Shabbatslezingen: Verheerlijk God in uw lichaam

In zijn wijsheid heeft God de mensen richtlijnen gegeven voor de omgang met elkaar, ook op seksueel gebied. Overtreden ervan schaadt de mensen en maakt het land onrein. Hij roept ons daarom op, God in het lichaam en in de geest te verheerlijken; beide zijn Gods eigendom.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Achare mot (Na de dood) + Kedoshim (Heiligen) zijn:

✡ Torahlezingen: Leviticus 16–20,
✡ Profetenlezing: Amos 9:7-15 en Ezechiël 20:2-20 en/of 22:1-16,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 1 Korinthe 6:9-20 en Matteüs 5:43-48.

Een gedeelte uit de Torahlezing
De Bijbelgedeelten voor deze Shabbat laten wel duidelijk zien waarom God de volken die Kana’an bewoonden verdreef en het land aan zijn volk Israël gaf. Ze vormen ook een waarschuwing: Wanneer jullie je net zo misdragen, zal het land ook jullie uitspuwen.

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Ik ben de HEERE, uw God. U mag de gebruiken van het land Egypte, waarin u gewoond hebt, niet navolgen, en ook de gebruiken van het land Kanaän, waar Ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun verorde­ningen gaan. Mijn bepalingen moet u houden en Mijn veror­deningen moet u in acht nemen door daarnaar te wandelen. Ik ben de HEERE, uw God. Mijn verordeningen en Mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de HEERE.
Niemand mag tot welke bloedverwant van zijn eigen familie dan ook naderen om de schaamdelen te ontbloten. Ik ben de HEERE.


U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heiden­volken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen veront­reinigd, zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerech­tigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen.
Maar ú moet Mijn verordeningen en Mijn bepa­lingen in acht nemen. U mag geen enkele van die gruweldaden doen, de ingezetene van het land niet, en ook de vreemdeling niet die in uw midden verblijft. Want de mensen in dit land die er vóór u waren, hebben al die gruwel­daden gedaan, zodat het land onrein geworden is. Laat het land u niet uitspu­wen, omdat u het verontreinigt, zoals het het heiden­volk dat er vóór u was, uitgespuwd heeft.

Leviticus 18:1-6 en 24-28 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Al balling in Babel schrijft de profeet en priester Ezechiël over de reden dat God heeft toegelaten dat de Babyloniërs de stad Jeruzalem hebben veroverd en de Tempel met vuur verbrand: de inwoners bedreven afgoderij en vertoonden immoreel gedrag, waarmee zij de onderwijzingen van God verwierpen.

Het woord van de HEERE kwam tot mij: En u, mensen­kind, wilt u berech­ten, wilt u de bloedstad berechten? Dan moet u haar al haar gruwel­daden bekend maken. U moet zeggen: Zo zegt de Heere HEERE: Stad die bloed vergiet in haar midden, zodat haar tijd gekomen is, en die stink­goden voor zichzelf gemaakt heeft om zich te veront­reinigen – door uw bloed, dat u vergoten hebt, bent u schuldig geworden en door uw stink­goden, die u gemaakt hebt, hebt u zich verontreinigd. U hebt uw dagen dichtbij gebracht en bent tot uw jaren gekomen. Daarom heb Ik u aan de heiden­volken overgegeven tot smaad en aan al de landen tot spot.
De schaamte van de vader heeft men bij u ontbloot. Haar die vanwege afzon­dering onrein was, hebben zij bij u ver­kracht. De een heeft een gruwel­daad gedaan met de vrouw van zijn naaste. De ander heeft zijn schoon­dochter door schan­delijk gedrag verontreinigd. Weer een ander heeft zijn zuster, de dochter van zijn vader, bij u verkracht.

Ezechiël 22:1-4 en 10-11 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Paulus stelt de gelovigen in Korinthe voor een duidelijke keuze: of je eigen lusten volgen en onder de macht van de zonde blijven, of lichaam en geest aan de Heer wijden. Uw lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest! Paulus wijst ook een weg van bekering: ‘Sommigen van u zijn dat wel geweest’.

Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontucht­plegers, afgodendienaars, overspelers, schand­knapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.
Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.
En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.
Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

1 Korinthe 6:9-20 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.