Veroorzaakt vaccinatie het grote aantal Covid-infecties?

Nieuws­presentator wijst op een studie, die uitwijst dat gevac­ci­neer­den meer kans hebben om besmet te raken dan mensen met natuurlijke anti­lichamen. Minis­terie van Volks­gezond­heid rekent voor, dat vacci­natie de kans op een besmet­ting, en de ernst ervan, sterk vermindert.

Door Ryan Jones |

De Israëli’s zijn gefrustreerd door het feit dat hun land een van de hoogste vaccinatie­percentages tegen Covid-19 heeft (meer dan 60% is volledig gevaccineerd en 25% heeft al een booster gehad), en toch ook aan de top staan wat het dagelijkse aantal nieuwe infecties betreft.

Israël heeft deze week meer dan 10.000 nieuwe infecties per dag geregistreerd, met een positief test­percen­tage van ongeveer 7%. Veel landen beschouwen Israël niet langer als ‘groen’ op de Covid-schaal. Ter vergelijking: de Verenigde Staten hebben ongeveer de helft van het aantal nieuwe dagelijkse infecties per hoofd van de bevolking geregis­treerd (ongeveer 900 per miljoen burgers voor Israël, slechts 450 per miljoen voor de VS).

Een nieuwe studie suggereert dat de hoge vacci­natie­graad in Israël althans gedeeltelijk verant­woor­delijk zou kunnen zijn voor de huidige piek in het aantal besmet­tingen met het coronavirus.

De studie werd vorige maand uitgevoerd door Israëls Maccabi Healthcare Services (een van de lokale zieken­fondsen), en de resul­taten werden gepubli­ceerd in de toon­aan­gevende weten­schappe­lijke tijd­schriften Science en Nature. (Zie: Waarom Israël Covid-boosters geeft, tegen WHO-advies) Maar hij kreeg pas deze week serieuze aandacht hier in eigen land, toen de ervaren Israëlische journaliste en Channel 13 News presen­tatrice Oshrat Kotler haar afkeuring uitte over het feit dat de bevin­dingen in Israël niet op grote schaal werden gemeld.

‘Hoe triest dat ik over dit belangrijke Israëlische onder­zoek moest lezen op een Ameri­kaanse nieuws­site,’ schreef Kotler op Facebook. De journaliste vervolgde dat ze contact had opgenomen met Maccabi en de waar­heids­getrouw­heid had nagegaan van de kop die ze had gelezen, die beweerde, op basis van de Maccabi-studie, dat ‘gevaccineerde personen 13 keer meer kans hebben om te worden besmet door de Delta-variant dan degenen met natuurlijke antilichamen.’

De meerderheid van de bijna 700 Israëli’s, die momen­teel in het zieken­huis zijn opgenomen als gevolg van Covid-19, zijn inderdaad volledig gevac­ci­neerd tegen dat virus, en gevacci­neerde personen vormen een groot percentage, zo niet de meer­der­heid, van degenen die elke dag positief testen.

Israël heeft momenteel een van de hoogste voortschrijdende gemiddelden van nieuwe dagelijkse infecties in de wereld. (Foto: David Cohen/Flash90)

Met andere woorden, het ‘vaccin’ voorkomt noch een besmet­ting noch een overdracht ervan, hoewel het in Israël deze aantallen wel heeft verlaagd.

  • Personen die niet gevaccineerd zijn en nooit met Covid besmet zijn geweest, lopen ten minste tweemaal zoveel kans besmet te raken als degenen die wel gevaccineerd zijn.
  • Degenen die hersteld zijn van Covid hebben veel minder kans om besmet te raken dan zelfs degenen die gevaccineerd zijn.

