President tot Shabak: ‘James Bond kan van jullie leren’

Tijdens een feestelijke ceremonie in de residentie van de Israëlische president heeft president Yitzchak Herzog aan 14 medewerkers van de Algemene Veiligheidsdienst (GSS, ook bekend als Shin Bet en Shabak) een erkenning van uitmuntendheid uitgereikt.

Door Yossi A |

Afbeelding: Het is beter dat we de gezichten van de onderscheiden GSS-medewerkers niet zien. (Foto: GSS Communications)

De ceremonie werd bijgewoond door premier Naftali Bennett en het hoofd van de Algemene Veilig­heids­dienst, Nadav Argaman. Voorafgaand aan de ceremonie hadden de onderscheiden personen een privé-ontmoeting met de president, de premier en het hoofd van de GSS.

Daarna werden de uitmuntendheidscertificaten uitgereikt tijdens een ceremonie, die door de families werd bijge­woond. Het betreft zowel oudge­dienden als jongere GSS-medewerkers in verschillende functies, die hun rol bij de Shin Bet op uitzonderlijke wijze vervullen en daarbij de missie en waarden van de organisatie verwe­zenlijken. We maken kennis met enkele van deze uitblinkers.

‘Y’ werkt op het bureau ‘Israël en buitenland’, is getrouwd en moeder van drie kinderen. Zij zorgde samen met andere organen van de Israëlische defensie voor een gemeen­schap­pelijk doel door middel van een unieke, onge­bruike­lijke samen­werking tussen inlichtingen­organisaties in Israël en in het buiten­land. Tijdens de samen­werking realiseerde zij baan­brekende inlichtingen-activiteiten, die een belangrijke bedreiging voor de Staat Israël verijdelden.

Uitreiking van een onder­scheiding voor geheime prestaties ter bescher­ming van de veiligheid van Israël. (Foto: GSS Communications)

‘A’ is een strijder in de eenheid Operaties, getrouwd en vader van drie kinderen. Hij nam deel aan een aantal gedurfde, gevoelige en unieke operaties in vijandelijk gebied, waarvoor hij een buiten­gewone onder­scheiding kreeg. Hij had een belangrijke invloed op de prestaties van de eenheid Operaties van de organisatie. Dit deed hij samen met collega’s, in een combinatie van verbeten vasthouden aan het doel, denkvermogen en analytisch vermogen, en een persoonlijk voorbeeld dat anderen om hem heen beïnvloedt.

‘Z’ is een software-deskundige op het gebied van computer­beveiliging, getrouwd en vader van drie kinderen. Hij leidde activi­teiten die over de grenzen van de organisatie heen gingen en een belangrijk opera­tio­neel antwoord boden op bedrei­gingen voor de wereld van de scheeps­beveiliging. Hij formuleerde een techno­logische oplos­sing voor het omgaan met complexe bedreigingen op verafgelegen gebieden. Hij leidde baan­brekende veran­deringen in alles wat te maken heeft met de beveiliging van de grens­overgangen van de Staat Israël.

‘S’ werkt op het bureau Jeruzalem, Judea en Samaria. Zij is moeder van twee kinderen. Zij leidde inlichtingen-activiteiten om een uitgebreide terroristische infra­structuur van de organisatie Volksfront voor de Bevrijding van Palestina in Ramallah-Binyamin te verhinderen. Deze activiteit heeft geleid tot het ontdek­ken en verijdelen van tientallen verschillende soorten terro­ristische aanslagen. Bovendien brachten haar acties aanzienlijke schade toe aan de financierings- en herstel­capaciteit van de terreur­organisatie en aan haar vermogen om terroristische activiteiten tegen Israël uit te voeren.

‘R’, die 25 jaar bij de GSS heeft gewerkt, is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij is een grote bron van kennis voor de Israëlische inlich­tingen­dienst op het gebied van technologie voor operaties. ‘R’ is ingenieur op een uniek vakgebied. Gedurende meer dan twee decennia nam hij deel aan het ontwerp en de bouw van instrumenten voor terrorisme­bestrijding, en hij was een actieve en dominante partner in tientallen operaties voor het bestrijden van terrorisme. Tegelijkertijd ontwikkelde ‘R’ nieuwe techno­logieën en ideeën voor baan­brekende techno-operationele producten, oplossingen die werden toegepast in de meest geheime operaties van de organisatie.

