Shabbats­lezingen: Richter Simson streed tegen Filistijnen

Een Israëliet kon zichzelf voor een korte of lange tijd apart stellen om zijn leven aan God te wijden als nazireeër. Bekende nazireeërs zijn de richter Simson, de profeet Samuël en de apostel Paulus, tijdens diens zendingsreizen. Denkt u dat Jezus een nazireeër was?

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Naso (Tel, verhef) zijn:

✡ Torahlezing: Numeri 4:21 – 7:89,
✡ Profetenlezing: Rechters 13:2-25,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 12:20-36.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Een Israëliet kon zich apart stellen om afgezonderd, heilig voor God te zijn, aan God gewijd. Dat heette het nazireeërschap. Opdat een nazireeër zichzelf en zijn nazireeërschap niet bespottelijk zou maken, was het hem verboden om alcoholische dranken te gebruiken.
Was Jezus een Nazireeër? Dit woord lijkt veel op Nazareth, maar heeft niets met deze plaats te maken. De woorden verschillen in het Hebreeuws. Jezus was dus wel een Nazarener, maar geen Nazireeër.

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer een man of een vrouw een gelofte aflegt door de gelofte van een nazireeër te doen, om zich aan de HEERE te wijden, dan moet hij zich van wijn en sterke drank onthouden; azijn uit wijn of azijn uit sterke drank mag hij niet drinken; verder mag hij helemaal geen druiven­sap drinken en geen verse of gedroogde druiven eten. Alle dagen van zijn nazireeër­schap mag hij niets eten wat van de wijnstok afkomstig is, – van de pitten tot en met de velletjes. Alle dagen van de gelofte van zijn nazireeërschap mag geen scheermes over zijn hoofd gaan. Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de HEERE gewijd had, voorbij zijn, moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien.
Numeri 6:1-5 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Simson werd geboren als nazireeër, met de opdracht: Israël verlossen uit de hand van de Filistijnen. Daarbij is hij vreemde wegen gegaan, waarbij hij tenslotte in een Filistijnse gevangenis terecht kwam, zonder zijn lange haar, symbool van zijn kracht. Toen zijn haar aangroeide, en zijn kracht terugkeerde, doodde hij in zijn sterven meer Filistijnen dan tijdens zijn leven.

En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een Engel van de HEERE aan deze vrouw, en zei tegen haar: Zie toch, u bent onvrucht­baar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Welnu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt, en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moeder­schoot af als nazireeër aan God gewijd zijn, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen.


Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien, zoals toen hij geschoren werd. En de Filistijnse stads­vorsten verzamelden zich om een groot offer te brengen aan hun god Dagon en om vrolijk te zijn. En zij zeiden: Onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. En toen het volk hem zag, prezen zij hun god, want zij zeiden: Onze god heeft onze vijand in onze hand gegeven: de man die ons land verwoest heeft, en die onze gesneu­velden talrijk heeft gemaakt.
En het gebeurde, toen hun hart vrolijk was, dat zij zeiden: Roep Simson en laat hem ons vermaken. En zij riepen Simson uit de gevangenis en hij vermaakte hen. En zij lieten hem tussen de pilaren staan. Toen zei Simson tegen de jongen die hem bij de hand hield: Laat mij gaan en laat mij de pilaren betasten, waarop het huis gevestigd is, zodat ik daartegen kan leunen. Nu was het huis vol mannen en vrouwen. Ook waren alle Filistijnse stads­vorsten daar. En op het dak waren ongeveer drieduizend mannen en vrouwen, die toekeken terwijl Simson hen vermaakte.
Toen riep Simson tot de HEERE en zei: Heere, HEERE! Denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn twee ogen. En Simson greep de twee middelste pilaren, waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde: de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Vervol­gens zei Simson: Moge mijn ziel sterven mét de Filis­tijnen! Hij boog zich met kracht en het huis viel op de stads­vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had.

Richters 13:2-5 en 16:22-30 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Zoals Simson zijn leven niet liefhad in de strijd tegen de vijanden van zijn volk, zo legde ook Jezus zijn leven vrijwillig af om vrucht te dragen, zoals een tarwekorrel die in de aarde sterft om een nieuwe aar met tarwe­korrels te vormen. En zoals Simson de Filistijnen bestreed, zo streed Jezus in de geestelijke wereld tegen ‘de vorst van deze wereld’.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur. Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw Naam!
Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb hem verheer­lijkt en Ik zal hem opnieuw verheer­lijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buiten­gewor­pen worden.

Johannes 12:23b-31 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Voor een uitwerkingen van deze sidra voor een Bijbelleeskring, zie Numeri-6.odt