Maarten Luther en de Joodse volgelingen van Jezus vandaag

Een half millennium geleden (1517-2017) legde de Duitse theoloog Maarten Luther de basis voor een wereldwijde religieuze revolutie.

Door Gershon Nerel | | Onderwerpen: Joden, christendom
Maarten Luther.

Luther had oorspronkelijk alleen de reformatie van de rooms-katholieke kerk op het oog, maar zijn klinkende leer werd uiteindelijk de infrastructuur van talloze protestantse kerken. In feite is een van deze nieuwe denominaties ook de moderne messiaanse beweging van Joodse gelovigen in Jesjoea (Jezus). Zij volgen rabbijnse tradities en Joodse folklore, steunen zelfs het zionisme, maar aanvaarden ook, bijna woordelijk, de theologische richtlijnen van het protestantisme.

Vanuit christologisch oogpunt verschillen de protestantse doctrines niet veel van de rooms-katholieke dogma’s. Zowel de protestantse als de katholieke geloofsbelijdenissen zijn gebaseerd op de belijdenisgeschriften van de concilies van Nicea (325 AD) en Chaldea (451 AD), die ook onbijbelse terminologie introduceerden.

Tegenwoordig hebben de meeste Joodse gelovigen in Jezus de geloofsbelijdenissen van verschillende protestantse kerken bijna woordelijk overgenomen. In het bijzonder worden dogmatische verklaringen van protestantse denominaties zoals die van de Lutheranen, het Calvinisme, de Anglicanen of de Adventisten overgenomen, naast de overtuigingen van de Baptisten en de Broeders. De meerderheid van de huidige Jezus-gelovige Joden heeft het geloof in de Heer Jezus aanvaard door het getuigenis van christenen en protestantse zendelingen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij de leer van hun geestelijke ouders hebben overgenomen. Nogal wat van hen werden ook aangemoedigd om “leiders” en leraren te worden, naar opleidingsinstituten gestuurd die vaak onnauwkeurig “Bijbelscholen” worden genoemd. In deze instellingen werden ze systematisch geïndoctrineerd met protestantse dogmatische principes. Nadat zij waren gewijd en gemachtigd om les te geven, herhaalden zij wat zij hadden geleerd aan nieuwe generaties van Jezus-gelovige Joden.

De situatie kan worden uitgelegd met een treffend voorbeeld: Luthers fundamentele leer van het sola scriptura (Latijn voor: [redding] “alleen door de Schrift”) is gebaseerd op zijn vertaling van de Brief aan de Romeinen (3:28). Volgens deze norm zijn Gods ultieme woord en ondubbelzinnige leiding zodanig in de Bijbel verankerd dat de Almachtige niet langer met mensen communiceert via openbaringen, profeten en dergelijke. Luther stelde daarom dat de bron van geestelijk gezag nu alleen in de Heilige Schrift te vinden was.

Om Gods soevereine wil te onderscheiden, betoogde hij, hoeft men slechts de canonieke tekst te doorzoeken. Met andere woorden, oorspronkelijke en onfeilbare goddelijke waarheid bestaat alleen in de “Christelijke Bijbel”. Een deel van deze leer houdt vast aan het beginsel dat de Schrift door de Schrift wordt uitgelegd.

De Bijbel leert echter geen sola scriptura. In de Evangeliën kan men bijvoorbeeld lezen over de grote en unieke toediening van de Heilige Geest. De duidelijke leer van de Heer Jezus stelt de directe instructies van de Heilige Geest boven de leer van de bijbelse verzen. In het evangelie van Johannes bijvoorbeeld zegt de Heer zelf: “Maar wanneer die ene, de Geest der waarheid, zal komen, zal hij u in alle waarheid leiden.” (Johannes 16:13).

Deze goddelijke woorden komen rechtstreeks van de Zoon van God, die de Heilige Geest zendt, want “Hij [de Geest] zal niet uit zichzelf spreken; maar wat Hij hoort, dat zal Hij spreken; en wat komen zal, dat zal Hij u verkondigen”. Met andere woorden, de Heilige Geest, die de Geest der Waarheid is, maakt niet alleen deel uit van de bijbeluitleg, maar Hij leidt de ware gelovigen ook op persoonlijke wijze terwijl Hij individueel de geheimen van het Koninkrijk Gods openbaart. Dit komt overeen met de leer van de Heer dat “de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid” (Johannes 4:23).

Enerzijds kunnen menselijke interpretaties van de Schrift gelovigen op een dwaalspoor brengen; anderzijds is de ware leiding van de Heilige Geest onfeilbaar. Bovendien kan geen enkel Bijbelvers iemand volledig overtuigen, tenzij de Heilige Geest bevestiging en zekerheid geeft. Alleen de Heilige Geest kan elke gelovige op aarde aanraken. “Wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt” (Openb. 2:7). Zij die de Heer Jesjoea liefhebben en zijn geboden onderhouden (Joh 14:15, 21; 15:10) zullen ook de stem van de Heilige Geest horen.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox