Shabbatslezingen: Quarantaine, een tijd om te genezen

Dit Torah gedeelte gaat over zaken zoals ziekten, melaatsheid, en andere rituele onreinheden waarvan de Israëlieten afstand moesten nemen. Corona dwingt velen tot thuisblijven, tijd voor inkeer. Misschien is dit wel het meest positieve aspect van de Corona-crisis.

Door Anat Schneider |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Tazria (Zij draagt zaad) + Metsora (Melaats) zijn:

✡ Torahlezing: Leviticus 12 – 15,
✡ Profetenlezing: 2 Koningen 4:42 – 5:19 en 7:3-20,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Lukas 7:18-35 en Matteüs 23:16 – 24:2, 30-31.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Gedeelten uit de Torahlezing
De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron: Wanneer er op de huid van het lichaam van een mens een zwelling of zweer of witte vlek verschijnt, die op de huid van zijn lichaam tot de ziekte van de melaatsheid kan leiden, dan moet hij naar de priester Aäron of naar een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. Daarop moet de priester de aangetaste plek op de huid van het lichaam bezien. Als het haar op de aangetaste plek wit geworden is, en de aangetaste plek zichtbaar dieper ligt dan de huid van zijn lichaam, dan is het de ziekte van de melaatsheid. Als de priester hem bezien heeft, dan moet hij hem onrein verklaren.


De kleren van de melaatse bij wie de ziekte is vast­gesteld, moeten ingescheurd worden, zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen, hij moet zijn baard en snor bedekken en hij moet roepen: Onrein, onrein! Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn.

Leviticus 13:1-3, 45-46 (HSV).

Een gedeelte uit Numeri
Mirjam, en ook Aäron, spraken over Mozes vanwege de Cusjitische vrouw die hij genomen had, want hij had een Cusjitische vrouw genomen. Zij zeiden: Heeft de HEERE alleen maar door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HEERE hoorde het. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Meteen zei de HEERE tegen Mozes, en tegen Aäron, en tegen Mirjam: U met zijn drieën, vertrek naar de tent van ontmoeting. En zij vertrokken met z’n drieën daar­naartoe.
Toen daalde de HEERE neer in de wolkkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Hij riep Aäron en Mirjam, en zij kwamen beiden naar voren. Hij zei: Luister toch naar Mijn woorden! Als iemand onder u een profeet is, maak Ik, de HEERE, Mij door een visioen aan hem bekend, spreek Ik met hem door een droom. Maar zo doe Ik niet tegenover Mijn dienaar Mozes, die in Mijn hele huis trouw is, met hem spreek Ik van mond tot mond, ja, zichtbaar, en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de HEERE. Waarom dan bent u niet bevreesd geweest om over Mijn dienaar, over Mozes, te spreken?
Zo ontbrandde de toorn van de HEERE tegen hen, en Hij ging weg. De wolk week van boven de tent, en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aäron zich om naar Mirjam, en zie, zij was melaats. Daarom zei Aäron tegen Mozes: Met uw toestemming, mijn heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee wij dwaas gehandeld hebben en die wij begaan hebben. Laat zij toch niet zijn als een doodgeborene, van wie, als hij uit het lichaam van zijn moeder komt, de helft van zijn lichaam al verteerd is! Toen riep Mozes tot de HEERE: O God, genees haar toch! De HEERE zei tegen Mozes: Stel dat haar vader haar verachtelijk in haar gezicht had gespuwd, zou zij niet zeven dagen te schande worden? Laat haar zeven dagen buiten het kamp gesloten worden, en daarna weer opgenomen worden. Zo werd Mirjam zeven dagen buiten het kamp gesloten. Het volk brak niet op, totdat Mirjam weer in hun midden opge­no­men was.

Numeri 12:1-15 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
En toen [Jezus] in een van die steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad Hem: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Hij stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de melaatsheid hem. En Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei Hij, laat uzelf aan de priester zien, en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om Hem te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten. Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar.
Lukas 5:12-16 (HSV).

Lockdown, quarantaine, thuiswerken, Corona…
Dit Torah gedeelte gaat over zaken zoals ziekten, melaatsheid, en andere rituele onreinheden waarvan de Israëlieten afstand moesten nemen. Sommigen zouden zich liever ‘distantiëren’ van deze moeilijke regels en voorschriften, maar deze tekst zit vol met rijke inzichten betreffende onze sociale en individuele ver­ant­woor­delijk­heden.

