Hoe gewone Duitsers de 20ste eeuw hebben ervaren

De 20ste eeuw bracht Duitsland ramp en vernieuwing, waardoor het van een militaire agressor veranderd is naar een pijler van de Europeaanse democratie.

Door Sheldon Kirshner |

Duitsland leed territoriale verliezen en hyperinflatie na zijn nederlaag in de Eerste Wereldoorlog. De Republiek van Weimar was een tijd van hoop, maar de depressie maakte de weg vrij voor het racistische regime van Adolf Hitler, dat zijn Joodse burgers vervolgde en de Tweede Wereldoorlog in gang zette.

De oorlog moedigde de nazi’s aan om tijdens de Holocaust Joden op industriële schaal te vermoorden, maar leidde ook tot de dood van miljoenen Duitsers. De onvoorwaardelijke overgave van Duitsland in 1945 leidde tot de opsplitsing in twee afzonderlijke landen, West-Duitsland en Oost-Duitsland. Met de hereniging in 1990 genas Duitsland zichzelf.

Konrad Jarausch, hoogleraar Europese beschaving aan de universiteit van Noord-Carolina, brengt in zijn eersteklas boek, Broken Lives: How Ordinary Germans Experienced the 20th Century, de tumultueuze beproevingen en tegenspoed van het Duitse volk in kaart. Het boek is gepubliceerd door Princeton University Press. Jarausch put uit de memoires van tientallen Duitsers die in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn geboren en die getuige waren van deze catastrofale veranderingen.

Wat hun religie, klasse of status ook is, de Duitsers die in deze tijd opgroeiden, erfden bepaalde eigenschappen – hard werken, discipline, punctualiteit en respect voor het gezag – eigenschappen die typisch Germaans zijn. Maar zoals Jarausch aangeeft, waren de Duitsers altijd al verdeeld langs politieke en sociale lijnen. De nationalistische visie sprak landeigenaren, officieren in de krijgsmacht, ambtenaren, traditionele protestanten en zelfs sommige ambachtslieden en boeren aan. De liberalen waren afkomstig uit de middenklasse. Katholieken verdedigden hun geloof in een steeds meer seculiere samenleving. Industriële arbeiders werden aangetrokken door de arbeidersbeweging.

Met de vorming van een verenigd Duitsland in 1871 kregen de Joden eindelijk burgerrechten. De opkomst van het racistische in plaats van het religieuze antisemitisme dwong hen echter om na te denken over de vraag of ze een eigen identiteit wilden behouden of dat ze zich wilden mengen met christenen. De meerderheid van de Joden koos voor een compromis en koos ervoor om Duitsers van het Joodse geloof te zijn. Sterk geassimileerde Joden die voor bekering kozen, werden gekastijd door de wetenschap dat hardnekkige antisemieten hen nooit als echte Duitsers zouden accepteren.

Het ontstaan van de nazibeweging leidde tot conflicten binnen veel families, maar met Hitlers machtsovername in 1933 was publieke onenigheid niet langer mogelijk of aan te raden. Op scholen werden de leerlingen geïndoctrineerd met nationalistische en racistische ideeën. De invloed van de nazi’s isoleerde Joodse leerlingen, waardoor ze het doelwit werden van misbruik en discriminatie. De meeste Joodse leerlingen werden in 1936 van school gestuurd, waardoor ze gedwongen werden naar Joodse onderwijsinstellingen te gaan.

Weinig jonge Duitsers zetten vraagtekens bij de status quo. ‘De combinatie van het nationalistische huis, de genazificeerde school en de Hitlerjeugd-indoctrinatie maakte van de meerderheid gehoorzame instrumenten van de nazi-onderdrukking en agressie,’ schrijft hij.

Het aannemen van antisemitische edicten, voornamelijk de Neurenberger wetten van 1936, vernietigde tientallen jaren van vooruitgang in de richting van Joodse emancipatie en sloot Joden volledig uit van de Duitse ‘volksgemeenschap’. En terwijl de druk van de nazi’s de christenen dwong de banden met de Joden te verbreken, handhaafde een moedige minderheid van antifascisten dergelijke relaties.

