Kan de Joodse Staat Israël een afgod worden?

Afgoderij is een probleem. Als gelovigen zouden we dit heel goed moeten weten. En hoewel we in de westerse wereld niet letterlijk neerbuigen voor beelden gemaakt van steen of ijzer, aanbidden we maar al te vaak minder opvallende afgoden zoals geld, onze politieke partij of zelfs ons gezin.

Door Arthur Schwartzman |

Kan een bepaalde hobby of interesse ons zo bezighouden dat we onze geestelijke discipline er aan geven? Meer nog, kan een bediening, iets dat we doen voor de Heer, een afgod voor ons worden? Ik geloof van wel.

Israël kan ook een afgod worden in het hart van de gelovige. En, ik wil dit heel voorzichtig zeggen, onze liefde voor de Joodse Staat kan het voorwerp zijn van die valse aanbidding. Wat bedoel ik hiermee? Even snel terzijde: Ik houd van Israël. Ik bid voor Israël. En ik wens het mijn broeders en zusters toe dat ze de Messias leren kennen zoals ik dat doe. Ik sta versteld om de geweldige support te zien van Christenen over de hele wereld, voor ons, het Israëlische volk en het zionistische streven. Toch geloof ik dat ik een paar punten moet benoemen.

Zoals de vervangings­theologie Israël onderaan ons gebedslijstje kan doen belanden, zo kan ook het veraf­goden van Israël voor problemen zorgen. Laten we beginnen met iets dat vanzelfsprekend lijkt maar aan onze aandacht zou kunnen ontsnappen als we er feitelijk over nadenken: Israël maakt fouten. Terwijl Gods ogen over het volk Israël blijven gaan, is de Staat Israël een menselijk instituut, dat heel vaak in de fout gaat. Zo kunnen we een contro­versieel artikel in het nieuws lezen en automatisch de kant van Israël kiezen, maar bedenk dat zelfs onze gekozen politici te kort schieten.
Bij voorbeeld, wij neigen ernaar om Tel-Aviv niet als twee kanten van dezelfde medaille te zien: als symbool van Zionistisch financieel succes en prestatie en ook als homo-hoofdstad van de wereld, maar dat zouden we wel moeten doen. Abortussen zijn ook legaal in Israël, gesub­sidieerd door de overheid, gemakkelijk toegan­kelijk en totaal geen onderwerp van debat in de publieke arena.

Politieke stellingname is ook een categorie waarmee we de mist in kunnen gaan. In het buitenland gaat men er van uit, dat Israëls rechter en linker vleugels staan voor dezelfde waarden en beleid voorstaan als hun tegen­hangers in Groot-Brittannië, de VS en Canada. Maar dat is een ernstige versimpeling. Er staan veel variabelen in de politieke vergelijking van onze oase in het Midden-Oosten. De gelovigen in het land denken verschil­lend over diverse zaken die de politiek en het stemmen betreffen.
Niet iedereen stemt Likoed, waarvan sommigen ten onrechte zeggen dat die overeen komt met de Grand Old Party, de Republikeinse Partij in de VS). Eveneens steunt niet iedereen Bibi Netanyahu.

Er zijn niet veel mensen die stemmen met het oog op het bouwen van nederzettingen, totaal niet. Bij veel Messiaanse Joden gaat het bij het stemmen om het legaliseren van burgerlijke huwelijken, het losser maken van het monopolie van het rabbinaat en het zeker stellen van hun religieuze vrijheden als een minderheid in Israël. Dit zijn allemaal beloften die door centrum en linkse partijen worden gedaan. Velen stemmen al helemaal niet.

Een andere kwestie die ik zie, is dat Palestijnen veronachtzaamd zijn in ons gebeds­leven wanneer we bidden voor Israël. We zouden in aanmerking moeten nemen, dat er onder de Palestijnen sterke gelovigen zijn die de Heer liefhebben, en hoewel we veel van elkaar kunnen verschillen in opvattingen en zelfs in theologie, verandert dat niets aan het feit dat we het op hoofd­punten met elkaar eens zijn. En dat moeten we niet vergeten.

Ik heb helaas Christenen veel racistische opmerkingen horen maken, gericht tegen onze Arabische buren en medeburgers. Er is genoeg spanning in de Israëlische samenleving; laat ons de stemmen zijn die deze spanning oplossen. Christus heeft succesvol laten zien dat hij de harten vol haat, van mensen, zowel Joden als Arabieren, kan verbrijzelen en met Hem kan doen verzoenen. Ik zou u willen aanmoedigen om te bidden voor de Palestijnen. Wees een brug, niet een muur.

Tenslotte is daar de kwestie van de Joodse superioriteit. Het aantal gelovigen, dat dat vasthoudt aan het idee dat de Joden geestelijke reuzen zijn te midden van heidense geestelijke sprinkhanen, bedroeft mij. Evenzo zijn er Joden die zich verheugen in de kroon die hen gegeven is en die denken dat ze een stap voor hebben op hun broeders en zusters in de Heer. ‘God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten.’ (Romeinen 11:2a HSV) Het is mijn verlangen dat meer mensen deze duidelijke Bijbelse waarheid zouden zien. Want ik ben er zeker van dat het een eind zou maken aan een paar vooringenomen denkbeelden aangaande Israël.

Tegelijkertijd zou ik hen die Israël op het schild willen hijsen, tot voorzichtigheid willen manen: ‘Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.’ (Romeinen 10:12 HSV). Bid voor Israël, zegen Israël, deel het Evangelie met Israël als gelijken, als mede-erfgenamen van de beloften van God.

Ik dank u, lezer, voor uw geduld en ik hoop dat u mijn openhartigheid kunt waarderen. Als Messias-belijdende Jood, levend in het Joodse land, is er niets dat mij meer verwarmt dan dat ik de volken door de straten van Jeruzalem zie paraderen, zwaaiend met Israëlische vlaggen, tijdens Soekot, het Loof­hutten­feest.

Aan het begin van dit artikel noemde ik dat iets goeds een afgod kan worden, en tussen ons en Gods wil in kan staan. Op de vraag die de discipelen Yeshoea voor zijn vertrek stelden: ‘Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?’, antwoordde Hij: ‘Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ (Handelingen 1:6-8 HSV).

De Heer verschuift het focus van Zijn discipelen van de natie Israël zelf, naar Gods bedoelingen en plannen door Israël.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.