‘T’ is getrouwd en vader van zes kinderen. Hij runt agenten in de afdeling Contra­spionage. Hij is verant­woordelijk voor het werven en inzetten van agenten voor complexe doelen, waardoor hoog­waardige inlichtingen voor de inlichtingen­gemeenschap worden verkregen.

Daarnaast werd de Lifetime Achievement Award uitgereikt aan ‘A’, getrouwd en vader van drie kinderen. Hij is verantwoordelijk voor het welzijn van de organi­satie en heeft een unieke bijdrage geleverd aan de ‘Spirit-Building’ bij de organisatie, haar werknemers en hun gezinnen. Hij vervult zijn gevoelige en unieke rol vanuit een echt gevoel van een opdracht. Hij doet zijn werk vanuit een op waarden gebaseerde, diep­gewor­telde verbon­den­heid met het doel van de GSS. Hij gaat met pensioen na 27 jaar dienst, waarin hij met toewijding feilloos heeft gewerkt ten behoeve van de veiligheid van de staat en het welzijn van de medewerkers van de organisatie.

De Israëlische president Yitzchak Herzog begon zijn toespraak met felicitaties aan de uitmuntende mannen en vrouwen: ‘Jullie zijn het beste van het beste – de meest uitmun­tende van de uitmun­tende Algemene Veiligheidsdienst. Ons speerpunt. Zo u wilt ‘het topje van de speerpunt’. Jullie hebben van uitmuntend­heid een gewoonte en een manier van leven gemaakt. Jullie zetten je elke dag en ieder uur in voor het handhaven van de veiligheid van de burgers van de Staat Israël. Dankzij jullie beschikken wij over een professionele, doeltreffende Algemene Veiligheids­dienst, die voort­durend en systematisch bedrei­gingen voorkomt. Jullie dwarsbomen onze vijanden en ontdekken degenen die ons kwaad willen doen. In jullie werk redt u het leven van vele burgers, en wij, alle burgers van Israël, zijn jullie veel verschuldigd, een welgemeend dank u wel. ‘

Verder zei de president: ‘De prestaties van de GSS in de oorlog tegen het terrorisme zijn de ware eremedaille, waarmee de levens van de burgers van de Staat Israël worden gered en rampen worden voorkomen op een schaal die moeilijk te beschrijven is. Toen ik las over jullie – de uitmuntende daden, waarvoor jullie vandaag de onderscheiding van uitmuntendheid ontvangen, stopte ik bijna met adem­halen. De impact en bijdrage van deze daden is niet te overzien. Sommigen van jullie werken in het veld en sommigen zitten achter het computer­scherm. Jullie geven allemaal alles. Jullie werken allemaal met toewijding en vastberadenheid. En altijd onder de ijzeren regel: ‘Het Ongeziene Schild’. Ver van de ogen van het publiek. Jullie tonen lef, originaliteit. Deze dagen, nu iedereen het over de nieuwe James Bond film heeft, hoef je James Bond niet te zien. James Bond kan van jullie leren.

‘Op de schouders van de Algemene Veiligheids­dienst rust misschien wel de gevoeligste van alle missies. U bent veran­twoor­delijk voor het hand­haven van de veiligheid van de Staat, maar ook van de democratie en haar instellingen. Dit is een moeilijke taak. Deze dagen wordt de vervreemding tussen individuen en groepen elke dag dieper. Iedereen, elke groep en elke partij, wordt gesterkt in zijn stand­punten en opvattingen. Wederzijds respect wordt aangetast door de polarisatie. De taak wordt nog moeilijker. Bij deze taak van hand­having van de orde van het democratisch bestuur moeten we voorzichtig zijn. We moeten oppassen dat we ons er niet te veel mee bemoeien, God verhoede het, maar we mogen ons ook niet laten verslaan. Ook in deze missie, zoals in elke missie, zijn jullie onze ge­zanten. (…) Onder toezicht van gekozen functionarissen, maar ook met ons volste vertrouwen, met de nodige en belangrijke ruggensteun. We moeten allemaal ons deel doen om te slagen in dit streven.’

