Shabbatslezingen: Geen rente maar barmhartigheid

Wat zegt de Bijbel over het vragen van rente? Een volksgenoot die verarmt moet je steunen, en van hem zeker geen rente vragen. Aan een buitenlander, danwel een bank of bedrijf, mag je wel rente vragen over handelskapitaal, maar voor een broeder moet je barmhartig zijn.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Ki Tetze (Wanneer u uittrekt) zijn:

✡ Torahlezing: Deuteronomium 21:10 – 25:19,
✡ Profetenlezing: Jesaja 54:1–10,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 1 Korinthe 5:1-5.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Kort voordat het volk Israël het Beloofde Land binnen­trekt, herinnert Mozes het volk aan de tientallen geboden en verboden van God. Een ervan is, je niet te verrijken door rente te vragen aan een volksgenoot.

U mag van uw broeder geen rente vragen: rente over geld, rente over voedsel of rente over enig ding waarover men rente betaalt. Van de buitenlander mag u rente vragen, maar van uw broeder mag u geen rente vragen, opdat de HEERE, uw God, u zegent in alles wat u ter hand neemt in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
Deuteronomium 23:19-20 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Onder de uit de ballingschap teruggekeerde Joden ontstond onvrede. De armen hadden geld geleend van de rijken onder hen, en moesten ook nog rente opbrengen. Geef het onderpand terug, verordent de landvoogd Nehemia, en vraag geen rente van uw broeders.

Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Er waren er die zeiden: Onze zonen, onze dochters en wijzelf zijn met velen. Dus moeten we aan graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden: Wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger.


Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mijzelf te rade en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen: U leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder! Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. Ik zei tegen hen: Wíj hebben onze broeders, de Joden, die aan de heidenvolken verkocht waren, teruggekocht zoveel als in ons vermogen lag; gaat ú nu weer uw broeders verkopen zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord.
En ik zei: Wat u doet, is niet goed. Moet u niet wandelen in de vreze van onze God vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden? Lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld en graan aan hen [tegen rente]? Laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug, en ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie, die u hun leent.

Nehemia 5:1-3 en 6-11 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Doe goed aan uw naaste, leert Jezus ons, ook wanneer die je haat. Leen uit aan wie dat nodig heeft, zonder na te gaan of er wel terugbetaald kan worden. Leen geen geld uit aan behoeftigen om er aan te verdienen. ‘Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is’.

Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.
Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.
En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug [te krijgen]. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.

Lukas 6:26-35 (HSV).

Zie ook: Het bijbelse renteverbod in de praktijk

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.