Shabbats­lezingen: Ik ben de Alfa en de Omega

‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde’, zei Jezus in Openbaring 21. Met Hem en door Hem is de schepping van deze wereld begonnen, en Hij belooft deze ook te voltooien en de hemel en de aarde te vernieuwen. Verdriet en dood zullen er niet meer zijn.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Bereshit (In het begin) zijn:

✡ Torahlezing: Genesis 1:1 – 6:8,
✡ Profetenlezing: Jesaja 42:5 – 43:10,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Openbaring 22:6-21.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Gedeelten uit de Torahlezing
‘In het begin’, in het Hebreeuws Bereshit, zo begint het scheppingsverhaal. Dit woord is afgeleid van Rosh, hoofd, begin. Je kunt bereshit op veel manieren vertalen, en een ervan is ‘Met de eersteling’. Die eersteling is dus Gods Woord, oftewel Gods handelen, dus Jezus, waarmee God de wereld heeft gemaakt.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.
En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

Genesis 1:1-8 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Wat een prachtig loflied op de grootsheid van Gods schepping! Na alle verdedigingen van Job tegen zijn vrienden, waarin Job zijn onschuld betuigde, herinnert God hem aan de majesteit en grootsheid van de schepping

Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei:
Wie is hij die Mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal Ik u ondervragen. Maak Mij eens bekend:
Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afme­tingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitge­spannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgen­sterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?
Of wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam, toen Ik haar een wolk gaf als kleding, en de donkere wolken als haar omslagdoek. Ik stelde haar Mijn grens, en plaatste een grendel en deuren, en zei: Tot hiertoe mag u komen en niet verder, hier zal zich een grens stellen tegen de glorie van uw golven.


Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.

Job 38:1-11 en Jesaja 44:6 (HSV).

Gedeelten uit het Nieuwe Testament
In zijn evangelie, en in Openbaring, schrijft de apostel Johannes over Gods schepping door het Woord, door Jezus. Hij is de Alfa, de eerste, en de Omega, de laatste. Door Hem is de schepping begonnen, door Hem zal de schepping worden voltooid.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zon­der dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duister­nis heeft het niet begrepen.


En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heer­lijk­heid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.


En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij­gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed­gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

Johannes 1:1-5 en 14 en Openbaring 22:1-6 (HSV).

Voor een uitwerking van deze sidra voor een Bijbelleeskring, zie Genesis-1

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.