Shabbatslezingen: Vreugde der Wet, een nieuw begin

Zondag, en in Israël zaterdag, is het Simchat Torah, Vreugde der Wet, de dag waarop het slot van Deutero­nomium en het begin van Genesis worden gelezen. Er is geen einde aan Gods onderwijs en leiding. Mozes sterft, zijn dienaar Jozua neemt het over.

Door Redactie Israeltoday.nl |

Video: De avond ervoor komen in synagogen over de hele wereld Joodse gemeenten bijeen om ‘te dansen voor de Thora’. … ‘dansen voor het Joodse volk dat de mogelijkheid heeft om de Torah te lezen!’ Iedereen komt samen om in optochten de Torah-rollen in de synagoge of daarbuiten rond te dragen. Kinderen krijgen soms kleinere Thora-rollen mee en krijgen op deze dag een bijzondere zegen. In sommige Joodse gemeenten begint op deze dag de Joodse opvoeding van een kind. Deze opnamen zijn gemaakt in 2016, voordat de Corona-epidemie een dergelijk feest onmogelijk maakt. (Bron: Museum of the Bible).

De Bijbelgedeelten voor Simchat Torah, Vreugde der Wet zijn:

✡ Torahlezingen: Deuteronomium 33-34 en Genesis 1:1 – 2:3,
✡ Profetenlezing: Jozua 1:1-18,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 5:17-48.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Mozes is oud geworden, 120 jaar, zegt de Bijbel. Hij heeft zijn taak volbracht, het volk Israël naar het Beloofde Land geleid. Hij mag het land zien voordat hij sterft. Zijn dienaar Jozua neemt de leiding over. Het volk blijft trouw aan wat Mozes hen geleerd heeft.

Toen beklom Mozes, vanuit de vlakten van Moab, de berg Nebo, de top van de Pisga, die recht tegenover Jericho ligt. En de HEERE liet hem heel het land zien: van Gilead tot Dan, heel Naftali, het land van Efraïm en Manasse, heel het land van Juda tot aan de zee in het westen, het Zuiderland, de vlakte van de vallei van Jericho, de palmstad, tot aan Zoar.
En de HEERE zei tegen hem: Dit is het land waarvan Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb: Aan uw nageslacht zal Ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, maar u mag daarheen niet oversteken. Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEERE, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de HEERE. En Hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beth-Peor. En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag. Mozes nu was honderdtwintig jaar oud toen hij stierf; zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. En de Israëlieten beweenden Mozes in de vlakten van Moab, dertig dagen lang; toen waren de dagen van het bewenen, van de rouw over Mozes, voorbij.
Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten naar hém, en zij deden zoals de HEERE Mozes geboden had.

Deuteronomium 34:1-9 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Twee opdrachten krijgt Jozua mee wanneer hij het volk Israël het Beloofde Land binnen zal leiden: Wees sterk en zeer moedig, en handel overeenkomstig heel de wet die Mozes. Dan zal God elke plaats, die hun voetzool betreedt, als een erfelijk bezit geven.

Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.
Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht over­denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeen­komstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

Jozua 1:1-8 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Jezus trok het land rond, en predikte overal het Koninkrijk van God, een leven van bekering en geloof, een nieuw begin in de relatie met God. Vervangt dit de wetten van Mozes? Zijn we nu vrij van de Wet? Beslist niet, zegt Jezus, het zijn ook de wetten van het Koninkrijk.

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schrift­geleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.
Matteüs 5:17-20 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.