Shabbatslezingen: Houd uw (verkiezings)beloften

‘Mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt’, schreef de apostel Jakobus. Een aantal Israëlische politici heeft daar blijkbaar moeite mee.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Mattot (Stammen) + Masse (Tochten) zijn:

✡ Torahlezing: Numeri 30-36,
✡ Profetenlezing: Jeremia 1:1 – 2:28,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Handelingen 9:1-22 en Jakobus 4:1-12.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Gedeelten uit de Torahlezing
Mozes kent het impulsieve karakter van de vrouwen, die het hart op de tong dragen, en staat mannen toe, een belofte van hun vrouw of dochter ongedaan te maken. Maar wanneer een man iets belooft, is hij daaraan gebonden, ‘overeenkomstig alles wat uit zijn mond komt, moet hij doen’.

Mozes sprak tot de hoofden van de stammen van de Israëlieten: Dit is de zaak die de HEERE geboden heeft: Wanneer een man de HEERE een gelofte doet of een eed zweert om een verplich­ting op zich te nemen, dan mag hij zijn woord niet schenden; overeenkomstig alles wat uit zijn mond komt, moet hij doen.
Maar wanneer een vrouw de HEERE een gelofte doet, en in haar jeugd, terwijl ze nog in het huis van haar vader woont, een verplichting op zich neemt, en haar vader van haar gelofte hoort en van haar verplichting, die zij op zich genomen heeft, en haar vader tegen haar zwijgt, dan zijn al haar geloften en elke verplichting die zij op zich genomen heeft, van kracht. Maar als haar vader haar ervan afhoudt, op de dag dat hij van al haar geloften hoort en van de verplichtingen die zij op zich genomen heeft, dan is het niet van kracht. De HEERE zal het haar verge­ven, want haar vader heeft haar ervan afgehouden.

Numeri 30:1-5 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
‘Kom na wat u belooft’, zei de wijze koning Salomo. ‘Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt.’
Dat geldt zeker voor de Israëlische politici, die voor de verkiezingen stellige beloften deden aan hun kiezers: ‘wij gaan niet samen met een Arabische partij regeren.’ Maar in de race om het verkrijgen van een meerder­heid van de zetels in de Israëlische Knesset, om een regerings­coalitie te vormen, werden die beloften snel vergeten, en nu heeft Israël een regering die ietwat vleugellam is.

Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn. Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden.
Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want Hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt.
Sta uw mond niet toe, uw vlees te doen zondigen. Zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de engel: dat was een vergissing. Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt, en het werk van uw handen te gronde richten? Want zoals er in een veelheid aan dromen veel vluchtigs is, zo is het ook met de veelheid van woorden. Daarom: vrees God!

Prediker 5:1-6 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Jezus wist dat zijn taak op aarde, verzoening bewerken tussen God en de mensen, volbracht was, en Hij gaf de geest. Zijn vrienden begroeven Hem in een nieuw graf. Zijn discipelen zetten zijn werk voort als gezanten van Gods Koninkrijk.

Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God; niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken; maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze.
Mattheus 5:33-37 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.