Shabbats­lezingen: Rechtspreken ondanks politieke druk

Rechters moeten eerlijk en onpartijdig rechtspreken, zeiden Mozes, koning Josafat en Paulus. Maar lukt dat in een zaak als de ontrui­ming van ‘gekraakte’ woningen in Oost Jeruzalem, waar de halve wereld emotioneel toekijkt? Hamas gebruikte de zaak als excuus voor raketbeschietingen.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Shofetiem (Rechters of Richters) zijn:

✡ Torahlezing: Deuteronomium 16:18 – 21:9,
✡ Profetenlezing: Jesaja 51:12 – 52:12,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 3:1-17.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
‘Gerechtigheid moet u najagen’ zei Mozes, zonder zich te laten beïnvloeden. Ook niet in een politiek stekelige zaak, zoals de uitzetting van niet-betalende Arabische huurders (‘krakers’ noemen we die in Nederland) uit woningen die staan op grond van Joodse eigenaren in Oost Jeruzalem. Mag het Hooggerechtshof zich in zijn beslissing laten leiden door te verwachten Arabische woede-aanvallen? (Zie ook Will Israel’s politicized Supreme Court stick to law on Palestinian Sheikh Jarrah squatters?)

U moet binnen al uw poorten, die de HEERE, uw God, u geeft, rechters en beambten over uw stammen aanstellen. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel rechtspreken over het volk. U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van recht­vaardigen. Gerech­tig­heid, gerech­tig­heid moet u najagen, opdat u leeft en het land dat de HEERE, uw God, u geeft, in bezit neemt.


Als bij de rechtspraak een zaak voor u te moeilijk is, bij geschilpunten binnen uw poorten met betrekking tot bloedvergieten, rechtsvordering of geweldpleging, dan moet u opstaan en naar de plaats gaan die de HEERE, uw God, zal uitkiezen. Dan moet u naar de Levitische priesters gaan, en naar de rechter die er in die dagen is, en hen raadplegen. Zij zullen dan een gerechtelijke uitspraak voor u doen. En u moet handelen over­een­komstig de uitspraak die zij u bekend­maken, vanuit die plaats die de HEERE zal uitkiezen. U moet nauw­lettend handelen overeenkomstig alles wat zij u leren. Over­een­kom­stig de wetsregel die zij u leren, en over­een­kom­stig het vonnis dat zij voor u uitspreken, moet u handelen. U mag van de uitspraak die zij u bekendmaken, niet afwijken, naar rechts of naar links. De man echter die overmoedig handelt, door niet te luisteren naar de priester die daar staat om de HEERE, uw God, te dienen, of naar de rechter, die man moet sterven. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Laat heel het volk het horen en bevreesd zijn, en niet meer overmoedig zijn.

Deuteronomium 16:18-20 en 17:8-13 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Koning Josafat herstelde in Juda de dienst van God, en deed de aan afgoden gewijde palen weg uit het land. Ook herstelde hij de rechtspraak en stelde rechters aan, die onpartijdig moesten rechtspreken, wetend dat de Heer hun oordeel ziet en toetst.

[Koning] Josafat woonde in Jeruzalem. Opnieuw trok hij eropuit onder het volk, vanaf Berseba tot het bergland van Efraïm toe, en deed hen terugkeren tot de HEERE, de God van hun vaderen. En hij stelde rechters aan in het land, in alle versterkte steden van Juda, van stad tot stad. Hij zei tegen de rechters: Let op wat u doet, want u oordeelt niet voor een mens, maar voor de HEERE. Hij is bij u als u rechtspreekt. Nu dan, laat grote vrees voor de HEERE over u komen; neem uw plichten waar, en doe ze, want bij de HEERE, onze God, is geen onrecht, geen partijdigheid of aanneming van geschenken.
2 Kronieken 19:4-7 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
In de nieuw-ontstane Christelijke gemeenten zijn de oudsten of ouderlingen belast met het toezicht op de leer en het leven van de gemeente. Een eervolle en verant­woor­de­lijke taak, waarbij geen plaats is voor vriendjes­politiek of ongewenste beïnvloeding.

Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, vooral diegenen die arbeiden in het Woord en in de leer. Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet muilkorven, en: De arbeider is zijn loon waard.
Neem tegen een ouderling geen beschul­diging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Wijs hen die zondigen, in tegen­woor­dig­heid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitver­koren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder voor­oordeel en zonder iets uit partij­dig­heid te doen.

1 Timotheüs 5:17-21 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.