Ook moet worden opgemerkt, dat de auteurs van de artikelen in Science en Nature en de meeste deskundigen die zij citeerden, inenting aanmoedigden, aangezien de injecties die worden gepro­du­ceerd door Pfizer, Moderna en anderen zeer effectief zijn in het voor­komen van ernstige ziekten. Alleen zijn ze niet zo effectief als natuurlijk gepro­du­ceerde antilichamen die afkomstig zijn van besmetting. Dit is vooral zo als het virus muteert.

Een Israëlische wetenschapper die met Nature sprak, verklaarde dat – hoewel er nog geen bewijs was om een vaccinatie te verplichten – er geen reëel risico was om het vaccin te nemen. Als de gevacci­neerden toch worden besmet terwijl het virus muteert, zullen zij uitein­delijk ook natuurlijk gepro­du­ceerde anti­lichamen hebben.

Toch roept het huidige debat de vraag op of Israël en andere landen niet te agressief zijn in hun pogingen om een virus onder controle te krijgen, waarvan bijna alle deskundigen het erover eens zijn dat het niet zal verdwijnen, hoeveel nieuwe vaccinaties we ook krijgen. Als het immuun­systeem van ons eigen lichaam ons beter kan beschermen tegen Covid-19, waarom laten we het dan zijn werk niet doen?

Nogmaals, zelfs degenen die neigen naar die lijn van denken zeggen niet, dat we het vaccin niet moeten gebruiken. Er zijn sectoren van de samen­leving die een groter risico lopen op ernstige ziekten en complicaties, en zij moeten worden ingeënt. Tege­lijker­tijd stellen velen (en Kotler lijkt nu tot hen te behoren), dat de meer­der­heid van de bevolking door moet gaan met leven, het virus zijn gang moet laten gaan, en dat zich dan spoedig een natuurlijke ‘groeps­immuniteit’ zal ontwikkelen.

‘De enige conclusie die uit deze studie kan worden getrokken is dat wij [Israël] onze handel­wijze moeten her­over­wegen,’ schreef Kotler. ‘Mijn eigen conclusie is dat als we niet tot een van de risico­sectoren van de bevolking behoren, we heel voorzichtig moeten zijn met dit proble­matische vaccin.’

Kotler benadrukte met klem dat zij geen anti-vaxxer is, maar hield vol dat als het gaat om het Covid vaccin, het publiek ‘is misleid.’

Natuurlijk kan geen enkele politicus het beleid goed­keuren dat zij nu voorstaat, zolang Kotler’s collega’s in de mainstream media Covid-19 hypen als de grootste bedreiging voor de mensheid.

Vuurstorm in de media

UPDATE: Het bericht van Kotler heeft in Israël een vuurstorm in de media ontketend, waarop het ministerie van Volksgezondheid heeft gereageerd met de volgende verklaring:
Er verspreidt zich een fundamenteel onjuiste analyse van de Maccabi studie op het internet. Het is belangrijk voor ons om het publiek duidelijk te maken – het risico dat een niet-gevaccineerde persoon Corona krijgt is 20 keer groter dan voor een gevaccineerde persoon!

Sommigen maken de fout te denken dat het vaccin gevaarlijk is, op basis van een vertekende inter­pretatie van de gepre­sen­teerde gege­vens, waarbij een onlo­gische verge­lijking wordt gemaakt tussen het sterfte­cijfer onder degenen die zijn genezen en degenen die zijn gevacci­neerd. Dit is niet de juiste verge­lij­king. Het doel van het vaccin is om ernstige ziekten te voorkomen, en het is voor dit doel zeer effectief.


Corona is een ernstige ziekte die dodelijk kan zijn, en zelfs her­stel­lende patiënten hebben lang­durige symp­tomen zoals vermoeid­heid, zwakte, vermin­derde concen­tratie, cognitieve stoor­nissen en meer. Het is het beste om de studie grondig te lezen en niet af te gaan op mis­leidende koppen en inter­pretaties. De ondubbel­zinnige aan­be­veling van alle gezond­heids­instanties in Israël en over de hele wereld is zich te laten vaccineren.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.