Shabbatslezingen: Een nieuw verbond – door Jezus

Na de zonde met het gouden kalf smijt Mozes de stenen platen van de Wet, symbool van het verbond, kapot. In die dagen sloot God met zijn volk een nieuw verbond, dat symbool staat voor het nieuwe verbond, waarvan Jezus als hogepriester de middelaar is.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Ki Tisa (Wanneer u heft) zijn:

✡ Torahlezing: Exodus 30:11 – 34:35,
✡ Profetenlezing: 1 Koningen 18:1-39,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 2 Korinthe 3:1-18.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Gedeelten uit de Torahlezing
Terwijl Mozes op de berg bij God was, maakten de Israëlieten een gouden kalf, een afgod. Mozes gooide daarop de twee stenen platen met de Wet van het Verbond aan gruzelementen. Was alles nu voorbij? Was God eeuwig boos op hen? Nee, Hij geeft een nieuwe kans, Hij sluit een nieuw verbond met zijn volk, en belooft voor hen uit te gaan bij de verovering van het land Kana’an.

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Houw twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, dan zal Ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed; vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar, op de top van de berg, voor Mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en ook mag op heel de berg niemand gezien worden, het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de HEERE hem geboden had, en hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand.


Toen zei Hij: Zie, Ik sluit een verbond; ten overstaan van heel uw volk zal Ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de HEERE zien, want het is ontzagwekkend wat Ik met u ga doen. Houd u aan wat Ik u heden gebied. Zie, Ik zal de Amorieten, Kanaänieten, Hethieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten voor u uit verdrijven. Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt, anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden.


Verder zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf deze woorden voor uzelf op, want op grond van deze woorden heb Ik een verbond met u en met Israël gesloten. Hij was daar namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de HEERE. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.

Exodus 34:1-4, 10-12 en 27-28 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
In de tijd dat een groot aantal Judeërs in ballingschap was weggevoerd naar Babel wegens hun onge­hoor­zaam­heid aan Gods verbonds­wetten, profeteert Jeremia over de terugkeer van de ballingen na 70 jaar en een nieuw verbond dat God met het volk zal sluiten: Gods wet zal in hun hart zijn, zij zullen van harte gehoor geven aan Gods onderwijs.

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.
Jeremia 31:31-34 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
De schrijver van de brief aan de Hebreeën haakt aan bij de woorden van de profeet Jeremia, en legt uit, dat dit nieuwe verbond is gesloten door de hogepriester Jezus. Een verbond, waarin de gelovigen een persoonlijke relatie met God hebben en Hij zijn onderwijzing in mensen­harten wil schrijven.

Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.
Hebreeën 8:8b-13 (HSV). Lees ook 2 Korinthe 3:7-11.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.