Shabbats­lezingen: Leiders­wisseling met veran­de­ringen

Mozes neemt afscheid, Jozua volgt hem op om het volk Israël het land binnen te leiden. God voorzegt wat er zal gebeuren: ontrouw, verbreken van het verbond. Ook de huidige leiderswisseling in Israël zorgt voor een forse verandering in de koers van het land.

Door Redactie Israeltoday.nl |

Religieuze en rechtse zionistische regerings­partijen zijn ingeruild voor partijen die bepaald niet zionistisch zijn, en een kracht­dadig optreden onmogelijk maken tegen Palestijnse illegale bouw op staats­grond in de C-gebieden van de Westbank, die onder Israëlisch civiel bestuur staan.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Wayelech (En hij ging) zijn:

✡ Torahlezing: Deuteronomium 31:1-30,
✡ Profetenlezing: Hosea 14:2-10, Joël 2:15-27, Micha 7:18-20,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 10:1-17.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Gedeelten uit de Torahlezing
Mozes neemt afscheid en zal sterven, Jozua volgt hem op om het volk Israël het land binnen te leiden. God voorzegt wat er zal gebeuren: ontrouw, verbreken van het verbond, dienen van andere goden. Dan kan God het volk niet langer beschermen, en zullen er verschrik­kelijke dingen met hen gebeuren.

De HEERE zei tegen Mozes: Zie, uw dagen zijn naderbij gekomen dat u zult sterven. Roep Jozua en ga staan in de tent van ontmoeting, dan zal Ik hem bevelen geven. Toen kwamen Mozes en Jozua en zij gingen staan in de tent van ontmoeting. Toen verscheen de HEERE in de tent, in de wolkkolom, en de wolk­kolom stond boven de ingang van de tent. En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, u gaat bij uw vaderen te ruste; en dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat, aan gaan, in het midden van dat land. Het zal Mij verlaten en Mijn verbond, dat Ik ermee gesloten heb, verbreken. Dan zal Mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en Mijn aange­zicht voor hen verbergen, zodat zij opge­ge­ten zullen worden; en veel verschrik­kelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen: Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen omdat mijn God niet in ons midden is? Ik zal Mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd.
Deuteronomium 31:14-18 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De profeet Joël roept op tot inkeer, tot zelf-onderzoek en omkeer. Zaken die deze weken van de najaars­feesten aan de orde zijn, zowel in het persoonlijk leven als in het landsbestuur. Is de koers die we varen in over­een­stem­ming met Gods Woord?

Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goeder­tieren­heid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God.


Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samen­komst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruide­gom uit zijn binnen­kamer gaan, de bruid uit haar slaap­kamer. Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heiden­volken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God?


Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk. De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie, Ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer ove­rgeven als voorwerp van smaad onder de heiden­volken. Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. Ik verdrijf hem naar een dor en woest land, zijn voor­hoede naar de zee in het oosten, zijn achter­hoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op, want hij heeft grote dingen gedaan.

Joël 2:12-20 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Niet koud en niet heet, niet links en niet rechts, niet zionistisch en niet socialistisch, maar van alles een beetje, zo kun je de huidige Israëlische regering noemen. Rijk door de vele start-ups en uitvindingen, sterk door een krachtig leger – maar niet sterk door het geloof in de God van Abraham, Isa’ak en Jakob.

En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waar­achtige Getuige, het begin van Gods schepping: Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker gewor­den en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.
Openbaring 3:14-19(HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.