Shabbats­lezingen: Gun God geen rust

Waarom liet God, na het aanvankelijk succes bij Israëls bestrijding van het Corona­virus, een vierde golf van besmet­tingen toe? Was het om de trotse houding van de ‘start-up nation’? Was het land roekeloos en werden de bescher­mende maat­regelen te snel versoe­peld, omdat ieder­een die zat was? Dan wordt het tijd voor inkeer en gebed tot God. Gun Hem geen rust totdat Hij genezing brengt.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Nitzavim (Jullie staan) zijn:

✡ Torahlezing: Deuteronomium 29:9 – 30:20,
✡ Profetenlezing: Jesaja 61:10 – 63:9,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Johannes 15:1-11.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
In dit gedeelte belooft God, dat Hij zijn volk zal terug­brengen uit de ballingschap, wanneer Hij hen heeft moeten wegsturen uit hun land wegens hun onge­hoor­zaam­heid. Opnieuw zal Hij het werk van hun handen en de opbrengst van het land zegenen.

En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoor­zaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden. De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel.


Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.

Deuteronomium 30:8-14 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Gun jezelf geen rust, en gun de Heer geen rust, herinner Hem aan zijn beloften om te zegenen, aan zijn belofte dat Hij een heelmeester zal zijn voor zijn volk.

Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aange­steld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrond­vest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. De HEERE heeft gezworen bij Zijn rechter­hand en bij Zijn sterke arm: Nooit zal Ik uw koren meer geven als voedsel aan uw vijanden, en nooit zullen vreem­de­lingen meer uw nieuwe wijn drinken waar­voor u zich inge­span­nen hebt! Maar wie het inza­melen, zullen het eten en de HEERE prijzen, en wie hem oogsten, zullen hem drinken in de voorhoven van Mijn heilig­dom.
Jesaja 62:6-9 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Wat een krachtige aansporing tot gebed! Als een slaperige vriend al met tegenzin naar je verzoek luistert en je geeft wat je nodig hebt, hoeveel te meer zal een liefhebbende God naar onze gebeden luisteren.

En [Jezus] zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten, en dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbe­schaamd­heid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft.
En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Lukas 11:5-13 (HSV).

Voor een uitwerkingen van deze sidra voor een Bijbelleeskring, zie Deuteronomium-29.pdf

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.