Premier Naftali Bennett voegde daaraan toe: ‘Ik wil de GSS bedanken, die zich opnieuw op een nationale missie heeft gestort – de strijd tegen het welig tierende geweld in de Israëlisch-Arabische samenleving. Het is belangrijk te zeggen dat de betrokkenheid van de GSS beperkt zal blijven tot gebieden die niet op gespannen voet staan met zijn doel volgens de wet, en aan zijn relatieve voordeel bijdragen. Een van de grote dingen van de Algemene Veiligheidsdienst is dat je altijd klaarstaat en zegt: ‘Hier ben ik. Er is niets boven of onder je eer. Je bemoeit je altijd met de taak. Of het nu Corona is, of nu een nieuwe nationale missie – je stapt in het harnas en blijft standvastig.’

Het hoofd van de Algemene Veiligheidsdienst, Nadav Argaman, zei: ‘Uitmun­tend­heid is voor ons een centrale en leidende waarde. We moeten functio­neren in een complexe omgeving. Tegenover wisse­lende dreigingen en vijandige factoren. En hun niveau wordt geavan­ceerd­er en beter. De strijd die wij moeten voeren is een oorlog zonder einde. Het meeste gebeurt buiten het zicht. Dit is een oorlog die we niet mogen verliezen.

Wat op het spel staat, is de veiligheid van de Staat en zijn burgers en de bescher­ming van de Israëlische democratie. Dit is een zeer uitdagende campagne. Het vereist van ons het hoogste niveau van wijsheid, innovatie, moed, vast­beraden­heid en initiatief. Er is geen manier om dit te bereiken zonder de beste mensen. De uitblinkers die we vandaag koesteren, zijn de besten van de besten. In mijn naam, in de naam van GSS en in de naam van de Staat Israël: Dank u voor alles wat u bent!’

‘A’, de woordvoerder van de onder­scheiden mede­werkers, voegde daaraan toe: ‘Wij komen uit verschil­lende sectoren en verschil­lende toepassings­gebieden, maar we hebben allemaal iets gemeen. Het is niet ons biologische DNA, maar het zeer speciale dienst-DNA van onze organisatie. Hetzelfde DNA kenmerkt de GSS-medewerkers om een ongeëvenaard gevoel voor missie te hebben. (…) Streven om de vijand te bestrijden, te ontcijferen en te dwars­bomen, zelfs als het gevaarlijk is – zodat het doel van de GSS wordt gerealiseerd – het op voorhand voorkomen van schadelijke incidenten. Terwijl de meeste mensen in Israël van hun weekeinden en vakanties genieten, rusten de GSS-medewerkers niet – bijvoorbeeld totdat de laatste van de zes terroristen is gepakt en naar de gevangenis is teruggebracht. Wij voeren golven van gevaarlijke preventieve arrestaties uit, zij aan zij met de Israëlische commando-strijders in Judea en Samaria, om de infrastructuur van Hamas te dwarsbomen. Op zulke momenten wordt het hart vervuld met immense trots als GSS-medewerker en als burger van de Staat.’

Noot van de redactie: De Israëlische Algenene Inlichtingen­dienst Shin Bet (GSS) met als motto ‘Beschermer die niet te zien is’ of ‘Onzichtbaar schild’, opereert vooral binnen de grenzen van Israël, met inbegrip van Judea, Samaria en Gaza.
De Mossad is de inlichtingen­dienst die vooral in het buiten­land opereert. Per definitie is het overgrote deel van de activiteiten van deze beide organi­saties zeer geheim. Om die reden zijn de bovenstaande beschrijvingen niet erg specifiek.
Naast de twee inlichtingendiensten, de Shin Bet en de Mossad, heeft de IDF ook een uitgebreide eigen inlichtingendienst.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.