Shabbatslezingen: Liefde op het eerste gezicht

De Bijbel schrijft heel positief over de liefde tussen man en vrouw. Het gezin, een man en een vrouw, zo mogelijk gezegend met kinderen, is Gods doel met de mens. Een gezin met harmonie en vrede, trouw en liefde, waarin geen plaats is voor een derde persoon.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wayetze (En hij vertrok zijn:

✡ Torahlezingen: Genesis 28:10 – 32:3,
✡ Profetenlezing: Hosea 11:7 -14:9,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 1:19-51.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Het was liefde op het eerste gezicht tussen Jakob en zijn nicht Rachel. Het gaf hem de kracht om de zware steen van de put te rollen en haar schapen te drenken. Na zeven jaar mochten zij trouwen, maar oom Laban bedroog hem met Lea, en zo had Jakob twee vrouwen onder zijn dak, en dat betekende ruzie.

Terwijl [Jakob] nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader; zij was namelijk herderin. En het gebeurde, toen Jakob Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder zag, dat Jakob naar voren liep, de steen van de opening van de put rolde en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Jakob kuste Rachel en begon luid te huilen. Jakob vertelde Rachel dat hij een neef van haar vader was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij snel weg en vertelde het aan haar vader.
En het gebeurde, zodra Laban het bericht over Jakob, de zoon van zijn zuster, hoorde, dat hij hem snel tegemoet liep, hem omhelsde, hem kuste en hem naar zijn huis bracht. En hij vertelde Laban al deze dingen. Daarop zei Laban: Inderdaad, je bent mijn beenderen en mijn vlees. En hij bleef een volle maand bij hem.
Toen zei Laban tegen Jakob: Omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken? Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters: de naam van de oudste was Lea, en de naam van de jongste was Rachel.
Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jakob had Rachel lief. Daarom zei hij: Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Toen zei Laban: Het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. Zo werkte Jakob zeven jaar om Rachel, en de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar liefhad.
Toen zei Jakob tegen Laban: Geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. En het gebeurde ‘s avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht; en Jakob kwam bij haar. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa; aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. En het gebeurde ‘s morgens – zie, het was Lea! Daarom zei hij tegen Laban: Wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? Laban antwoordde: Zo doet men niet bij ons, dat men de jongste vóór de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol; daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens zeven jaar dienen zult.

Genesis 29:9-27 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Een loflied op de liefde is het Hooglied, het Lied der Liederen, waarin een jongeman zijn geliefde bezingt in bijna erotische bewoordingen. Het inspireerde Elly en Rikkert tot het Lied van de Bruid.

Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van het gebergte van Gilead. Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zij tweelingen, geen van hen is zonder jongen.
Als een scharlakenrode draad zijn uw lippen en uw spreken is bekoorlijk. Als een opengesprongen granaat­appel zijn uw slapen door uw sluier heen.

Hooglied 4:1-3 (HSV).

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
Paulus vergelijkt de liefde tussen man en vrouw met de liefde tussen Christus en zijn gemeente: een liefde die zich overgeeft, die de ander koestert en verzorgt. Een liefde die niet op zichzelf gericht is maar op de ander. Een liefde die trouw is aan de gekozen levenspartner, en er niemand naast zoekt.

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.


Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen.

Efese 5:25-33 en 1 Timotheus 3:1-2 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.