Shabbatslezingen: Gedenk uw verlossing

Op deze laatste dag van de Pesachweek, de dag tussen Jezus lijden en sterven en zijn opstanding uit de dood, willen we gedenken hoe God verlost, uit de slavernij van het diensthuis Egypte, en uit de slavernij van de zonde, om te leven als vrije mensen, in relatie met onze Heer.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de laatste dag van de Pesachweek zijn:

✡ Torahlezingen: Exodus 13:17 – 15:26 en Numeri 28:17-25,
✡ Profetenlezing: 2 Samuël 22:1-51,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 20:1-41.
In verband met het Paasfeest en de slotdag van de Pesachweek wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Vergeet nooit hoe God u met een verheven hand en een uitgestrekte arm uit het diensthuis Egypte heeft geleid. Vier het een week lang, door ongerezen brood te eten zoals tijdens de Uittocht, opdat uw kinderen na u het weten en doorgeven aan hun kinderen. Slacht een Paaslam, als profetisch symbool van het offer van Jezus.

Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor de HEERE, uw God, want in de maand Abib heeft de HEERE, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid. Dan moet u voor de HEERE, uw God, het paaslam slachten, kleinvee en runderen, op de plaats die de HEERE zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen. U mag er niets wat gezuurd is bij eten. Zeven dagen moet u er ongezuurd brood bij eten, brood van de ellende – want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken – om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok, alle dagen van uw leven. Er mag bij u zeven dagen lang geen zuurdeeg gezien worden, in heel uw gebied; en van het vlees dat u op de avond van de eerste dag slacht, mag niets tot de morgen overblijven. U mag het paaslam niet slachten binnen een van uw poorten die de HEERE, uw God, u geeft. Maar op de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, daar moet u het paaslam slachten, in de avond, als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok. Dan moet u het koken en eten op de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen. Daarna, in de morgen, moet u zich omkeren en teruggaan naar uw tenten. Zes dagen moet u ongezuurde broden eten. Op de zevende dag is er een bijzondere samenkomst voor de HEERE, uw God; dan mag u geen werk doen.
Deuteronomium 16:1-8 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Niet slechts eenmaal heeft God zijn volk verlost en naar zijn land gebracht. Na de Babylonische ballingschap keerden grote groepen Joden terug onder leiding van Ezra en Nehemia. Na de Romeinse ballingschap keerden uit tal van landen Joodse pioniers terug naar het beloofde land en bouwden de Staat Israël op.

En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het over­blijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overge­bleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee. Hij zal een banier omhoog­heffen onder de heiden­volken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.
Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen. Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de Ammo­nieten zullen hun gehoorzaam zijn. Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen, en maken dat men er met zijn schoenen door­heen kan gaan. Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte.

Jesaja 11:11-16 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Bij verlossing behoort ook achterlaten van het oude leven. Geen slaven-mentaliteit meer, maar leven als vrije mensen. Geen ik-gerichte mentaliteit meer, maar vragen naar Gods wil en vragend naar wat goed is voor de anderen.

Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slecht­heid en boos­aardig­heid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.
1 Korinthe 5:6-8 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.