Shabbatslezingen: Aan deze duisternis komt een einde

Deze periode van lockdown en beperkingen lijkt op de periode dat God Egypte strafte met duisternis en andere plagen. Heeft God er een doel mee in deze tijd, voor ons leven? Wil Hij ons er iets in leren, ons waar­schuwen niet te vertrouwen op eigen verwor­ven­heden?

Door Anat Schneider |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Bo (Ga) zijn:

✡ Torahlezing: Exodus 10:1 – 13:16,
✡ Profetenlezing: Jeremia 46:13-28,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 9:14-29.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis komen zal over het land Egypte, en de duisternis te tasten is. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte, drie dagen lang. Zij zagen elkaar niet, en drie dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden.
Toen riep de farao Mozes, en zei: Ga en dien de HEERE. Alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven. Uw kleine kinderen mogen wel met u meegaan. Maar Mozes zei: U moet ons zelf ook slacht­offers en brand­offers ter beschikking stellen, die wij aan de HEERE, onze God, zullen brengen, en ons vee zal ook met ons meegaan. Geen hoef zal achterblijven, want van het vee moeten wij nemen om de HEERE, onze God, te dienen. Wij immers, wij weten niet waarmee wij de HEERE, onze God, zullen dienen, totdat wij daar komen.
Maar de HEERE verhardde het hart van de farao, en hij wilde hen niet laten gaan. En de farao zei tegen Mozes: Ga bij mij weg! Wees op uw hoede, dat u mij niet nog eens onder ogen komt, want op de dag dat u mij onder ogen komt, zult u sterven! Mozes nu zei: U hebt juist gesproken. Ik zal u niet meer onder ogen komen.

Exodus 10:21-29 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterren­beelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen.
Jesaja 13:9-11 (HSV).

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuin­stoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.
Openbaring 8:12-13 (HSV).

We hebben de farao overleefd, Corona zullen we ook overleven

Het coronavirus doet me denken aan farao. Hij heerste over een groot deel van de aarde. Ook het coronavirus heeft vandaag de hele wereld in zijn greep. Beide ‘heersers’ treffen vooral de zwakkeren in de samen­leving. Farao liet baby’s vermoorden en corona heeft het vooral op ouderen voorzien.

Farao heeft steeds opnieuw zijn hart verhard en liet het volk Israël lange tijd niet gaan. Hij luisterde niet naar de smeekbeden van Mozes en Aaron. ‘De hovelingen zeiden tegen de farao: “Hoe lang moet die man ons nog in de ellende storten? Laat die Israëlieten toch gaan om de Heer, hun God, te vereren. Ziet u dan nog steeds niet in dat Egypte zo te gronde gaat”?’ Hoe heftiger de plagen werden, des te harder werd zijn hart.

Het corona­virus gedraagt zich op een bepaalde manier ook zo. Het verspreidt zich, isoleert steeds meer mensen, er komen meer zieken bij, meer doden, minder genees­middelen, er zijn te weinig beademings­machines, lockdowns enz..

In Egypte was de situatie van de kinderen van Israël niet anders. Ook toen had je lockdowns. Maar er kwam hulp van boven. Door goddelijke interventie werd er hoop aan het volk gegeven en werd het in vrijheid gesteld, ook al hadden ze daar soms geen zin in. Als het niet vrijwillig gaat, helpt God een handje en toont Hij zijn macht. Zonder daar echt op voorbereid te zijn, werd het volk de woestijn in gejaagd. Ze moesten alles achterlaten. Hoe is dat mogelijk? In de Bijbel lezen we dat de Egypte­naren de kinderen van Israël de weg naar buiten wijzen. De Egyptenaren dringen er bij de Israëlieten op aan hun verlossing tegemoet te gaan.

En dat brengt ons tot een nieuw inzicht. Misschien is degene die ons naar buiten drijft wel onze Verlosser?! Misschien is degene die ons geen promotie geeft op de arbeidsmarkt, of degene die ons geen liefde geeft, wel juist de aankondiger van iets nieuws? Misschien leidt corona ons in de richting van verlossing?

Nu zitten we nog geïsoleerd in onze huizen. Zonder werk, zonder mensen, zonder bezoek van ouders of (klein) kinderen. Maar ook dat gaat voorbij. Corona opent onze ogen en ons hart voor een nieuwe start in het leven. Misschien is die nieuwe start gezonder voor onszelf, voor onze geliefden, voor onze familie en voor de schepping.

Alles bij elkaar biedt deze toestand ons een unieke kans
om de inhoud van de Joodse hagada (Pesach-liturgie) op een dieper niveau te begrijpen. Want er wordt gezegd dat we in elke generatie de uittocht uit de slavernij naar de vrijheid moeten herdenken. Daar zitten we nu middenin.

Dit commentaar werd eerder gepubliceerd in het Israel Today Magazine van mei 2020. Klik hier voor een abonnement.