Verrassende erkenning over Palestijnse schoolboeken

Voor het eerst hebben functionarissen van de Europese Unie en het hoofd van de UNRWA open­lijk toege­geven, dat Palestijnse school­boeken anti­semitisch zijn, aan­zet­ten tot geweld en terreur ver­heer­lijken. Maar de Palestijnse Autoriteit weigert elke verandering.

Door Yossi Aloni |

Palestijnse kinderen wordt geleerd te haten en geweld te zoeken als onderdeel van hun schoolprogramma. En eindelijk trekken de VN en Europa zich dit aan. (Foto: Abed Rahim Khatib of Olivier Fitoussi/Flash90)

Voor het eerst erkennen hoge EU-functionarissen, die belast zijn met de hulp aan de Palestijnse sector, dat de Palestijnse school­boeken een ‘zeer probl­matische inhoud hebben die aan­leiding blijft geven tot ernstige bezorgd­heid’. Ze bevatten o.a. antisemitisme, het aanzetten tot geweld en de verheer­lijking van terreur­daden.

Dit is verklaard in drie openbare debatten die sinds het begin van de maand in het Europees Parlement werden gevoerd over de inhoud van de nieuwe Pales­tijnse school­boeken. Ze werden gehouden vóór de bijeen­roeping van de Begrotings­commissie eind september, waar de bevriezing van de financiering van het Pales­tijnse onder­wijs zal worden besproken. De besprekingen over de kwestie vonden plaats in de Commissie Begrotings­controle, Buiten­landse betrek­kingen en Onderwijs van het Europees Parlement.

De besprekingen volgden op de publicatie van de bevindingen van een rapport dat in opdracht van de Europese Unie is opgesteld. In het verslag wordt nagegaan of er in Palestijnse boeken sprake is van aanzetten tot haat en geweld en of de internationale onderwijsnormen van de UNESCO niet worden nageleefd. Het rapport was het resultaat van een drie jaar durende campagne en uitvoerig, actueel onderzoek door het beleidsinstituut IMPACT-se, dat werd voorgelegd aan hoge EU-functionarissen.

Het EU-rapport bevestigde de bevindingen van het IMPACT-se instituut. Het rapport bevestigde de aanwezig­heid van anti­semitische inhoud die geweld tegen burgers aanmoedigt, terreur­daden en terroristen verheerlijkt, en jihad en dood aanmoedigt. Het rapport bevestigde ook dat Palestijns lesmateriaal aandringt op het de-legitimeren van Israël en het verwijderen van Israël van de landkaarten.

De directeur-generaal van de Europese Unie, die opdracht gaf tot de studie en toezicht houdt op alle steun aan de Palestijnse onderwijs­sector, is Maciej Popowski, die tijdens de gezamenlijke discussie bevestigde:
‘Mij is uitdrukkelijk gevraagd (…) om met de Palestijnse premier te spreken, hetgeen ik onmiddellijk na de publicatie [van het EU-rapport] heb gedaan. Ik heb hem een brief geschreven met het verzoek onmiddellijk actie te onder­nemen en ook het gebruik van boeken waarvan de inhoud twijfel­achtig is, stop te zetten, als een zaak die voor de hele Commissie de hoogste prioriteit heeft. (…) Wij tolereren geen aanzetten tot haat en geweld als middel om politieke doelen te bereiken, anti­semitisme in al zijn vormen, en deze beginselen zijn voor deze Commissie niet-onderhandelbaar.’

