Jezus is onze verzoening – en remedie voor de dood!

De toenemende somberheid over een nieuwe golf van de corona-pandemie brengt de kwetsbaarheid van het leven zonder God aan het licht. Jezus bevrijdt ons echt van de angst voor de dood. Maak het beste van dit leven door op Hem te vertrouwen, zowel voor nu als voor de eeuwigheid.

Door Charles Gardner |

Regeringsmaatregelen die voortkomen uit overduidelijke paniek, aarzeling en verwarring – enigszins begrijpelijk omdat verdere beperkingen van de lockdown moeten worden afgewogen tegen de economische realiteit – worden vooral gevoed door de angst voor de dood die ons allen plaagt.

Velen beschuldigen de autoriteiten van een overreactie, alsof je een moker gebruikt om een noot te kraken; maar ze tasten tenslotte in het duister van een cultuur die haar Schepper heeft verlaten, die hen een Boek met instructies heeft gegeven, dat helaas stof verzamelt op de planken van onze instituten.

Een deel van het boek, geschreven door niemand minder dan Jakobus, de broer van onze Heer Jezus Christus, zegt: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.’ (Jakobus 1:5 HSV).

De drijvende kracht achter de reactie op dit virus is de angst voor de dood. En de reden waarom onze leiders zo verblind zijn voor alle andere realiteiten is omdat onze seculiere humanistische samenleving geen antwoord heeft op de dood. Ze doen hun uiterste best om ons aan te moedigen, jaren aan ons leven toe te voegen door gezonde leef- en eetgewoonten, maar weinigen waarschuwen ons voor het komende oordeel of de zekerheid van de dood – de ultieme statistiek die we allemaal zullen meemaken, tenzij Jezus eerst terugkomt.

Toch is het evangelie, temidden van de lockdown, inderdaad goed nieuws – want het vertelt ons dat Jezus de dood heeft overwonnen. En door zijn eigen dood en opstanding verlost Hij allen ‘die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.’ (Hebreeën 2.15)

Ja, allen die nog geen nieuw leven in Christus hebben ervaren, worden geknecht door angst voor de dood – en zullen er alles aan doen om de realiteit niet onder ogen te zien.

Zo was het niet met Joy Davidman, de vrouw van de legendarische schrijver C.S. Lewis, gedurende de laatste drie jaar van haar korte leven. Hoewel ze terminaal ziek was, heeft ze haar laatste dagen op aarde ten volle benut door zich in de liefde van God te koesteren en ook te genieten van de diepste menselijke liefde die ze had gekend, terwijl ze vertrouwde op de zekere hoop op toekomstige verrijzenis.

De eerder genoemde brief aan de Hebreeën spreekt ook over God, ‘om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn’ (Hebr. 2.10). Denk daar eens over na; alles in de hele schepping heeft betrekking op God en gaat over God, maar toch leven velen van ons, in onze zelfgenoegzame arrogantie, ons leven met weinig of geen aandacht voor Hem – dat is zeker de ultieme afgoderij.

De pandemie heeft ons er sterk aan herinnerd, dat wij mensen het niet onder controle hebben; we weten niet wat de toekomst zal brengen. En toch zijn we ook niet in de handen van het noodlot. Het universum wordt onderhouden door een liefhebbende Schepper waarop we kunnen vertrouwen, als we ons voor hem vernederen.

De apostel Petrus zegt: ‘Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’ (1 Petrus 5.6-7)

De brief aan de Hebreeën beschrijft ook, hoe Christus in onze menselijkheid deelde om als trouwe Hogepriester verzoening te doen voor onze zonden (Hebr. 2.17).

Door zijn dood op een wreed kruis buiten de muren van Jeruzalem in 29 na Christus werd Hij de ultieme vervulling van Yom Kippoer (de Verzoendag, die deze maandag overal ter wereld wordt gevierd). Het bloed van stieren en geiten hoeft niet meer op het altaar van de tempel te worden gesprenkeld. Jezus betaalde de prijs door zijn eigen bloed, dat op Golgotha werd vergoten, en Hij werd de ‘zondebok’ die onze zonden de woestijn in droeg.

De Hebreeënbrief herinnert de lezers er herhaaldelijk aan, om te luisteren naar Gods stem en naar de boodschap van zijn Zoon, ‘Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid’ is (Hebr. 1.3), en om niet hun harten te verharden, zoals hun voorouders deden in de woestijn. Jezus is de grote hogepriester die de weg naar de eeuwigheid heeft geopend, de dood heeft vernietigd en ‘voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden’ (Hebr. 5.9).

Sprekend over de ontzagwekkende werkelijkheid van de opstanding voor hen die op Christus vertrouwen, vertelde de Paulus aan de Korintiërs: ‘Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.’ (1 Kor 15.51-52)

De sterveling zal bekleed worden met onsterfelijkheid en de uitspraak van Hosea zal werkelijkheid worden: ‘Dood, waar zijn uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf?’ (Zie Hosea 13.14). ‘Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus’ (1 Kor 15.57)

Ik heb net vanmiddag gelezen over een man die christen werd, 11 jaar oud, toen bij het kijken naar een bijenkorf de woorden ‘zonde steekt, maar Jezus kan de angel wegnemen’ in zijn hoofd opkwamen – schijnbaar uit het niets’!

Joden-voor-Jezus evangelist Julia Pascoe zei dat er een tijd was dat dit niet de boodschap was die ze wilde horen. ‘Ik was op zoek naar een doel en vrede en gaf veel geld uit aan helderzienden en media op zoek naar antwoorden.’

Toen liet een vriendin haar zien hoe Jezus de Messiaanse teksten van de Bijbel vervulde. Maar haar trots verhinderde haar om haar nood te erkennen. Toen las ze een boek, waarin de Joodse auteur vertelt hoe hij ontdekte dat Jezus inderdaad de beloofde Messias was. Het deed haar hart kloppen.

‘Ik realiseerde me dat Jezus stierf en werd opgewekt zodat mijn zonden vergeven konden worden. Maar weer hield mijn trots me me tegen om verder te gaan – totdat ik met tegenzin een christelijk concert bijwoonde en een band met de naam Delirious hoorde zingen: ‘Heer, u hebt mijn hart, en ik zal het uwe zoeken’. De woorden drongen in mijn hart door en ik kon het niet langer weerstaan. Ik beleefde Gods verlossing en redding, en verliet het concert verheugd.’

Julia voegde eraan toe: ‘Yeshua (Hebreeuws voor Jezus) zal terugkeren en de hele aarde oordelen, en allen die in hem geloven zullen voor eeuwig leven.’

Jezus bevrijdt ons echt van de angst voor de dood. Maak het beste van dit leven door op Hem te vertrouwen, zowel voor nu als voor de eeuwigheid.

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, A Nation Reborn, en King of the Jews.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.