Verschijnt in deze dagen de Ster van Bethlehem?

Houdt u vast! Volgens sterren­kundigen zal de Ster van Beth­lehem – althans de samen­stand van twee grote planeten – net voor de Kerst aan de hemel verschijnen. Is deze astro­nomische gebeur­tenis een teken van Jezus tweede komst?

Door Charles Gardner |

Nee,het gaat niet over een soort kerstshow in de lucht of een prentbriefkaart – het is echt! Voor het eerst in 800 jaar zal weer een samenstand plaatsvinden van Jupiter en Saturnus, de twee grootste planeten in het zonne­stelsel. Dit is het fenomeen waarvan wordt gedacht dat het de Wijzen naar de plaats van Christus’ geboorte heeft geleid.

Zou dit ook een voorteken kunnen zijn van de op handen zijnde wederkomst van Jezus, die door de Schrift en zelfs door Jezus Zelf beloofd is, toen Hij Zijn discipelen vertelde dat tekenen aan de zon, maan en sterren vooraf zouden gaan zijn wederkomst?

Gedurende de week voor Kerst zullen de twee planeten dichter bij elkaar aan de nachtelijke hemel komen te staan dan op enig moment in de afgelopen acht eeuwen, aldus de sterrenkundigen. Op 21 december zullen ze in het westen dichtbij de horizon rond zonsopgang bijna als een dubbel planetenstelsel te zien zijn. Sinds het begin van de zomer zijn ze geleidelijk aan dichter bij elkaar gekomen.

De Duitse sterrenkundige Johannes Kepler schreef in 1614 dat hij geloofde dat de Ster van Bethlehem in het geboorteverhaal een samenstand van Jupiter en Saturnus kon zijn geweest, terwijl anderen opperden dat de Wijzen een drievoudige samenstand, van Jupiter en Saturnus met Venus erbij, volgden.

Zelfs zonder Venus zijn we verzekerd van een indruk­wekkend schouwspel, het beste zichtbaar aan de evenaar, maar wereldwijd overal te zien, ofschoon erg laag aan de horizon vanuit west Europa.

Nadat Jezus in Bethlehem was geboren, kwamen Wijzen (of Magiërs) uit het Oosten naar Jeruzalem om te vragen:’ Waar is degene die als Koning van de Joden is geboren? We zagen Zijn ster in het oosten en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

De priesters wezen naar een plek vlakbij Bethlehem, omdat ze wisten wat de profeet Micha had aangegeven: ’En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid’ (Micha 5:2)

De ster die de Wijzen hadden gezien ging voor hen uit ‘totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was’ (Mattheus 2:9) En het evangelie van Mattheüs voegt eraan toe: ‘Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.’

Ook profeteerde Jesaja dat een maagd een zoon zou baren die Immanuel zou heten, wat betekent: God met ons. (Jesaja 7:14). Met andere woorden, God Zelf was mens geworden om tussen Zijn volk te wonen.

Daarom is het aannemelijk, dat Hij niet in de winter is geboren, maar tijdens het Loofhuttenfeest, dat in het najaar wordt gevierd. Tijdens dit feest wordt stilgestaan bij Gods aanwezigheid bij Zijn volk tijdens hun omzwer­vingen in de woestijn. Dit betekent echter wel dat hij half december verwekt zal zijn, wat de aankondiging van de engel aan Maria van haar wonder­baarlijke zwanger­schap bijzonder passend maakt. (Lukas 1:26-38).

Jezus groeide op en toonde op allerlei manieren hoe God was, en toch leed en stierf Hij door de handen van slechte mensen, waarna Hij opstond uit de dood. Hij beloofde ook dat Hij terug zou komen. Deze keer niet als een lijdende dienaar die voor de zonden van de wereld werd gekruisigd, maar als de terugkerende Koning der Koningen om Zijn eeuwige heerschappij te vestigen. Zoals Charles Wesley het in zijn prachtige lied verwoordde: ‘Zie, Hij daalt af met wolken’, het zou een zaak van God Zelf zijn als Hij op aarde verschijnt om te regeren!

Maar hoe zullen wij weten dat Zijn komst nabij is? Jezus zei, dat er oorlogen, hongersnoden, aardbevingen en pestziekten, zelfs ‘vreselijke dingen en grote tekenen aan de hemel’ zullen zijn en Hij zegt verder: ‘Er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren (…) de mensen zullen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.’ (Lucas 21:11, 25-27).

Vandaag aan de dag vieren Joden nog het Loof­hut­ten­feest (net als veel christenen die elk jaar in Jeruzalem samenkomen voor het feest – tot de Covid-epidemie) en dat doen ze door tijdelijke onderkomens, vaak bedekt met palmbladeren, in hun tuinen of op hun balkons te bouwen, om hen te herinneren aan Gods bescherming en wonderbaarlijke voorziening in de woestijn.

Het zou heel goed kunnen dat Jezus zal terugkomen, zoals Hij waarschijnlijk geboren is, tijdens het Loof­hut­ten­feest, waarin tenslotte het wonen van God tussen de mensen wordt gevierd (zie Openbaringen 21:3). Het is veelbetekenend, dat dit feest verplicht is voor alle naties gedurende het komende duizendjarige Vrederijk van Christus, wanneer de overlevenden van alle naties, die Jeruzalem hebben aangevallen, verwacht worden om een pelgrimsreis naar Jeruzalem te maken. Als ze dit gebod niet naleven, zullen ze te maken krijgen met droogte (Zacharia 14:16v)

Als we ons dit jaar richten op de vleeswording van Christus en ruimte voor Hem maken in onze harten, laat ons dan ook kijken naar en klaar zijn om zijn terugkomst te verwelkomen. Kijk naar de Ster van Bethlehem.

Charles Gardner is de schrijver van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, A Nation Reborn, en King of the Jews.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.