Shabbatslezingen: Na berouw terugkeer naar het land

Heeft God zijn volk Israël verstoten omdat het merendeel van hen zijn Zoon Jezus verwierp, en in hun plaats de kerk gekozen? Vostrekt niet! Als een lief­heb­bend Vader is Israël bij Hem welkom, als een zoon die met berouw terugkeert naar zijn land.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Nitzavim (Jullie staan) + Wayelech (En hij ging) zijn:

✡ Torahlezing: Deuteronomium 29:9 – 31:30,
✡ Profetenlezing: Jesaja 61:10 – 63:9,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 15:1-11 en Romeinen 10:1-17.
In verband met het onderwerp wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Wanneer God zijn volk moet straffen voor afgoderij, doet Hij dit als een liefhebbend Vader. Hij stuurt zijn volk weg uit het Beloofde Land, maar verstoot hen niet voor eeuwig: na berouw neemt Hij hen weer aan als zijn volk en brengt hetn thuis in hun land.

Dan zal men zeggen: Omdat zij het verbond van de HEERE, de God van hun vaderen, dat Hij met hen gesloten had toen Hij hen uit het land Egypte leidde, verlaten hebben. Zij zijn andere goden gaan dienen en hebben zich daarvoor neergebogen, goden die zij niet kenden en die Hij hun niet toebedeeld had. Daarom is de toorn van de HEERE ontbrand tegen dit land en brengt Hij daarover al deze vervloekingen die in dit boek beschreven zijn. En de HEERE heeft hen uit hun land weggerukt, in toorn, in grimmigheid en in grote verbol­genheid, en Hij heeft hen weggeworpen in een ander land, zoals het op deze dag is.


Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeen­komstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangen­schap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeen­brengen en u vandaar weghalen. En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

Deuteronomium 29: 25-28 en 30:1-5 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Temidden van de ballingschap laat God Jesaja deze belofte uitspreken en opschrijven: u zult verlost worden, in het land wonen, en zelf de vruchten plukken en eten van uw arbeid.

De HEERE heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij Zijn sterke arm: Nooit zal Ik uw koren meer geven als voedsel aan uw vijanden, en nooit zullen vreemdelingen meer uw nieuwe wijn drinken waarvoor u zich inge­spannen hebt! Maar wie het inzamelen, zullen het eten en de HEERE prijzen, en wie hem oogsten, zullen hem drinken in de voorhoven van Mijn heiligdom.
Ga door, ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog boven de volken.
Zie, de HEERE heeft het doen horen tot aan het einde der aarde: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. Zij zullen hen noemen: het heilige volk, de verlosten van de HEERE, en u zult genoemd worden: Gezochte, Stad die niet verlaten is.

Jesaja 62:8-12 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Eigenlijk zou je hier ook een artikel over de terugkeer van het Joodse volk naar het Joodse land kunnen plaatsen. Paulus schreef in zijn brief aan de Romeinen drie hoofdstukken over Gods trouw aan Israël. We lezen er een stukje van.

Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegen­woor­dige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade.
Romeien 11:1-5 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.