Het is belangrijk om te begrijpen dat rituele onreinheid en de noodzaak tot afzondering van de samenleving geen permanente toestand is. Integendeel, voor het grootste deel zijn dit natuurlijke, vaak onvermijdelijke omstandigheden van het leven die geen overdreven angst of negativiteit hoeven op te wekken. Rituele onreinheid is niet altijd een gevolg van zonde, en het is bedoeld om een positieve rol in ons leven te vervullen.

Een toestand van rituele onreinheid geeft aan dat een persoon op dit moment niet in staat is zijn volledige potentieel in het leven te bereiken. Of het nu komt door een besmettelijke ziekte of een kwestie van bloed, dit is een gelegenheid voor de ritueel onreine persoon om tijd apart te nemen, alleen, voor persoonlijke bezinning, verantwoording en genezing.

Een tijd om te genezen
Het is belangrijk om te begrijpen dat de melaatsheid van de Bijbel anders is dan de huidige. Wanneer iemand de moderne vorm van melaatsheid heeft, wordt hij gewoonlijk van anderen geïsoleerd uit angst voor besmetting. In de bijbelse versie werd de melaatse uit het kamp verwijderd, zodat zij tijdelijk hun gewone leven zouden staken totdat het genezings­proces voltooid is. Lepra in de Bijbel bood de persoon de kans om hersteld te worden, zowel in lichaam als in ziel.

De besmette persoon moest in afzondering gaan om na te denken en berouw en verandering te zoeken. Dit vereist natuurlijk een hoog niveau van zelfbewustzijn; de persoon moet erkennen dat hij onrein is. Anders zal de onreinheid zich waarschijnlijk langzaam verspreiden en andere delen van de gemeenschap dan het individu besmetten. Daarom is het zo belangrijk om de tijd te nemen om afstand te nemen van de gemeenschap om goed te kunnen genezen.

De liefde van de stam
Laten we eens kijken hoe de gemeenschap reageerde op rituele onreinheid. Mirjam, de zuster van Mozes, sprak slecht over zijn Midjanitische vrouw en was verbitterd over zijn speciale relatie met God. (Numeri 12). Zij verspreidde laster en roddels in de gemeen­schap, wat natuurlijk alleen haar eigen onstabiele en onreine innerlijke toestand onthulde.

God strafte haar met melaatsheid en veranderde haar uiteindelijk, waardoor ze weer heilig werd. Mirjam werd gedwongen zich af te zonderen van de gemeenschap om na te denken over haar problemen, zodat zij zowel lichamelijk als geestelijk genezen kon worden.

Gedurende die tijd was het de rol van de gemeenschap om geduldig te wachten tot haar reinheid was hersteld, zodat zij kon terugkeren om een positieve bijdrage aan de samen­leving te leveren. Het was de verant­woor­delijk­heid van de gemeen­schap om ijverig voor haar te bidden, in het vertrouwen dat de Heer haar kon veranderen.

Dit was een rijke uiting van liefde door haar gemeen­schap. De mensen waren vervuld van medeleven en uitten hun liefde en zorg voor Miriam’s welzijn, wat de sleutel was om haar te helpen weer rein te worden binnen slechts een week!

De waarheid zal je vrij maken
Ieder van ons raakt van tijd tot tijd besmet met verschil­lende soorten ‘onzuiverheden’. Op dezelfde manier leven we niet altijd naar onz volledige mogelijkheden.

Je kunt kwaad en onzuiverheid niet verbergen of negeren. Net als de waarheid, zal het altijd een uitweg vinden en onthuld worden. De rol van de gemeenschap is niet om de persoon die met zijn problemen worstelt te negeren of in de steek te laten, maar om met mede­dogen op het probleem te wijzen en het duidelijk te maken en tegelijkertijd mededogen met de persoon te tonen.

Een staat van onreinheid is veel meer geestelijk dan lichamelijk. Wij moeten erkennen dat een korte periode van afzondering nodig is om onze problemen serieus en met een heldere geest aan te pakken, om berouw te tonen en genezen te worden, zodat wij kunnen terug­keren naar een zuivere en heilige staat en onze mogelijk­heden werkelijk kunnen vervullen.

Misschien is dit wel het meest positieve aspect van de Corona-crisis. Het feit dat wij geïsoleerd zijn van de samenleving in het algemeen stelt ons in staat even afstand te nemen van de interactie met anderen en ons te concentreren op het aanpakken van onze persoonlijke onzuiver­heden. Als we gehoor geven aan de oproep om deze tijd op een verant­woorde manier te gebruiken, wanneer we langzaam terug­keren naar ons gewone leven en ons weer in de samen­leving integreren, kunnen we klaar zijn om met onze volledige capaciteiten te leven in een staat van geestelijke en lichamelijke heelheid.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.