Shabbats­lezingen: God zag dat alles zeer goed was

Een nieuwe cyclus van Torahlezingen begint vandaag. We beginnen weer bij Genesis 1, het Scheppings­verhaal, waarin we lezen dat alles zeer goed was. En wanneer we om ons heen zien, dat er sindsdien veel is misgegaan, dan mogen we uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Door Anat Schneider |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Bereshit (In het begin) zijn:

✡ Torahlezing: Genesis 1:1 – 6:8,
✡ Profetenlezing: Jesaja 42:5 – 43:10,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Openbaring 22:6-21.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
En God zei: Zie Ik geef u al het zaad­dragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaad­dragende boom­vruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.
En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Genesis 1:26-31 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt; daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote. Daar varen de schepen, daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt om hem erin te laten spelen.
Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft U het hun, zij verzamelen het, doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof.
Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Psalm 104:24-30 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammer­klacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
Openbaring 21:1-5 (HSV).

Genesis is mijn favoriete boek van de Bijbel. Het bevat alles, en elke keer ontdek ik iets nieuws, elke keer ben ik verbaasd! Ter gelegenheid van de cyclus van parashot (wekelijkse lezingen) van dit jaar, wil ik graag een inzicht delen dat een antwoord geeft op de vraag: ‘Waarom is het leven in een constante staat van verandering?’

Waarom heeft God de wereld in zes dagen geschapen? Als Hij had gewild, had God alles in één dag kunnen scheppen, daarmee klaar zijn en uitrusten. Maar dat deed Hij niet, Hij besloot het in fasen te doen. En na elke fase keek Hij naar wat Hij had gemaakt en ‘zag dat het goed was!’

Het blijkt dat het goede dat Hij op de eerste dag schiep Hem uiteindelijk niet tevreden stelde, en dus ging God door met scheppen. Welke boodschap brengt dit aan ons over? Als we creatief zijn, kijken we naar ons werk, de resultaten en die motiveren ons om door te gaan. Dit is precies hoe God werkte. Dag na dag, tijdens het hele proces van de schepping, keek God naar wat Hij had gemaakt, zag dat het goed was en voelde zich gemotiveerd om door te gaan totdat Zijn schepping compleet was.

Op de zesde dag, na de schepping van de mens, ‘zag God alles wat Hij had gemaakt, en zie, het was heel goed’. De schepping van de mens bracht de schepping tot haar volmaaktheid en stelde Hem tevreden! God keek naar alles wat Hij gedurende de zes dagen had geschapen en besefte dat het nu heel goed was – volmaakt – en Hij kon op de zevende dag rusten.

God leert ons de cyclus van het leven. Wanneer ons werken, creëren en oogsten heel goed is, hebben we het recht gekregen op de rust van een shabbat. Na onze rust keren we terug naar de routine van het leven om de volgende shabbatrust te verdienen.

Dit is de cyclus van het leven. Werk dat rust, ontspanning en leuke momenten met zich meebrengt, die ons allemaal klaar maken om weer aan het werk te gaan.

Gelukkig is de Bijbel niet alleen een verzameling verhalen, maar ook een recept voor het leven! En niet alleen het leven, maar een mooi vervuld leven!

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.