Uitstoot van broeikasgassen moet met 85% omlaag

Het kabinet van premier Naftali Bennett heeft vorige week het historische besluit genomen om de uitstoot van broei­kas­gas­sen in het land beduidend te vermin­deren. De regering stelt zich ten doel om in 205085% minder broeikasgassente produceren dan in 2015. Voor 2030 geldt een tussentijdse doelstelling van een reductie met 27% van de uitstoot.

Door Yossi Aloni |

De Staat Israël erkent het belang van het behalen van de doelstelling van nul uitstoot van broei­kas­gas­sen tegen 2050, in over­een­stemming met de Over­een­komst van Parijs en zijn inter­nationale verplich­tingen, en om te voorkomen dat de opwarmings­drempel van meer dan 1,5 graden Celsius wordt over­schreden. Als onderdeel van het besluit zal het kabinet periodiek onderzoeken of de gestelde reductiedoelstellingen zijn gerealiseerd.

Door deze resolutie aan te nemen, geeft Israël uitvoering aan zijn inter­nationale verbin­tenis onder de VN-over­eenkomst inzake klimaat­verandering en voegt het zich bij tientallen landen die al een visie en strategie voor een kool­stof­arme economie hebben aan­ge­nomen, welke wordt geleid door de VS, EU-landen en Canada, Japan en China.

Om de doelstelling van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 te halen, wordt voorgesteld om een aantal doelen in deze sectoren te stellen, waaronder:

  • De vermindering van de uitstoot van broei­kas­gassen, afkomstig van vast afval, met ten minste 47% tegen 2030 in vergelijking met de uitstoot in 2015, die 5,5 miljoen ton bedroeg. Een vermindering van 71% van de hoeveelheid gestort gemeen­telijk afval in 2030.
  • Het beperken van de hoeveel­heid broei­kas­gas­emissies van nieuwe voertuigen met een gewicht tot 3,5 ton tot een hoeveelheid gelijk aan maximaal 5% van de gemiddelde broei­kas­gas­emissies voor een nieuw voertuig, dat geregistreerd is in 2020. Vanaf 2026 worden alle nieuw aange­kochte stads­bussen ‘schone’ voertuigen.
  • Vermindering van de uitstoot van broei­kas­gas­sen afkomstig van elek­trici­teits­opwekking met ten minste 30% tegen 2030, vergeleken met de uitstoot gemeten in 2015, die 37,6 miljoen ton bedroeg. Het stellen van een doelstelling waarbij in 2030 de energie-intensiteit die wordt geïnvesteerd in de productie van het bruto nationaal product van 1 miljoen NIS 122 megawatt per uur zal zijn.
  • De uitstoot van broei­kas­gas­sen door de industriële sector vermin­deren met minstens 30% tegen 2030 in vergelijking met de uitstoot in 2015, die 12 miljoen ton bedroeg.
  • De resolutie bevordert ook belangrijke doel­stel­lingen voor 2050: een reductie van 96% van de uitstoot van broei­kas­gas­sen door de transport­sector, een reductie van 85% in de elek­triciteits­sector en van 92% van de sector gemeentelijk afval.

Ook werd bepaald dat de minister van Energie zich zal inspannen om binnen 12 maanden na de goed­keuring van dit besluit streefcijfers voor hernieuw­bare energie voor 2050 vast te stellen, en een mechanisme in te stellen om ervoor te zorgen dat het regerings­beleid in over­een­stem­ming is met de nationale klimaat­doel­stellingen van Israël en voor een efficiënte en koolstof­arme ontwik­keling van de economie.

De ministeries van Milieu­bescherming, Energie, Financiën, Vervoer, Economie en Industrie, en Binnen­landse Zaken leiden de toewij­zing van een speciaal budget voor de uitvoering van de doel­stellingen voor 2030, waar­onder investe­ringen in de aankoop van elektrische bussen, de bevordering van de plaatsing van oplaad­stations, investeringen in de vermindering van de uitstoot van broei­kas­gassen in de industrie, het bedrijfs­leven en de lokale over­heden, en nog veel meer. Dit zal gebeuren in samenwerking met vertegen­woor­digers van de lokale overheid en het bedrijfs­leven.

Minister van Milieubescherming Tamar Zandberg zei:

‘Dit is een historisch moment in het belang van de gezondheid en het milieu, nu en voor toekomstige generaties! Israël zet vandaag een tandje bij om de klimaat­crisis te bestrijden. Voor het eerst schetst het regerings­besluit doel­stellingen alsmede een alles­omvat­tende strategie voor Israëls aanpak van de klimaat­crisis, die onze toekomst in Israël en de rest van de wereld bedreigt. De doel­stellingen en de strategie die we hebben geformuleerd, stellen Israël in staat zijn interna­tionale verplich­tingen als OESO-land na te komen en te concurreren en te floreren in een koolstof­arme wereld.

De uitvoering van de strategie zal leiden tot enorme besparingen in het verbruik van hulp­bronnen, een bijna volledige stop­zetting van de vervuiling, en zal het mogelijk maken om kansen voor groei te benutten en Israëlische innovatie en creativiteit als hefboom te gebruiken, die klimaat­oplossingen voor Israël en de wereld ontwikkelt.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.