Shabbatslezingen: Uitgekozen om heilig te leven

In zijn wijsheid heeft God de mensheid op de aarde doen wonen om daar heilig te leven, in gehoor­zaam­heid.
Maar telkens weer stelt de mens teleur door ongehoorzaamheid en onrecht. Dan God kiest mensen die Hem trouw zijn gebleven, en gaat met hen verder.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Noach zijn:

✡ Torahlezing: Genesis 6:9 – 11:32,
✡ Profetenlezing: Jesaja 54:1 – 55:5,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 24:36-46.
In verband met het thema wijken we daarvan af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Na een aantal generatie was de mensheid vergeten, dat Adam en Eva door ongehoorzaamheid uit hun mooie tuin waren weggestuurd. ‘De slechtheid van de mens was groot’, en God besluit de mens te verdelgen. Maar in zijn genade redt Hij de gelovige Noach en zijn familie.

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.
Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.
Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten.

Genesis 6:5-13 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Ook dit gedeelte spreekt over God, die optreedt tegen zonde en onrecht, en mensen vergeldt naar hun daden, opdat er respect voor Hem komt onder de mensen en Hij de gelovigen zal redden van hun vijanden.

Want onze overtredingen zijn talrijk voor U en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons, onze ongerechtigheden, wij kennen ze: het overtreden en het liegen tegen de HEERE en het zich afkeren bij onze God vandaan, het spreken van onder­drukking en afvalligheid, het zwanger zijn en melding maken van leugenachtige woorden vanuit het hart.
Daarom is het recht teruggeweken, en de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt, en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd.
En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen dat er geen recht was. Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht Zijn arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem. Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding en Hij hulde zich in de na-ijver als mantel. Naar de daden, daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn tegenstanders, vergelding aan Zijn vijanden. Aan de kustlanden zal Hij vergelden wat zij verdienen.
Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de HEERE.

Jesaja 59:12-20 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Ook in het Nieuwe Testament wordt een dag van oordeel aangekondigd. Wie leeft er alleen voor zichzelf, voor zijn eigen plezier, en wie houdt er rekening met God? Wie verwacht Jezus terugkomst op aarde, en wie zegt of denkt: wij wachten al eeuwen en er gebeurt niets?

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aange­nomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aange­nomen en de ander zal achtergelaten worden.
Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.

Matteüs 24:36-37 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Voor een uitwerking van deze sidra voor een Bijbelleeskring, zie Genesis-6.pdf en Genesis-8.pdf