Israël tegen de FDA: De strijd om de booster vaccins

De Amerikaanse Food and Drugs Adminis­tration (FDA) heeft zich in een met veel publiciteit omgeven stemming tegen de noodzaak van een derde Covid vacci­natie voor iedereen uitge­sproken. Maar Israël is hard­nekkig of opti­mistisch, en weigert zich hierdoor te laten over­tuigen.

Door Ryan Jones |

Israël stimuleert het gebruik van Covid-19 booster vaccins, en het stimuleert die krachtig. Vorige week prees premier Naftali Bennett de drie miljoen Israëli’s, die de booster-prik al hebben gekregen, omdat ze de Joodse Staat hebben behoed voor een nieuwe nationale lockdown tijdens de Bijbelse najaars­feesten.

De Israëlische mediacampagne voor boostershots was zo agressief, dat het een wijd­ver­spreid debat op gang bracht in Amerika. Mede daardoor hield de FDA een met veel publiciteit omgeven stemming over de vraag of een derde dosis van het vaccin op dit ogenblik al dan niet nodig is voor het grote publiek.

De uitkomst van de stemming leek het standpunt van Israël te verwerpen, dat de booster vaccinatie nood­za­kelijk en van cruciaal belang is om een nieuwe golf van infecties in verband met de Delta-variant in te dammen.

De stemming van de FDA werd vrijdag uitgevoerd door een panel van 18 adviseurs, en het is slechts een aanbe­veling. De FDA zelf zal deze aanbe­veling in over­weging nemen wanneer zij later deze week een definitief besluit neemt.

Zestien van deze adviseurs stemden ‘nee’ tegen de aanbeveling van booster shots voor het grote publiek, maar zeiden wel dat een derde dosis van het vaccin moet worden verstrekt aan burgers ouder dan 65 jaar en aan degenen met een hoger risico op infectie.

Verscheidene adviseurs, waaronder een Israëlische deskundige, Dr. Ofer Levy, zeiden dat er gewoon niet genoeg bewijs was om de groot­schalige verspreiding van een Covid-19 booster vaccin te rechtvaardigen. Ze blijven ook bezorgd over mogelijke bijwerkingen, zoals myocarditis (hartontsteking) bij jonge mannen.

Israël wil dat alle burgers ouder dan 16 jaar voor het einde van het jaar gevaccineerd zijn met drie doses van het Pfizer-vaccin. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Zal Israël zijn beleid omgooien?

De Israëlische regering stelde vorige week voor om vanaf 1 oktober het ‘Groene Paspoort’ te annuleren van elke burger die geen derde dosis van het Pfizer-vaccin had gekregen. Israël heeft reeds Covid-19 vaccin boosters goedgekeurd voor alle burgers boven de leeftijd van 16 jaar, en het koppelen ervan aan het Groene Paspoort werd als een middel gezien om het publiek onder druk te zetten om de derde vaccinatie te halen.

Maar in het licht van de aanbeveling van de FDA, meldde Channel 12 News zondag, dat honderd dokters en weten­schappers in Israël hadden geëist, dat het ministerie van Volks­gezond­heid zijn beslissing zou intrekken om het Groene Paspoort te koppelen aan de boostershot.

Door het verplicht stellen van een derde dosis vaccin hebben miljoenen Israëli’s geen Groen Paspoort meer. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90)

Nationale vernedering

Sommigen in Israël zagen de stemming van de FDA als een directe uithaal naar Israël, en een nationale verne­de­ring voor de Joodse Staat. Dat gevoel klonk in persoon­lijke gesprekken, en ook in commen­taren van de reguliere Israëlische media.

Het adviespanel van de FDA werd rechtstreeks toegesproken door Israëlische deskun­digen, waaronder dr. Sharon Alroy-Preis, hoofd van de diensten voor volks­gezond­heid van het Israëlische ministerie van Volks­gezond­heid. Maar zij slaagde erin om slechts twee leden van het FDA-panel te overtuigen met de gegevens die aan Israëli’s worden gepresenteerd als keihard bewijs.

De ervaren Israëlische journalist Arad Nir schreef, dat het feit dat deze belangrijke discussie door 18 van Amerika’s topexperts in infectie­ziekten plaatsvond in een openbaar forum, Israël iets kan leren over transparantie.

‘Het besluit [van het FDA-panel] werpt een beschamend licht op het gedrag van het Israëlische ministerie van Volks­gezond­heid, dat zich heeft overge­leverd aan het politieke echelon en ingrijpende beslissingen heeft genomen op basis van onder­buik­gevoelens en beperkte informatie,’ merkte Nir op. ‘Degenen in de immunisatie­commissie van het ministerie stonden onder druk en de discussies die plaats­vonden werden in het donker gevoerd.’

Dr. Sharon Alroy-Preis maakte de zaak van Israël duidelijk, maar kon de adviseurs van de FDA er niet van over­tuigen om wijd­ver­spreide booster shots aan te bevelen. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

De FDA zal wel bijdraaien

Anderen wezen erop, dat de FDA vroeg of laat de wijsheid in Israëls aanpak zou inzien en van mening zou veranderen. Prof. Gabi Barbash, een voormalig directeur-generaal van het ministerie van Volks­gezond­heid, die vorig jaar ook fungeerde als Israël’s ‘corona tsaar’, vertelde aan Channel 12 News, dat Israël gewoon verder is in het vaccinatie­proces dan de VS.

