Jehizkia’s administratief centrum in Jeruzalem ontdekt

Bij een opgraving van de IAA op de hellingen van de Jeruzalemse wijk Arnona, ter voorbereiding van de bouw van de nieuwe Amerikaanse ambassade, werd een administratief complex blootgelegd van 2700 jaar geleden, de tijd van de koningen Hezekiah en Manasse.

Door ICNN |

De opgraving, uitgevoerd door de Israel Antiquities Authority (IAA), wordt gefinancierd door de Israel Land Authority en beheerd door de Moriah Jerusalem Development Corporation voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk, bericht Breaking Israel News.

Bij de opgravingen op de site werd een ongewoon groot bouwwerk van concentrische arduinstenen muren blootgelegd.

‘Van de koning’, tweevleugelige zegelafdruk. (Foto:Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority.)

Van bijzonder belang zijn 120 gevonden handvatten van kruiken met zegelindrukken in het oude Hebreeuwse schrift. Veel van de handgrepen zijn voorzien van de inscriptie ‘LMLK’ (Lemelech, behorend aan de Koning)- met de naam van een oude stad, terwijl andere voorzien zijn van de namen van hoge ambtenaren of rijke personen uit de Eerste Tempelperiode. Dit is een van de grootste en belangrijkste verzamelingen van zegelindrukken die ooit bij archeologische opgravingen in Israël zijn ontdekt.

Volgens Neria Sapir en Nathan Ben-Ari, directeuren van de opgravingen namens de Israel Antiquities Authority, ‘is dit een van de belangrijkste ontdekkingen uit de periode van de Koningen in Jeruzalem die in de afgelopen jaren zijn gedaan. Op de plaats die we opgroeven, zijn er tekenen dat een overheidsdienst voedselvoorraden beheerde en verdeelde, niet alleen voor tekorten, maar ook voor het beheer van landbouw­overschotten.

Er zijn aanwijzingen dat op deze plaats op een ordelijke manier belastingen werden geïnd voor landbouw­producten zoals wijn en olijfolie.’
‘Het terrein domineerde ooit grote landbouw­percelen en boomgaarden met olijfbomen en wijnstokken, met inbegrip van industriële landbouw faciliteiten zoals wijnpersen voor de wijnbereiding.

De site is gedateerd in een periode die in de Bijbel is gedocumenteerd door omwentelingen zoals die van de Assyrische veroverings­campagne – onder het bevel van koning Sanherib, in de dagen van koning Hezekiah.

‘Het kan zijn dat de economische bepalingen van de regering, zoals aangegeven door de zegels, verband houden met deze gebeurtenissen, maar de opgraving onthulde dat de site actief bleef na de Assyrische verovering. Bovendien wees de reeks van de zegels erop dat het belastingstelsel in deze periode ononder­broken bleef bestaan.

‘Het is interessant om op te merken dat sommige van de opslagplaatsen voorzien zijn van namen van hoge ambtenaren en rijke personen uit het Koninkrijk Juda – Naham Abdi, Naham Hatzlihu, Meshalem Elnatan, Zafan Abmetz, Shaneah Azaria, Shalem Acha en Shivna Shachar. Deze namen staan op de handvatten van opslagpotten op verschillende plaatsen in het Koninkrijk van Juda en getuigen van de elitepositie van degenen wier namen op de potten onder de indruk zijn.

‘Men schat dat dit hoge ambtenaren zijn die de leiding hadden over specifieke economische gebieden, of misschien wel rijke individuen in die tijd – degenen die grote landbouwgronden bezaten, de economie van hun district voortstuwden, en privé-zegels bezaten.’

De opgravers stellen ook dat het grote aantal zegelafdrukken op de site duidelijk aangeeft dat tijdens de laatste periode van het Koninkrijk Juda, de overheids­activiteit plaatsvond in het gebied ten zuiden van de Stad van David. Het is ook mogelijk dat deze overheids­activiteit verband hield met de nabijgelegen site van Ramat Rachel, die kan worden geïdentificeerd met het paleis van de koningen van Juda en/of als een administratief centrum.