In een discussie van de werkgroep Antisemitisme van het Europees Parlement verklaarde de verantwoordelijke voor het Midden-Oosten onder auspiciën van de Europese Commissie, directeur-generaal Henrike Trautmann, dat de leer­boeken van de Palestijnse Autoriteit in hun huidige vorm onaanvaardbaar zijn:
‘Het is zeer duidelijk, dat de studie het bestaan van zeer problematische inhoud aan het licht brengt, die aanlei­ding blijft geven tot ernstige bezorgd­heid. (…) Veran­de­ringen in het leerplan zijn van essentieel belang (…) met als doel te zorgen voor een verdere hervorming van het leerplan, waarbij de zeer proble­matische kwesties die zijn vastgesteld in een zo kort mogelijk tijdsbestek worden aangepakt. (…) Volledige overeen­stemming van al het onderwijs­materiaal met de UNESCO-normen van vrede, verdraag­zaamheid, coëxis­tentie en geweld­loos­heid moet worden gewaar­borgd, tevens moeten alle verwij­zingen van anti­semitische aard worden aangepakt en verwijderd.’

UNRWA-chef erkent antisemitisme
Het hoofd van het agentschap van de Verenigde Naties voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), Philip Lazzarini, was ook uitge­nodigd voor een hoor­zitting in de Commissie Buitenlandse Zaken van het Europese Parlement. Hij werd gedwongen om in het openbaar en op een precedent-scheppende wijze te erkennen, dat het Palestijnse onderwijs­programma, dat op de scholen van zijn agentschap wordt gebruikt, anti­semitisme, aanzetten tot geweld en verheer­lijking van terreur­daden omvat. Na een stroom van vragen van tientallen parlementsleden over dit onderwerp, antwoordde hij:
‘Wij als UNRWA hebben drie categorieën van problemen in de school­boeken geïdentificeerd wat betreft het voldoen aan de VN-waarden, namelijk geschiktheid voor de leeftijd, gender­perceptie, en dan de kwesties in verband met het aanzetten tot geweld, discriminatie, enzovoort. Ja, evenals anti­semitisme, intolerantie, absoluut…’

Oliver Verhali, de Hoge Commissaris van de Europese Unie, is verantwoordelijk voor alle betrek­kingen met de landen die aan de Unie grenzen, en zijn administratie is belast met de hulpgelden aan de Palestijnen. Hij riep op tot herover­weging van de steun aan het Palestijnse onderwijs, naar aanleiding van de bevindingen van het rapport over Palestijnse leerboeken.

In antwoord op een vraag hierover van de vice-voorzitter van het Europees Parlement, Nicola Beer, voegde Verhali eraan toe dat het rapport serieus wordt genomen en dat ‘de Commissie zich het recht voorbe­houdt om waar nodig passende maat_regelen te nemen in dit verband’.


Voorbeeld uit een Palestijns schoolboek

Palestijnse premier: Wij wijzigen niets
De Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh weigert elke wijziging in de schoolboeken. In zijn antwoord op de bevindingen van het EU-rapport zei hij: ‘Het Palestijnse leerplan kan niet worden beoordeeld aan de hand van normen die ver afstaan van de geschie­denis en de cultuur van het [Palestijnse] volk.’

Hij zei verder dat als de hulp aan de Palestijnse Autoriteit voorwaar­delijk wordt, geba­seerd op het verwij­deren en wijzigen van inhoud, de PA er de voorkeur aan zal geven het drukken van onderwijs­materiaal te financieren met haar inkomsten uit belastingen op water, elektriciteit en communicatie.

Marcus Sheff, de directeur van het IMPACT-se Instituut, stemde in met de discussies:
‘Deze verklaringen van zoveel hoge EU-ambtenaren die verant­woordelijk zijn voor de steun aan het Pales­tijnse onderwijs, dat de school­programma’s kinderen niet kunnen blijven aanzetten tot haat en geweld, zijn bijzonder relevant; en komen slechts enkele weken voordat de Begrotings­commissie moet praten over het bevriezen van de financiering voor de Palestijnse Autoriteit, totdat er veran­de­ringen worden door­ge­voerd… Er is een echt gevoel van een gezamenlijk doel in het hele politieke spectrum in Brussel dat de ophitsing in het Palestijnse schoolboek onmiddellijk moet stoppen en dat de EU-instellingen een leidende rol in dit proces op zich zullen nemen.’

Zie ook: CIDI, schoolkboeken en CIDI, onderwijs.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.