Vergeef ons, O Heer! Israël in haar tijd van berouw

 

Door Ryan Jones |

Video: Actuele uitzending van de Slichot-gebeden bij de Westelijke Muur.

Christenen kunnen veel leren van Israëls jaarlijkse proces van berouw en vergevings­gezind­heid. Deze ieder jaar terug­kerende rouw­periode, zowel voor de mensen onderling als voor God, is binnen de Kerken helaas grotendeels verloren gegaan.

Israël bevindt zich momenteel in de periode van de ‘Tien Ontzagwekkende Dagen’, tien dagen van berouw die beginnen met Rosh Hashanah, het Joodse nieuw­jaar, en eindigen bij de afsluiting van Yom Kippoer, de Grote Verzoendag.

Deze periode van nationale inkeer gaat helemaal terug tot Mozes bij de berg Sinaï, en heeft in onze moderne tijd niet aan belang ingeboet. Zelfs ‘seculiere’ Israëli’s kun je tijdens deze 10 dagen hun familie, vrienden en kennissen om vergiffenis zien vragen, omdat het voor de gevraagde persoon verboden is dit te weigeren.

Dagen van berouw bij de Westelijke Muur. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Maar het zijn de religieuze Joden, die massaal naar de synagogen en de Westelijke Muur in Jeruzalem trekken, die de hele natie voor de Almachtige opheffen en Hem om vergeving en genade vragen voor de zonden van het afgelopen jaar.

Deze jaarlijks terug­kerende periode van berouw, zowel naar de mensen onderling als voor God, is iets dat in een groot deel van de Kerk verloren is gegaan. Veel christenen vragen vergeving voor hun zonden bij het aannemen van Yeshoea in hun hart, maar zullen dit daarna slechts zelden nog herhalen. Sommigen geloven dat het uitspreken van het ‘zondaars­gebed’ voldoende is, om hun zonden een leven lang te bedekken. En met betrekking tot hun redding en het eeuwige leven, is dat waarschijnlijk ook zo.

Maar we zullen het er allemaal over eens zijn dat Mozes, Aäron, Koning David en Johannes de Doper ‘gered’ waren, en toch hebben zij onge­twijfeld deel­ge­nomen aan deze jaarlijkse periode van het belijden van zonde en schuld.

Joodse mannen zoeken het Aangezicht van de Almachtige namens hun natie tijdens de Dagen van Berouw. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Veel vaker dan wij beseffen zijn Gods wetten en inzettingen van veel meer betekenis voor ons dan voor Hem. Net zoals een ouder er bij zijn kind op aandringt zich te veront­schul­digen, ook nadat duidelijk is gewor­den dat het kind al berouw heeft. God ziet onze harten aan, en Hij hoeft ons niet per se woorden van schuld­besef te horen zeggen. Maar voor onszelf is dat wel belangrijk.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.