Shabbats­lezingen: Omer, Wachten op Gods handelen

De Omertijd, de vijftig dagen tussen Pesach en Shavoe’ot (Wekenfeest) is voor het Joodse volk een tijd van wachten, inkeer en zelfonderzoek. Ook Jezus’ leerlingen moesten vijftig dagen na Jezus opstandig uit de dood wachten op de vervulling met de Heilige Geest.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Emor (Spreek) zijn:

✡ Torahlezing: Leviticus 21–24,
✡ Profetenlezing: Ezechiël 44:15-31,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Lukas 14:12-24.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Vijftig dagen na Pesach, het feest van de Uittocht, ontving het volk Israël bij de berg Sinaï de Torah, Gods onderwijzing. Zeven weken duurde de voorbereiding, en de herdenking hieraan kreeg de naam Shavoe’ot, Wekenfeest. In het Grieks is 50 Pentèkostè, de basis voor de naam Pinksteren, die het feest in het Nieuwe Testament kreeg.
De dagen tussen Pesach en Shavoe’ot worden geteld in de Omertelling; een omer was een maat voor gerst, dat in de Omertijd elke dag als offer werd gebracht.

U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweeg­offer gebracht hebt. Zeven volle weken volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen.
Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woon­gebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweeg­offer. Ze moeten van twee tiende efa meel­bloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE. U moet dan samen met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud, en één jonge stier – het jong van een rund – en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de HEERE, met het bijbehorende graanoffer en de bijbe­horende pleng­offers, een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE.

Leviticus 23:15-18 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Na een tijd van droogte en een rampzalige sprinkhanenplaag verkondigt de profeet Joël Gods beloften. Hij weet vier eeuwen voor Christus al te vertellen over de Leraar tot gerechtigheid, ‘een profeet uit uw midden’ zoals Mozes Hem noemde.

En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de veld­sprink­haan, de jonge sprinkhaan, de zwerm­sprink­haan en de trek­sprink­haan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd.
Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!
Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Joël 2:23-29 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Vijftig dagen na Pesach, het Paasfeest, waarop Jezus door zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood de wereld verloste van de zondeschuld, waren Joden uit alle windstreken in Jeruzalem gekomen voor Shavoe’ot, het Wekenfeest, en de gelovigenin Jezus ontvingen de heilige Geest, Gods woord in hun hart.

En toen Jezus met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.


En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige wind­vlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Handelingen 1:4-8 en 2:1-4 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.