Oud-directeur Christenen voor Israël wordt honorair consul van Israël

Op 4 november zal Roger F.G. van Oordt worden benoemd tot honorair consul voor de Staat Israël in Nederland. Van Oordt was tot 2020 directeur van Christenen voor Israël. Hij is vanaf de oprichting in 1980 betrokken bij deze stichting en bij het Israël Producten Centrum.

Door Christenen voor Israël |

Van Oordt: ‘Ik beschouw dit als een bijzondere erkenning van de diepe band die we als Christenen voor Israël voelen met Israël. Duizenden vrijwilligers, mede­werkers en betrok­kenen wereld­wijd zetten zich al ruim veertig jaar in voor Israël. Door het steunen van allerlei humanitaire projecten voor zowel Joden als Arabieren, door reizen naar Israël te organiseren met toeristen, journalisten, predikanten en politici, en door Bijbels onder­wijs te geven in kerken en gemeenten over Gods trouw aan Israël.’

De titel honorair consul of ereconsul betreft een vrijwillige functie, waarin de handel tussen Nederland en Israël wordt bevorderd. De honorair consul zet zich daarnaast op allerlei vlakken in om Israël te vertegen­woordigen in Nederland. Een functie die goed aansluit bij de huidige werk­zaam­heden van Van Oordt. Zo is hij de voortrekker van de businessclub van Christenen voor Israël, een groeiende groep van actieve onder­nemers die allerlei huma­nitaire projecten in Israël ondersteunt.

Van Oordt: ‘Al veertig jaar onder­steunen we Israël in woord en daad, en tege­lijker­tijd zetten we ons in om het anti­semitisme in Nederland tegen te gaan. In deze nieuwe rol als honorair consul zie ik het als mijn opdracht om vol enthou­siasme door te gaan met het opkomen voor Israël.’

Het honorair consulaat zal gevestigd zijn in het Israëlcentrum te Nijkerk.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.