Shabbats­lezingen: Een vrouw die God kent en dient

‘U zult niet ploegen met os en ezel tegelijk’, had Mozes gezegd. Vorm geen ongelijk span, noch met dieren voor de ploeg, noch met mensen in een huwelijk. Daar komt het er op aan, dat je beiden God kent en dient, en de kinderen daarin opvoedt, voorleeft en meeneemt.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Toledot (Geslachten, generaties) zijn:

✡ Torahlezing: Genesis 25:19 – 28:9,
✡ Profetenlezing: Maleachi 1:1 – 2:7
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 9:1-13.

Lees de uitleg na de tekstgedeelten

Een gedeelte uit de Torahlezing
Toen Ezau veertig jaar oud was, nam hij Judith, de dochter van Beëri, de Hethiet, en Basmath, de dochter van Elon, de Hethiet, tot vrouw. Zij waren een bittere kwelling voor Izak en Rebekka.


Ezau haatte Jakob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had, en Ezau zei in zijn hart: De dagen van rouw over mijn vader naderen; dan zal ik mijn broer Jakob doden.
Toen aan Rebekka deze woorden van haar oudste zoon Ezau verteld werden, stuurde zij een bode en liet Jakob, haar jongste zoon, roepen en zei tegen hem: Zie, je broer Ezau troost zich over jou met de gedachte dat hij je zal doden. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem: Sta op, vlucht naar Haran, naar mijn broer Laban, en blijf enige tijd bij hem, totdat de woede van je broer bedaard is. Als de boosheid van je broer bedaard is en hij vergeten is wat je hem hebt aange­daan, zal ik een bode sturen en je vandaar terug laten halen. Waarom zou ik me op één dag van jullie beiden laten beroven?
Rebekka zei tegen Izak: Ik heb een afkeer van mijn leven vanwege de dochters van de Hethieten. Als Jakob een vrouw neemt uit de dochters van de Hethieten zoals deze twee, uit de dochters van dit land, wat heeft mijn leven dan nog voor zin?


Toen riep Izak Jakob en zegende hem; en hij gebood hem en zei tegen hem: Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän. Sta op, ga naar Paddan-Aram, naar het huis van Bethuel, de vader van je moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Moge Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt.
Zo stuurde Izak Jakob weg en die ging naar Paddan-Aram, naar Laban, de zoon van Bethuel, de Syriër, en de broer van Rebekka, de moeder van Jakob en Ezau.
Toen Ezau zag dat Izak Jakob gezegend had, en hem weggestuurd had naar Paddan-Aram om vandaar voor zich een vrouw te nemen, en dat hij hem, toen hij hem zegende, geboden had: Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän, en toen hij zag dat Jakob naar zijn vader en moeder geluisterd had en naar Paddan-Aram gegaan was, en toen Ezau zag dat de dochters van Kanaän niet deugden in de ogen van zijn vader Izak, ging Ezau naar Ismaël en nam hij Machalath, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth voor zich tot vrouw, naast zijn andere vrouwen.

Genesis 26:34-35 en 27:41 – 28:9 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Toen deze dingen voltooid waren, traden de vorsten op mij toe en zeiden: Het volk van Israël, de priesters en de Levieten hebben zich niet afge­zonderd van de volken van de landen rondom wat hun gruwelen betreft, namelijk van de Kanaänieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom, en de vorsten en de machthebbers hebben als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk.
Toen ik deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel en ik trok haar van mijn hoofd en uit mijn baard, en ging ontzet zitten. Allen die beefden voor de woorden van de God van Israël, verzamelden zich bij mij vanwege de trouwbreuk van de ballingen, en ik bleef ontzet zitten, tot het avondoffer.


