Shabbatslezingen: Gods Geest vaardig over mensen

Niet pas op de Pinksterdag, maar ook in het Oude Testament lezen we over Gods Geest die aan mensen wordt gegeven om hen toe te rusten voor hun taak. Mozes zeventig helpers, de profeten en koning Saul gingen Jezus discipelen hierin voor. En volgen wij?

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Beha’alotecha (Wanneer u opstelt) zijn:

✡ Torahlezing: Numeri 8 – 12,
✡ Profetenlezing: Zacharia 2:10 – 4:7,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Openbaring 11:1-19.
In verband met het onderwerp wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Wanneer de taak om het volk Israël te leiden en recht te spreken te zwaar wordt voor Mozes, mogen zeventig gerespecteerde mannen hem helpen. God legt een deel van zijn Geest op hen, en zij profeteren.

De HEERE zei tegen Mozes: Verzamel voor Mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal Ik neerdalen en daar met u spreken. En van de Geest Die op u is, zal Ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen.


Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de HEERE tot het volk. En hij verzamelde zeventig mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de HEERE neer in de wolk en sprak tot hem, en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem was, en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer.

Numeri 11:16-17, 24-25 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Op aandringen van het volk kiest God voor Israël een koning uit, Saul de zoon van Kis. De profeet Samuel zalft hem met olie – een symbool van de heilige Geest – en Gods Geest werd vaardig over hem – zolang hij gehoorzaamde.

Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd heeft? Als u deze dag bij mij weggegaan bent, zult u twee mannen vinden bij het graf van Rachel, in het gebied van Benjamin, in Zelzah. Die zullen tegen u zeggen: De ezelinnen die u bent gaan zoeken, zijn gevonden, en zie, uw vader heeft de zaak van de ezelinnen laten rusten, maar hij is nu bezorgd over u en zegt: Wat kan ik nu voor mijn zoon doen? Als u vandaar verdergaat en bij Elon-Tabor aankomt, zullen drie mannen u daar ontmoeten, die op weg zijn naar God, in Bethel; één draagt er drie bokjes, één draagt drie ronde broden en één draagt een kruik wijn. Zij zullen u naar uw welstand vragen en u twee broden geven; die moet u uit hun hand aannemen. Daarna zult u op de heuvel van God komen, waar garnizoenen van de Filistijnen liggen. En het zal gebeuren, als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen, die van de hoogte afkomt. Zij hebben luiten, tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich, en zijn aan het profeteren. Dan zal de Geest van de HEERE over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren; u zult in een ander mens veranderd worden.
En het gebeurde, toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde; en al die tekenen over­kwamen hem op die dag. Toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet; en de Geest van de HEERE werd vaardig over hem, en hij profeteerde in hun midden.

1 Samuel 10:1-7 en 9-10 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Net zoals bij Mozes schakelde Jezus zeventig anderen in bij de prediking van het Koninkrijk van God, om voor Hem uit te gaan naar de plaatsen waar Hij nog zou komen. Hij gaf hen een deel van zijn Geest en zijn gezag.
Laten wij ons door Jezus inschakelen bij de prediking van zijn Koninkrijk?

Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnen­gaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorge­zet wordt, genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.


De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

Lukas 10:1-9 en 17-18 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.