Shabbatslezingen: God geeft ruimte om fouten te maken

De Heer behandelt ons niet als mario­netten aan touwtjes, die alleen kunnen bewegen wanneer de Poppen­speler dat wil. Hij gaf ons zijn onderwijs, zijn leef­regels, en verwacht dat wij die uit vrije wil navolgen. Hij geeft ons de ruimte om fouten te maken, en de gevolgen daarvan te ondervinden.

Door Redactie Israeltoday.nl |

Dat bemerkten Eva en Adam, toen zij vruchten van de boom aten waartegen God had gewaar­schuwd. Dat ondervond Farao, toen hij weigerde God te gehoor­zamen door het slaven­volk Israël te laten gaan. Dat ondervonden Mozes en zijn volk, toen zij niet op Gods bevel optrok­ken tegen de Amorieten, maar eerst mannen uitstuurden om het land te verkennen. Dat ondervindt de huidige Israëlische regering, die is gevormd uit bepaald onzuivere motieven.

Commentaar gaat verder na de Bijbelgedeelten

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Devarim (Woorden) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 1:1 – 3:22,
✡ Profetenlezing: Jesaja 1:1-27,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Handelingen 7:51 – 8:4.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Gedeelten uit de Torahlezing
Toen braken wij op van de Horeb, en gingen door heel die grote en vreselijke woestijn, die u gezien hebt, in de richting van het bergland van de Amorieten, zoals de HEERE, onze God, ons geboden had; en wij kwamen tot aan Kades-Barnea. Toen zei ik tegen u: U bent gekomen tot aan het bergland van de Amorieten, dat de HEERE, onze God, ons geven zal. Zie, de HEERE, uw God, heeft het land aan u gegeven; trek op, neem het in bezit, zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft; wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.
Toen kwam u allen naar voren, naar mij toe, en zei: Laten wij mannen voor ons uit sturen, die het land voor ons verkennen en ons verslag uitbrengen langs welke weg wij het moeten intrekken en bij welke steden wij zullen komen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen. Dus nam ik twaalf mannen uit uw midden, één man per stam. Zij keerden zich om en trokken het bergland in; zij kwamen tot aan het dal Eskol en verkenden dat. Zij namen van de vrucht van het land mee, daalden weer naar ons af en brachten ons verslag uit en zeiden: Het land dat de HEERE, onze God, ons geven zal, is goed.
Maar u wilde niet verder trekken, u was het bevel van de HEERE, uw God, ongehoor­zaam. U morde in uw tenten en zei: Omdat de HEERE ons haat, heeft Hij ons uit het land Egypte geleid, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons weg te vagen. Waar moeten wij heen trekken? Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen: Het is een volk, groter en langer dan wij; de steden zijn groot en hemelhoog versterkt; wij hebben er zelfs Enakieten gezien.

Deuteronomium 1:19-28 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen.
Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht. Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! zij hebben de HEERE verlaten, de Heilige van Israël verworpen, zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan.

Jesaja 1:2-4 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
En [Paulus] zei: Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliël op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze Weg tot de dood toe vervolgd: ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen, zoals ook de hogepriester van mij kan getuigen, en heel de Raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren, geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden.
Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En ik antwoordde: Wie bent U, Heere? En Hij zei tegen mij: Ik ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt.

Handelingen 22:3-8 (HSV).

Rabbi Ari Enkin van United with Israel schreef in een commentaar op Deuteronomium 1: Het volk vroeg, verspieders uit te sturen om het Land Israël te onderzoeken. Hoewel Mozes hen in die tijd berispt voor hun houding, bekent hij dat ‘het idee goed was in mijn ogen.’
De Talmoed legt uit dat Mozes zelf vond dat het idee om verspieders te sturen een goed idee was, maar God vond van niet. God wist natuurlijk dat de episode van de verspieders tragisch zou eindigen. Mozes vond het een goed idee. God niet.
Waarom liet God hen gaan? Waarom maakte Hij geen bezwaar en zei Hij niet gewoon: ‘ Sorry Mozes, de missie gaat niet door. Geloof me, de uitkomst zal ramp­zalig zijn’ ? Wie was de baas?

Het antwoord is ook een les in ouderschap. Vaak, willen onze kinderen iets doen, iets proberen, of ergens naar toe gaan waarvan wij, als ouders, denken dat het misschien niet gepast is. Het kan gevaarlijk, ongezond of anderszins onver­standig zijn. Maar moeten we altijd nee zeggen tegen dergelijke ideeën?

Misschien moeten we van God leren dat we soms gewoon moeten zwijgen als onze kinderen iets willen doen dat misschien niet ideaal voor hen is. Misschien moeten we hen hun eigen fouten laten maken, en hen daardoor laten groeien om in de toekomst betere beslissingen te nemen. Soms kan een kleine schram als gevolg van een slechte beslissing dienen als een levens­lange les en een kans om te groeien.

En zo is het ook met ons. Soms betekent opvoeden en onze kinderen de juiste keuzes leren die ze moeten maken, zwijgen of stilletjes toegeven aan hun grillen en wensen. Als je weet dat ze een nee niet zullen accepteren, moet je misschien je tijd niet verspillen. Laat kinderen kinder­fouten maken. Zoals de Talmoed leert: ‘Net zoals het een mitzvah (gebod) is om advies te geven wanneer het waar­schijn­lijk zal worden aanvaard, is het ook een mitzvah om te zwijgen wanneer het advies niet zal worden aanvaard.’

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.