven, ‘want er werd van hen gezegd: ‘Dezen zijn het volk des HEREN, maar toch moesten zij weg uit zijn land’ (Ezechiël 36:20 NBG).

Het is dus uit zorg om Zijn heilige naam, die zij door hun ballingschap hebben ontheiligd (een woord dat vijf keer in deze korte passage wordt gebruikt), dat de Heere hen zal terugbrengen.

Ja, het is ook waar dat God zou willen dat Zijn naam in alle opzichten geheiligd zou worden. Toch zegt de Heer in deze passage 14 keer ‘Ik zal’ met betrekking tot het voordeel van Joodse vestiging in hun oude vaderland – niet alleen voor zijn volk, maar voor iedereen, inclusief zijn eigen reputatie; zelfs het troosteloze land zou bloeien als een roos!

Aliyah zou ook hun nationale verlossing bespoedigen (Ezech. 36:24-26, Zach. 12:10, Rom. 11:26) en de Kerk zou profiteren van de rijkdom van haar erfenis van het Hebreeuwse volk (Rom. 11:11).

De terugkeer van de ballingen uit de vier windstreken is natuurlijk een vervulling van veel Bijbelse profetieën, waardoor de betrouwbaarheid van de Schriften wordt bevestigd, en het is een ‘banier voor de volkeren’ (Jes. 11: 11 en verder) van de op handen zijnde heerschappij van God door de Joodse Messias.

Het zal een nog groter wonder zijn dan de doortocht door de Rode Zee door de oude Israëlieten, na het allereerste Pesach. De profeet Jeremia schreef: ‘Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de Heere leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar de Heere leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land dat Ik hun vaderen gegeven heb.’ (Jer. 16:14-15)

Inderdaad zijn zij in drommen teruggekeerd uit Rusland (het noorden) en de Oekraïne, uit Ethiopië, Zuid-Amerika, Frankrijk en vele andere plaatsen – zelfs uit de verste uithoeken van de aarde.

En dus, hoewel velen (inclusief een aantal Christenen) de moderne natiestaat Israël misschien als een irrelevante politieke kwestie beschouwen die ze liever vermijden, is het in feite het tegenovergestelde.

Jeremia schreef ook over een nieuw verbond, waardoor Hij zijn wet in de harten van zijn volk zou schrijven (Jer. 31:33) en Jesaja schetst de rol van de Lijdende Knecht ‘die als een lam naar de slachtbank wordt geleid’ toen Hij onze zonden droeg tijdens Pesach (Jes. 53).

Een groot deel van het werk van Christelijke organisaties die Joden helpen om Aliyah te maken, bestaat uit het kostbare en tijdrovende zoeken naar de juiste docu­men­tatie. In ieder geval is het een toonbeeld van liefde en verzoening na bijna 2000 jaar Christelijk antisemitisme.

Er komen nu aanvragen binnen uit Mexico, en er is nog veel werk te doen, vertelt Dr. Fred Wrigth me. ‘Aliyah heeft verlossing gebracht voor velen die zijn terug­gekeerd, vooral onder jongere Russische en Oekraïense Joden. Daarnaast zijn er veel Ethiopiërs die tot de Heere zijn gekomen en hun eigen Messiaanse gemeenten hebben opgericht en zich ook bij gevestigde gemeenten hebben aangesloten’.

De voorzichtige schatting van het aantal Joodse gelovigen in Jezus in de Staat Israël ligt nu op 30.000, maar het werkelijke aantal wordt hoger ingeschat. Sommigen zijn tot dit geloof gekomen door een goddelijke openbaring in plaats van evangelisatie. En er zijn verschillende meldingen dat Jezus verscheen aan personen die bij de Westelijke Muur baden!

Denk er dus aan, wanneer u bidt ‘Uw naam worde geheiligd’, dat u ook pleit voor de terugkeer van de ballingen, zodat Gods reputatie niet langer zal worden ontheiligd. En dit grote fenomeen zal de weg vrijmaken voor de komst van zijn koninkrijk!

Charles Gardner is de auteur van de boeken: Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, A Nation Reborn en King of the Jews.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.