President schenkt gratie tijdens Ontzagwekkende Dagen

Ter gelegenheid van de Tien Ontzag­wek­kende Dagen (ook bekend als de Tien Dagen van Berouw, de heilige periode die valt tussen Rosh Hashanah en Yom Kippoer), heeft president Isa’ac Herzog een speciaal pardon verleend aan sol­daten in de IDF en deel­nemers aan de nationale burger­dienst die in hun jeugd over­tre­dingen hebben begaan en tijdens hun dienst­tijd volledige rehabi­li­tatie­processen hebben voltooid.

Door Yossi Aloni |

President Herzog en zijn vrouw Michal bezochten samen met minister van Defensie Benny Gantz de basis Havat Hashomer van het Education Corps. De president kondigde de speciale Tien Ontzag­wekkende dagen pardon­regeling aan, in coördinatie met de minister van Defensie, de minister van Justitie en de IDF. Als onder­deel van zijn bezoek ontmoette de president soldaten van wie hij de straf­bladen heeft doorgehaald.

De oproep van de president was bedoeld om militairen en deelnemers aan de nationale dienst, die in hun jeugd zijn veroor­deeld voor mis­drijven, spijt hebben betuigd en tijdens hun diensttijd een reha­bilitatie­proces hebben afgerond, bewust te maken van de moge­lijk­heid om een gratie­verzoek in te dienen en hun strafblad te laten wissen.

De gratie is bedoeld om deze jongeren niet langer als misda­digers te bestem­pelen en hen in staat te stellen een nieuw hoofdstuk te beginnen. Jongeren met een strafblad worden geconfronteerd met belem­meringen op de arbeids­markt, en dit moet het voor hen gemak­kelijker maken om in een normaler leven te integreren. Boven­dien stimuleert de speciale gratie­verlening de militaire dienst, vrij­willigers­werk en bijdrage aan de samen­leving, ook voor degenen die als tiener fouten hebben gemaakt en dit willen goedmaken.

Over de gratie­verlening zei president Herzog het volgende: ‘De dagen van vergeving, genade en berouw bena­drukken de noodzaak dat de samen­leving en de Staat de gelegen­heid bieden voor een tweede kans, voor correctie en vergeving. In de praktijk is voor veel Israëli’s, die niet uit de moeilijke cyclus van hun leven kunnen ontsnappen, gratie als een instelling van barm­hartig­heid een van onze belang­rijkste sociale funda­menten. Ik roep IDF-soldaten en deelnemers aan de nationale dienst, die het nodig hebben, op om contact op te nemen met de residentie van de president en verzoe­ken in te dienen voor het schrappen van een strafblad.’

President Herzog, die eerder in twee regeringen minister van Welzijn en Sociale Diensten was, heeft zich tot doel gesteld te werken aan het bevorderen en aanmoedigen van reha­bili­tatie­processen, met speciale nadruk op de reha­bilitatie van jongeren en tieners die betrokken zijn geraakt bij criminaliteit. Onmiddellijk na het begin van zijn ambts­termijn heeft de president ernaar gestreefd de speciale pardon­regeling voor soldaten als beleid voort te zetten en de reikwijdte ervan met alle middelen te vergroten, zodat elke soldaat die voor de pardon­regeling in aanmerking komt, hulp kan krijgen bij het indienen van het gratie­verzoek en zo snel mogelijk een antwoord krijgt.

Minister van Defensie Benny Gantz feliciteerde de president met het initiatief en zei: ‘Dit vertegen­woordigt de geest van het ‘leger van het volk’ (zoals de IDF bekend staat bij de Israëli’s). Gedurende zijn bestaan heeft de IDF nationale missies vervuld – van het mobili­seren om Corona te bestrijden, tot de belangrijke taak om soldaten met een criminele achter­grond te rehabili­teren. Ik roep alle soldaten en deelnemers aan de nationale dienst met een strafblad op om op het verzoek van de president in te gaan en een aanvraag in te dienen.’

Een van de soldaten die de bijeenkomst bijwoonde, en de beslissing nam om een aanvraag in te dienen nadat hij president Herzog had gehoord, is sergeant Moshe Elmaleh, 22, die als tiener werd veroordeeld voor meerdere diefstallen. Nadat een aanklacht tegen hem was ingediend, besloot de jeugd­recht­bank hem een kans te geven en stuurde hem naar een drugs-reha­bilitatie­centrum. Daar onderging hij gedurende ongeveer tweeën­eenhalf jaar een buiten­gewoon reha­bili­tatie­proces, waarin hij ook een volledig diploma van het middelbaar onderwijs behaalde.
Hij heeft een lange strijd gevoerd om zich aan te melden bij de IDF. Zijn comman­danten getuigden dat hij een voorbeeldig soldaat was, die initiatief, toewijding en verant­woorde­lijk­heid toonde, voor de strijders van de compagnie zorgde en als hun ‘grote broer’ fungeerde. De president voldeed aan zijn verzoek en schrapte zijn strafblad om hem in staat te stellen een nieuwe bladzijde in het leven te openen.

Onlangs besprak president Herzog ook het verzoek van een soldaat van het genie­corps die in zijn jeugd betrokken raakte bij criminaliteit en werd veroor­deeld voor een gewelds­delict. Zijn comman­danten getuigden dat hij een waarde­volle en gewaar­deerde soldaat was die een aanzienlijk reha­bilitatie­proces onderging en zelfs commando­functies bekleedde in een gevechtskorps. Tijdens zijn militaire dienst ontving hij verschillende certificaten van uitmuntend­heid en tegen het einde van zijn militaire dienst, op Onaf­hanke­lijk­heids­dag 2021, ontving hij zelfs een certificaat van uitmuntend­heid van de president van de Staat voor zijn dienst in de IDF. De president voldeed aan het gratie­verzoek en schrapte zijn strafblad.

Sinds zijn aantreden heeft president Herzog de strafbladen van 19 soldaten uitgewist.

Het programma werd in 2017 in zijn huidige vorm gelan­ceerd door de 10e president, Re’oeven (Ruby) Rivlin. In het kader ervan zijn tot nu toe 363 gratieverzoeken ingediend, waarvan er ongeveer 300 positief zijn beantwoord en een aantal bevindt zich nog in diverse behandelings­processen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.