Shabbatslezingen: Loofhuttenfeest is voor alle volken

Vandaag is de eerste dag van Soekkot, het Loof­hutten­feest, door Mozes opgedragen om de veertig jaar van zwerven door de woestijn en Gods trouwe zorg in die tijd te gedenken. Ook de heidenvolken zullen opgaan naar Jeruzalem en dit feest meevieren.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor deze eerste dag van Soekkot, het Loofhuttenfeest, zijn:

✡ Torahlezing: Leviticus 22:26 – 23:44 en Numeri 29:12-16,
✡ Profetenlezing: Zacharia 14:1-24 ,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Openbaring 7:1-10.

Gedeelten uit de Torahlezing
Veertig jaar zwierf het volk Israël door de woestijn, in primitieve hutten of tenten. Veertig jaar zorgde God voor hen. Om dit generatie op generatie in te prenten wonen (althans, eten) de Israëlieten een week lang in een hutje waarin je de sterren kunt zien.
In de tijd van de Tempel werden in die week in totaal 70 stieren geofferd, naar het getal van de volken, als een heenwijzing dat alle volken er deel aan mogen hebben.

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loof­hutten­feest voor de HEERE. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.
Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.


Ook op de vijftiende dag van deze zevende maand moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienst­werk mag u dan doen, maar zeven dagen lang moet u voor de HEERE een feest vieren. U moet dan als vuuroffer een brand­offer aanbieden, als een aange­name geur voor de HEERE: dertien jonge stieren – jongen van een rund – twee rammen en veertien lammeren van een jaar oud. Ze moeten zonder enig gebrek zijn. En het bijbehorende graanoffer van meel­bloem, met olie gemengd: drie tiende efa per jonge stier bij de dertien jonge stieren, twee tiende efa per ram bij de twee rammen, en een tiende efa per lam bij de veertien lammeren; en als zondoffer één geitenbok, naast het voortdurende brand­offer, het bijbehorende graanoffer, en het bijbe­horende plengoffer.

Leviticus 23:33-36 en 39-44 en Numeri 29:12-16 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Zacharia beschrijft een aanval van de heidenvolken tegen Israël, en God zal hen overwinnen. Als teken van hun onderwerping zullen zij jaarlijks het Loofhuttenfeest komen vieren.

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE. En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van de leger­machten.

Zacharia 14:16-21 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Dit gedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het moeilijkst te begrijpen boek van de Bijbel, toont Gods trouwe bescherming van zijn volk, zoals Hij hen bij de uittocht uit Egypte en de zwerftocht door de wildernis heeft geleid. (Waarom ontbreekt de stam Dan?) In het gedeelte erna wordt ‘een grote schare die niemand tellen kan’ genoemd, de gelovigen uit de volken.

Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Ruben waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Gad waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Aser waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Naftali waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Manasse waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Simeon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Levi waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Issaschar waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Zebulon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Jozef waren er twaalfduizend verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er twaalfduizend verzegeld.
Openbaring 7:1-10 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.