Terwijl Ezra zo bad en deze belijdenis deed en zich huilend voor het huis van God liet neervallen, voegde een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem; want ook het volk huilde luid. Toen nam Sechanja, de zoon van Jehiël, van de nakomelingen van Elam, het woord en zei tegen Ezra: Wij zijn onze God ontrouw geweest, en wij hebben uitheemse vrouwen uit de volken van het land bij ons doen wonen. Evenwel, er is wat dit betreft hoop voor Israël.
Welnu, laten wij een verbond sluiten met onze God om alle vrouwen en het uit hen geborene weg te sturen, volgens de raad van de Heere en van hen die beven voor het gebod van onze God, en er zal overeenkomstig de wet gehandeld worden. Sta op, want op u rust de zaak, en wij zullen met u zijn; wees sterk om te handelen. Toen stond Ezra op en hij deed de oversten van de priesters, van de Levieten en van heel Israël zweren om dienovereenkomstig te handelen; en zij zwoeren een eed.

Ezra 9:1-4 en 10:1-5 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wette­loos­heid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke over­een­stemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
2 Korinthe 6:14-16 (HSV).

Een vrouw die God kent en dient

Ongetwijfeld heeft Esau gehoord hoe zijn vader Isa’ak aan zijn vrouw is gekomen: een knecht van Abraham, zijn grootvaders, zocht voor hem een lieve zorgzame vrouw die God kent bij zijn familie in Haran: zijn moeder Rebekka

Te veel moeite, vond Esau, en nam voor zich twee Hethietische vrouwen ui de heidense bevolking van het land, die God niet vreesde. Zijn onverschillige karakter hebben we al leren kennen, toen hij zijn eerst­geboorte­recht verkwanselde voor een bord eten voor zijn hogerige maag.

Toen Esau bemerkte, hoeveel verdriet dit zijn moeder deed, nam hij er nog een vrouw bij die wat meer in de lijn van de familie lag: een dochter van Ismael, diezefde Ismael die Abraham had weg­ge­stuurd omdat hij zijn zoon Isa’ak bespotte. Rebekka ‘had een afkeer van de dochters van de Hethieten’. Ze hoopte, dat haar lievelings­zoon Jakob niet diezefde fout zou maken.

Enige tijd later liep Esau met een kwade kop rond. Zijn vader Jakob voelde zijn einde naderen, en had de grote zegen, die voor de eerstgeborene, aan Jakob gegeven, in plaats van aan hem, die toch als eerste uit de moeder­schoot was gekomen. Dat was een slimme, maar gemene streek geweest van zijn moeder en zijn broer, vond hij. Hij zou het hem wel betaald zetten.

Rebekka zag het gevaar, en zag een kans. Voor zijn veiligheid werd Jakob weggestuurd naar de familie in Haran (of Paddan-Aram), om er te wachten tot Esau’s woede was afgekoeld, en om daar uit te zien naar een vrouw die de God van Abraham kent en dient. Het werden er twee…

Het gaat maar om 112 mannen…
De priester Ezra kreeg veel lof voor de geestelijke wederopbouw van het Joodse volk en zijn inspanningen om de Torah-wetgeving in het land te herstellen, schreef Rabbi Ken Spiro. Een van zijn meest dramatische hervormingen is zijn oorlog tegen assimilatie en inter-huwelijken. Inderdaad, het boek Ezra veroordeelt alle mannen die in Israël woonden en die niet-Joodse vrouwen hadden getrouwd en noemt hun namen – alle 112. (Ezra 10:18-44.)

Je zou kunnen vragen: Waarom zo’n probleem? Per slot van rekening zijn er maar 112 mannen afgedwaald. Vandaag de dag zijn er miljoenen Joden die gemengd trouwen – in Amerika bedraagt het percentage van het gemengde huwelijk meer dan 50%. Het verschil is dat 2500 jaar geleden, zelfs één Jood die gemengd huwde een schande was. Nu accepteert de samen­leving het als normaal. Zogenaamde ‘progres­sieve’ gemeenten in Amerika zijn zelfs op zoek naar rabbijnen die gemengde huwelijken willen voltrekken – om legitimiteit te verlenen aan iets wat de Bijbel herhaaldelijk veroordeelt, en wat de dood van het Joodse volk betekent.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.