Shabbats­lezingen: Israël, keer terug naar uw God

Is de huidige corona-epidemie, met als gevolg zieken en doden, werkloosheid en armoede, een strenge oproep van God om tot Hem terug te keren, te stoppen met ruziën en te gaan gehoorzamen aan de regels van de overheid? Denk er over na.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Ha’atzinoe (Luisteren jullie) zijn:

✡ Torahlezing: Deuteronomium 32:1-52,
✡ Profetenlezing: 2 Samuël 22:1-51 (Psalm 18),
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 10:17 – 11:12.
Het is tevens shabbat Shoeva (Terugkeer, berouw), daarom lezen we ook:
✡ Profetenlezingen: Hosea 14:2-10, Micha 7:18-20 en Joël 2:15-27.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
‘Er is geen inzicht bij hen’, klaagt Mozes over zijn volk. Een hardnekkig volk, staat elders. Een eigenwijs en ongehoorzaam volk, zien we in deze tijd. Ruzie tussen links en rechts. Regels tegen besmetting met het Coronavirus worden massaal ontdoken. Bid, dat het volk tot bezinning komt en terugkeert naar zijn Heer.

Ik zei: Ik zal hen naar alle kanten verspreiden, Ik zal de gedachtenis aan hen onder de stervelingen doen ophouden, ware het niet dat Ik beducht was voor de toorn van de vijand. Hun tegenstanders zouden het verdraaien en zeggen: Ónze hand is verheven, het is niet de HEERE Die dit alles gedaan heeft. Want zij zijn een volk dat door raadgevingen verloren gaat, er is geen inzicht bij hen. Waren zij maar wijs, dan zouden zij dit opmerken. Zij zouden op hun einde letten. Hoe zou één man er duizend kunnen achtervolgen, en twee mannen er tienduizend laten vluchten, tenzij hun Rots hen verkocht en de HEERE hen uitleverde?
Deuteronomium 32:26-30 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
In een tijd van gevaar roept de profeet Joël het volk op om terug te keren tot God en tot Hem te bidden om uitredding. En God verhoort de gebeden.

Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer.
Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God?
Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk. De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie, Ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heiden­volken.

Joël 2:15-19 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Wie terugkeert tot God, mag rekenen op zijn belofte, dat Hij naar de gebeden hoort en ons geeft wat goed is voor ons. Soms zegen en voorspoed, soms tegenspoed en ziekte, om ons wakker te schudden, opdat wij tot Hem terugkeren.

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.
Matteüs 7:7-11 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.