Shabbatslezingen: Een geestelijke oorlogsvoering

Bij alle rellen, gevechten, raketbeschietingen en bombardementen in Israël en de Gazastrook gaat het om méér dan strijd tussen Arabieren en Joden. Het gaat om de eeuwige strijd van de tegenstander tegen Gods heilsplannen, waarin Israël een centrale plaats heeft.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Bamidbar (In de woestijn) zijn:

✡ Torahlezingen: Numeri 1:1 – 4:20,
✡ Profetenlezing: Hosea 2:1-22,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 9:22-33.
In verband met de huidige oorlogssituatie wijken we daar fors van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Het vermoeide en uitgeputte volk Israël werd in de rug aangevallen door de Amalekieten, die er een gemak­kelijke buit in zagen. Het volk Israël overwon en ontkwam aan hun handen, niet door een geoefend leger, maar door het gebed van Mozes, door hun vertrouwen op God.

Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand.
Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard.
Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen.
En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier! Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEERE! De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!

Exodus 17:8-16 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
David en Goliath, een bekend verhaal. Maar achter hun gevecht gaat een ander gevecht schuil: de God van David tegen de god of goden van de Filistijn Goliath. En wie de God van Israël bespot, bemerkt dat er met Hem niet te spotten valt, en komt om, misschien wel door zijn eigen wapens.

Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem; want hij was een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David: Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld.
Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de HEERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HEERE. Hij zal u in onze hand geven.
En het gebeurde, toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechts­linie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg, en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel.
Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen, hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem en hij hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij.

1 Samuel 17:42-51 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Bij een geestelijke strijd behoren geestelijke wapens. Paulus beschrijft die in de brief aan de Efeziërs. Daarmee strijden we ook tegen de verleidingen in ons eigen leven. Was het niet de zonde van ontrouw en afgoderij, waardoor God Israël verliet en het volk in ballingschap liet gaan? Is het doordat Tel Aviv zich ‘homo-hoofdstad’ laat noemen, dat er zo veel raketten op deze stad geregend zijn?

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de over­heden, tegen de machten, tegen de wereld­beheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegen­heid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrij­moedig­heid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,

Efeze 6:10-19 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.