Het merendeel van de ontdekte zegelindrukken bevat de oude Hebreeuwse letters ‘LMLK’. Deze indrukken worden gekenmerkt door een zonneschijf, geflankeerd door twee vleugels. Boven de zonneschijf verschijnt het woord ‘aan de koning’ en onder een van de vier steden in het koninkrijk van Juda: Hebron, Ziph, Socho of Mmst. Volgens Sapir en Ben-Ari kunnen Hebron, Ziph en Socho weliswaar geïdentificeerd worden met bekende oude steden in Judea in het gebied van de Hebronse heuvels, maar waar Mmst heeft gelegen, is nog steeds controversieel’.

In de oudheid werd het grote gebouw op de site om onbegrijpelijke redenen bedekt met een enorme stapel vuurstenen die een kunstmatige heuvel van 20 meter hoog vormden en zich uitstrekte over zeven dunams (6300 tot 7000 vierkante meter!). Ook nu nog steekt deze enorme stapel stenen af tegen de omringende heuvels en is ze van grote afstand zichtbaar.

Volgens de onderzoekers ‘zijn deze kunstmatige steenheuvels op verschillende plaatsen in Jeruzalem geïdentificeerd en zijn ze een fenomeen tot het einde van de Eerste Tempelperiode en hebben ze de nieuwsgierigheid en de fascinatie van de Jeruzalemse onderzoekers gewekt sinds het begin van het archeologisch onderzoek in het gebied. Toch blijft de reden voor de enorme inspanning om ze over vele hectaren te stapelen een onopgelost archeologisch mysterie.

Een andere vondst die licht werpt op het karakter van de periode is een verzameling beeldjes – klei-beelden. Volgens de archeologen Sapir en Ben-Ari, ‘zijn sommige van de beeldjes ontworpen in de vorm van vrouwen, ruiters of als dieren. Deze beeldjes worden meestal geïnterpreteerd als voorwerpen die gebruikt worden in de heidense aanbidding en afgoderij – een fenomeen dat volgens de Bijbel in het koninkrijk van Juda wijd verbreid was’.

De onderzoekers voegden eraan toe dat, ‘Het lijkt erop dat kort nadat de site werd verlaten, met de vernietiging van het Koninkrijk van Juda in 586 v.Chr. en Babylonische ballingschap, de site opnieuw werd gevestigd, en de administratieve activiteit werd hervat. In deze periode was de overheidsactiviteit op de site verbonden met de Joodse provincie bij de terugkeer naar Zion in 538 v. Chr. onder auspiciën van het Achaemenidische Perzische Rijk, dat toen over het hele oude Nabije Oosten en Centraal-Azië regeerde’.

Volgens Dr. Yuval Baruch, de IAA Jerusalemse Districtsarcheoloog, ‘identificeren de archeologische vondsten in Arnona de site als een belangrijke plaats – de belangrijkste in de geschiedenis van de laatste dagen van het Koninkrijk van Juda en van de terugkeer naar Zion, decennia na de vernietiging van het Koninkrijk. Deze site sluit aan bij een aantal andere belangrijke sites die in het gebied van Jeruzalem zijn ontdekt en die verbonden waren met het gecentraliseerde administratieve systeem van het Koninkrijk van Juda vanaf zijn hoogtepunt tot aan de vernietiging ervan.

De Israel Antiquities Authority en de Israel Lands Authority erkennen het belang van de site en het unieke karakter ervan en werken samen om deze sites te behouden en te integreren in het nieuwe wijkplan. Dit maakt deel uit van de trend van de IAA voor duurzame ontwikkeling, die archeologische opgravingen beschouwt als een bron die moet worden bewaard en aan het publiek moet worden gepresenteerd als onderdeel van het lokale erfgoed, en niet alleen als een academisch vakgebied’.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.