Muziekvideo voor Nieuwjaar: Unetanne Tokef

 

Door Redactie Israeltoday.nl |

Unetanne Tokef is een litur­gisch gedicht, dat al eeuwen­lang deel uitmaakt van de liturgie tijdens Rosh Hashanah (Nieuw­jaar) en Yom Kippoer (Grote Ver­zoen­dag). Het is het centrale lied op deze hoog­heilige dagen, en wordt gezon­gen terwijl de Torah­kast geopend is en de gemeente staat.

Onderwerp van het lied is het goddelijke oordeel over alles dat bestaat. Dit thema van een goddelijk decreet dat wordt geschre­ven, komt, althans gedeel­telijk, voort uit een Talmoedische lering:
Op Rosh Hashanah worden drie boeken geopend [in de Hemel] – één voor de door en door godde­lozen, één voor de door en door recht­vaardigen, en één voor hen die daar tussenin zitten.
De door en door recht­vaardigen worden onmid­dellijk duidelijk inge­schreven in het Boek des Levens.
De goddelozen worden onmid­dellijk duidelijk inge­schre­ven in het Boek des Doods.
Het lot van degenen die er tussenin zitten wordt uitge­steld van Rosh Hashanah tot Yom Kippoer, op dat moment worden degenen die het verdienen inge­schre­ven in het Boek des Levens, degenen die het niet verdienen worden dan inge­schre­ven in het Boek des Doods.

Een zegenwens in de dagen rond Nieuwjaar luidt dan ook ‘Moge u worden ingeschreven en verzegeld voor een goed jaar’.

In de video mag u luisteren naar een opname gemaakt tijdens Rosh Hashanah 2016 van de cantor Azi Schwarts e.a. in de Park Avenue Synagogue in New York.

De tekst luidt:
Laat ons nu de kracht van de heilig­heid van deze dag proclameren, want die is ontzag­wekkend en beang­stigend. Op die dag zal Uw Koning­schap worden ver­heven; Uw troon zal worden versterkt met vrien­de­lijk­heid en U zult er in waarheid op zitten.
Het is waar dat U alleen Degene bent Die oordeelt, bewijst, weet en getuigt; Die schrijft en verzegelt, Die telt en Die rekent. U zult alles herin­neren wat vergeten was. U zult het Boek der Herin­neringen openen – het zal zichzelf lezen – en ieders hand­tekening staat erin. En de grote shofar zal worden geblazen en een stille, ijle stem zal worden gehoord.
Engelen zullen zich haasten, een beven en verschrikking zal zich van hen meester maken – en zij zullen zeggen: ‘Zie, het is de dag des oordeels, om de hemelse schare bijeen te roepen voor het oordeel!’ – want ook zij zijn in Uw ogen niet onschuldig bij het oordeel.’
Alles wat op aarde leeft zal voor U voorbijgaan als een kudde schapen. Zoals een herder de kudde onderzoekt en elk schaap onder de staf door laat gaan, zo zult U elk levend wezen bekijken, tellen en tellen, oordelen, het lot van alles in de schepping bepalen, hun bestemming inschrijven.