Hij merkte op dat de Israëlische gezond­heids­functio­narissen al in augustus een soortgelijke discussie voerden als de FDA vorige week, en dat ook hier aanvankelijk was besloten alleen booster shots te geven aan burgers boven de 60 jaar. Maar binnen enkele weken had Israël de leeftijd om hiervoor in aanmerking te komen verlaagd tot 30 jaar.

Barbash benadrukte, dat het de door Israël gepre­sen­teerde gegevens waren, die het FDA-panel hebben overtuigd om booster shots voor oudere burgers aan te bevelen, en dat met wat meer tijd voldoende gegevens kunnen worden verstrekt om dit ook voor jongere leeftijden te doen.

Premier Bennett gaf ook een positieve interpretatie van de stemming van de FDA, en schreef op Twitter:
‘De FDA heeft besloten in de voetsporen van Israël te treden. Ik schat dat de FDA geleidelijk de uitbreiding van het vaccin naar meer leeftijds­groepen zal goedkeuren, zoals in Israël is gebeurd, aangezien de werk­zaamheid van de tweede vaccinatie zelfs bij jongere leeftijds­groepen blijft afnemen.’

Premier Naftali Bennett heeft zijn coronabeleid gebaseerd op booster shots, dus was hij erop gebrand om een positieve draai te geven aan de stemming van de FDA. (Foto: Ohad Zwigenberg/POOL)

Bedenkelijke gegevens?

‘Israëlische gegevens’ werden overal in de VS aange­haald toen het debat over de booster shots op gang kwam. De cijfers van Israël leken aan te tonen dat de werk­zaam­heid van het Covid-19 vaccin, in het bijzonder het Pfizer vaccin dat op grote schaal in Israël werd verspreid, na zes maanden aanzienlijk afnam, waardoor regelmatige herhalings­injecties nodig waren.

Maar vele deskundigen, zowel in Israël als in de VS, blijven niet overtuigd. De leiders van de Wereld­gezond­heids­organisatie zeggen al maanden dat er ‘nog geen weten­schappelijk bewijs is dat we een derde dosis nodig hebben’. Zie: Waarom Israël Covid-boosters geeft, tegen WHO-advies.

In augustus vertelde Dvir Aran, een weten­schapper op het gebied van biomedische gegevens aan het Technion – Israel Institute of Technology, aan het weten­schappelijke tijdschrift Nature, dat de Israëlische gegevens enigszins vertekend waren, omdat degenen die het vaccin het eerst kregen over het algemeen welvarender waren. Deze Israëli’s hadden de middelen om snel gebruik te maken van hun nieuwe groene paspoorten en naar het buitenland te reizen. Velen keerden terug naar Israël met de Delta-variant.

Het is dus mogelijk dat deze vroeg gevaccineerde Israëli’s de eersten waren die tijdens de vierde golf werden besmet, doordat zij meer risico’s hadden genomen, en niet doordat de werk­zaam­heid van het vaccin sterk was gedaald.
Dat is het argument dat nu door sommige Amerikaanse deskundigen wordt herhaald.

Dr. David Dowdy, een epidemioloog aan de Johns Hopkins University, vertelde aan The New York Times, dat een opper­vlakkige interpretatie van de Israëlische gegevens zou kunnen aantonen dat degenen die het eerst werden gevaccineerd nu meer kans hebben om het virus op te lopen, maar dat een nadere beschouwing onthult dat de positieve test­resultaten onder oudere burgers niet met een significant percentage zijn gestegen. Israëli’s van 65 jaar en ouder kregen als eersten het vaccin, dus zij zouden de meerderheid van de eerste Delta-besmettingen moeten zijn, als het heersende Israëlische standpunt juist is. Maar dat waren ze niet.

‘Er is een groot verschil tussen elke zes maanden een nieuwe prik nodig hebben tegenover elke vijf jaar,’ zei dr. Dowdy. ‘Tot nu toe, als we kijken naar de gegevens die we hebben, zie ik niet veel bewijs dat we dat punt al hebben bereikt.’

Nieuwe uitbraken van het coronavirus hadden waarschijnlijk meer te maken met de Israëlische reislust naar het buitenland dan met de afnemende doel­treffend­heid van het vaccin. (Foto: Nati Shohat/Flash90)

Goed voor de farmaceutische bedrijven

Ongeacht hoe effectief de boosters zijn om ons te beschermen, is er geen twijfel dat het een zegen zou zijn voor Pfizer, Moderna en de andere produ­centen van genees­middelen als we allemaal elke zes maanden een extra Covid-19 vaccin injectie nodig hadden.

En dat heeft er voor gezorgd dat niet zo weinig mensen een sceptische wenkbrauw hebben opgetrokken over het stimuleren van boosters, zelfs bij het ontbreken van definitief wetenschappelijk bewijs over deze kwestie.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.