Shabbatslezingen: De tuin van Eden na de zondvloed?

Het Torah gedeelte ‘Noach’ volgt op de schepping van de wereld en de schepping van de mens. De natuur en de mens leven in symbiose. De daden van de mens beïnvloeden de natuur, en de natuur beïnvloedt de mens. Hoe gaan wij om met de natuur die ons is toevertrouwd?

Door Anat Schneider |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat No’ach (Noach) zijn:
✡ Torahlezing: Genesis 6:9 – 11:32,
✡ Profetenlezing: Jesaja 54:1 – 55:5,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 24:36-46.

Lees de uitleg na de tekstgedeelten

Gedeelten uit de Torahlezing
En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.


In de tweede maand, op de zevenentwintigste dag van de maand, was de aarde droog geworden. Toen sprak God tot Noach: Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren, die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde.
Toen ging Noach naar buiten, en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

Genesis 6:5-8 en 8:14-22 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goeder­tieren­heid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.
Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

Jesaja 54:7-10 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Mattheüs 24:36-44 (HSV).

De tuin van Eden na de zondvloed?

Het Torah gedeelte ‘Noach’, dat we deze week lezen, komt onmiddellijk na de schepping van de wereld en de schepping van de mens.

De natuur en de mens staan in symbiose. De daden van de mens beïnvloeden de natuur, en de natuur beïnvloedt de mens. In het vorige Torah gedeelte uit het begin van Genesis krijgt de mens de status van meester over de natuur.

God zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!’ (Genesis 1:28)

God vertrouwt Adam vervolgens de hof van Eden toe, om die te bewerken en te beschermen. Adam geeft zelfs namen aan de dieren. Adam en Eva zondigen echter en worden uit de hof van Eden verbannen. Hun verdorven gedrag beïnvloedt hun plaats in de natuurlijke wereld en hun houding ten kopzichte ervan: ‘Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven’ (Genesis 3:17)

Aan het einde van het eerste Torah gedeelte lezen we: ‘En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was.’ (Genesis 6:5) God verordent dat de gevolgen van het kwaad van de mens een straf zullen zijn voor zowel mens als natuur. Noach ontvangt een roeping om de mensheid en zelfs de natuur van de ondergang te redden. God beveelt hem een ark te bouwen en zijn familie te redden samen met vertegenwoordigers van de dieren.

Dankzij Noach worden de natuur en de mensheid vernieuwd. God belooft dat het menselijk gedrag, hoe slecht het ook opnieuw kan worden, niet langer zal leiden tot de goddelijke vernietiging van de aarde. Na de zondvloed deelt God aan Noach en zijn zonen mee dat er geen zondvloed meer zal zijn zoals deze, en God sluit een verbond met hen, bezegeld door de regenboog.

God beloofde de natuur niet meer te vernietigen, maar verzekert dat ons dat een catastrofe in onze wereld niet meer zal gebeuren? Wij zijn nog steeds heersers over de natuur, en we buiten haar vaak te veel uit. De vernie­tiging van de natuur is nog steeds mogelijk. Maar deze keer zal het geen decreet van de hemel zijn. Het zal niet door God worden gedaan. Als het weer gebeurt, zal het de schuld zijn van de mensheid. Deze keer hangt het van ons mensen af. De macht van de mensheid om de natuur en onszelf te verderven is groot, en die macht is nog toegenomen als gevolg van de enorme techno­lo­gische ontwik­kelingen.

Begrippen als ‘behoud tegenover ontwikkeling’, ecologie en groen milieu, zijn onder­deel geworden van de publieke dialoog, de sociale agenda. Het Torah gedeelte over Noach, kort na de Bijbelse Najaars­feesten, geeft ons de gelegenheid om rond te kijken en onszelf te onder­zoeken in het licht van vragen over duur­zaam­heid en milieu.

In deze tijd verdedigt de hele wereld zich tegen het corona­virus. De opwarming van de aarde staat altijd in het middel­punt van de belang­stelling. Enorme branden verwoesten hele bossen over de hele wereld. Dieren sterven uit. Gletsjers smelten.

Genesis 6 tot en met 9 is een knipperend waar­schuwings­licht, dat ons vertelt dat we onze invloed op het milieu niet langer kunnen negeren. We moeten nu wakker worden, voordat onze planeet een tweede keer wordt vernietigd. Deze keer is het geen oproep van Boven aan een man genaamd Noach. Deze keer moet de oproep van ons allemaal komen. Het is tijd voor ieder van ons om veran­de­ringen aan te brengen in onze eigen gewoonten, gewoonten van consumptie. Iedereen zal haar of zijn deel doen, en onze planeet zal dien­over­een­komstig reageren. We kunnen allemaal zijn als Noach – een onberis­pelijk, recht­vaardig man in onze generatie, want net zoals we de natuur hebben beschadigd, kunnen we de natuur ook cultiveren en beschermen.

Als we Eden weer willen ervaren, zullen we het moeten cultiveren en beschermen.


Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.