Voormalig stafchef: ‘Hamas moet vernietigd worden’

‘Er is een andere strategie en beleid nodig in de hele Pales­tijnse arena, een strategie die Hamas ziet als een bittere vijand die moet worden verslagen,’ conclu­deerde de voor­malige stafchef van de IDF, luitenant-generaal (res.) Gadi Eizenkot.

Door Yossi Aloni |

Eizenkot wees er in een conferentie van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies aan de Universiteit van Tel Aviv op, dat de schade aan de ‘Metro’, een kilometers lang onder­gronds bunker- en tunnel­systeem, een van de belan­grijke resultaten is van de operatie in Gaza. ‘Tijdens 2017-2018 werden alle aanvals­tunnels van Hamas in redelijke mate vernietigd. Nu zijn ook de verdedigings­tunnels van Hamas beschadigd.

Enorme waardering is verschul­digd aan Israëls inlich­tingen­diensten en de Mossad, die erin slaagden om deze centrale beschermde plek waardoor zij strijders konden verplaatsen, bloot te leggen en aanzienlijk te bescha­digen. Dit commando- en controle­middel is aanzienlijk beschadigd. Dit is misschien een van de meest indruk­wekkende prestaties in deze campagne. Ik kan moeilijk inzien hoe ze terugkomen en al die tientallen kilometers herstellen,’ zei hij.

De voormalige stafchef legde uit dat ‘uit ervaringen uit het verleden blijkt dat vernietiging van deze omvang leidt tot afschrikking – wat het resultaat zal zijn is een andere vraag. De belangrijkste vraag is wat de Israëlische strategie zal zijn de dag erna tegen Hamas in Gaza, tegen de Palestijnse en de regionale arena. Hopelijk zal het ertoe leiden dat zij [Hamas] diep gaan nadenken over wat er is gebeurd (…) en zal dit een factor zijn die leidt tot langdurige rust.’

De lokale infrastructuur van Hamas werd zwaar beschadigd. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

Met betrekking tot de huidige rust, merkte Eizenkot op:
‘Dit is geen bilaterale wapenstilstand, maar een Israëlische wapenstilstand totdat de politieke leiding in Israël tot de conclusie komt dat de doelen van de operatie zijn gerealiseerd. Na de Israëlische wapen­stilstand moeten we overgaan naar een langere fase op strategisch niveau van het verstrekken van humanitaire basis­bijstand in de vorm van voedsel, gezondheidszorg, water, elektriciteit en riolering.

Maar andere zaken zoals de wederopbouw, een zeehaven – zullen pas gebeuren nadat de kwestie van de Israëlische gevangenen en vermiste personen [die door Hamas worden vastgehouden] is geregeld. De belangrijkste leemte in de controle over de Gaza­strook moet dan worden aangepakt om het vervoer van wapens te voorkomen, voornamelijk via de smokkeltunnels aan de Egyptische grens. We moeten gebruik maken van de realiteit van de Abraham Akkoorden voor samenwerking met de Egyptenaren en met de Golf­staten en de landen die de akkoorden met ons hebben ondert­ekend, samen met de Amerikaanse betrokken­heid van de laatste tijd die naar mijn mening veel voordelen heeft.’

Volgens de generaal is de realiteit die na de Gaza-oorlog van 2014 (Operation Protective Edge) naar voren kwam, dat de Staat Israël bijna vier jaar van relatieve vrede heeft genoten. Destijds kon Israël een oproep tot regelgeving met de Egyptenaren met zes parameters afdwingen – hoewel in de praktijk alleen de eerste en tweede parameter werden uitgevoerd – een wapen­stilstand en de opening van de visserij­zone. Wat na de operatie Protective Edge niet werd gerealiseerd, en wat in de delen van de Egyptische schets naar voren kwam, betreft de kwestie van gevangenen en vermiste personen, de terugkeer van de Palestijnse Autoriteit naar de Gazastrook en het herstel van Gaza, met inbegrip van een zeehaven. Dit alles is niet gebeurd.

De onverzettelijkheid van Hamas heeft verhinderd dat Gaza behoorlijk werd hersteld en dat een groot deel van de lokale bevolking in ellende bleef leven. (Foto: Atia Mohammed/Flash90)

Eizenkot verwees ook naar de noordelijke grens en de dreiging die uitgaat van Hezbollah:
‘Enerzijds volgt Hezbollah met bezorgdheid wat zij zien – zij begrijpen dat Israëls inlichtingen-, aanvals- en verdedigings­capaci­teiten, die zij in deze campagne zien, ook aan de noord­grens klaar en voor­bereid zijn. Aan de andere kant putten zij grote moed uit het feit dat, terwijl Israël aanzienlijke kracht tegen Hamas gebruikt, de zwakste vijand in ons strijdperk nog steeds raketten tot diep in Israël lanceert. Hier staan de besluitvormers voor een grote uitdaging bij het uitvoeren van de multi-arena campagne – onze vijanden afschrikken en de operatie in Gaza beëindigen door realistische doelen te bereiken.’

Over de escalatie in Judea en Samaria zei hij:
‘De inspanning die Hamas in de loop der jaren heeft geleverd, is erop gericht een geweld­dadige opstand te ontketenen in Judea en Samaria en ook Oost-Jeruzalem op te hitsen. Jarenlang heeft Israël met intelligent ingrijpen kunnen voor­komen dat dit zou gebeuren. Het negeren van de PA [door zowel Israëli’s als Palestijnen], en onze gedeeltelijke coördinatie met de veiligheidstroepen aldaar, schaden dit. Het is in het belang van Israël om de Palestijnse Autoriteit te versterken, parallel aan de oorlog tegen de terreur. We moeten erop toezien dat we de pogingen van Hamas verhinderen om [de Palestijnen] in Judea en Samaria in vuur en vlam te zetten. In de Palestijnse samenleving groeit een verontrustend idee – het idee van één [Palestijns-Joodse] Staat. Ik zie hier een reëel gevaar voor de veiligheid van Israël als dat gebeurt.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.