Twee derde van de Joden emigreerde en de rest bleef achter om de vreselijke gevolgen van de vijandigheid van de nazi’s op te vangen. Duitsland sloot de deur voor verdere Joodse emigratie, door deze in oktober 1941 te verbieden. Vanaf dat moment werden Joden onderworpen aan kleinzielige regelingen, huisuitzettingen, afgezonderde huisvesting en deportaties naar getto’s en concentratiekampen in Polen en de Baltische staten.

Mondige tegenstanders van het regime werden gevangen genomen, naar kampen als Dachau en Buchenwald gestuurd en geëxecuteerd. Claus Schenk von Stauffenberg, de legerofficier die zich aansloot bij een complot uit 1944 om Hitler te vermoorden, werd doodgeschoten door een vuurpeloton. Weer andere antinazi’s werden intern verbannen.

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft het leven van jonge mannen op zijn kop gezet. Ze werden ingelijfd bij de strijdkrachten en moesten hun opleiding, carrière en romantische relaties onderbreken. Nazi-fanatici deden echter graag vrijwilligerswerk voor de Waffen SS. De meeste Wehrmachtsoldaten, die grondig gehersenspoeld waren, dachten dat ze het vaderland of het bestaan van Duitsland zelf verdedigden. Openlijke kritiek op de oorlog en pogingen tot sabotage of desertie werden genadeloos onderdrukt.

Duitse soldaten begonnen zich af te vragen wat het doel van de oorlog was, toen de dreigende nederlaag van Duitsland opdoemde. ‘De uitbuiting van slavenarbeiders, de bloedige onderdrukking van partizanen en de racistische vervolging van Joden konden niet langer genegeerd worden en riepen morele vragen op over de rechtvaardiging van de Duitse acties,’ zegt Jarausch. ‘Terwijl sommige fanatiekelingen bleven vasthouden aan hun nationalistische geloof, begonnen veel soldaten zich te distantiëren van het ‘vervloekte bedrog’ van een failliet regime.’

Met de gevechten die door heel Europa woedden, werden vrouwen de ruggengraat van het thuisfront. De vrouwen, die de oorlog met een overweldigende meerderheid steunden, vervulden banen die ooit uitsluitend voor mannen bestemd waren. Ongeveer 1,4 miljoen vrouwen hebben in het leger gediend in administratieve, communicatie- en in luchtverdedigingsrollen. Een klein kader van vrouwen, zoals de beruchte Ilse Koch, waren concentratiekamp-bewakers. Sommige ongehuwde vrouwen sloten zich aan bij het ‘bron van leven’-programma, waarbij zij raciaal ‘zuivere’ Arische baby’s ter wereld brachten om het dalende geboortecijfer tegen te gaan.

Tienduizenden vrouwen kwamen om bij de geallieerde bombardementen op Duitse steden. Meer dan een miljoen vrouwen stierven tijdens de massale vlucht van burgers uit Oost-Duitse landen die door het Rode Leger werden ingenomen. Tot twee miljoen vrouwen werden verkracht door Russische troepen die op zoek waren naar wraak voor Duitse wreedheden.

Jarausch gelooft dat meer ‘gewone Duitsers’ aan de Holocaust deelnamen dan algemeen wordt aangenomen, maar dat er minder bij de Holocaust betrokken waren dan sommige critici beweren. ‘In de kern van de massamoord waren de directe moordenaars van de SS, de Einzatsgruppen, Wehrmacht en etnische aanhangers die geholpen werden door genadeloze bureaucratische organisatoren en toegejuicht werden door raciale ideologen.’

Met de ineenstorting van het Derde Rijk werden de Duitsers belast door de overtuiging dat de toekomst geen hoop meer bood. Tien miljoen Duitse troepen verkommerden in krijgsgevangenkampen, de laatsten werden in 1955 uit de Sovjet-Unie vrijgelaten. De Duits-Joodse vluchtelingen speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van de geallieerde bezetting. Etnische Duitsers, verdreven uit het voormalige Duitse grondgebied of uit het buitenland, stroomden het bezette Duitsland binnen.

Gezien het tekort aan arbeidskrachten na de oorlog namen Duitse vrouwen deel aan de wederopbouw van de verwoeste steden. Ze namen ook banen aan die ooit werden bezet door mannen, door trams te besturen en brood te bakken. Huisvesting was schaars, omdat veel appartementsgebouwen waren verwoest en Duitse vluchtelingen bleven aankomen.

De inspanningen voor denazificatie waren in de Sovjet-bezettingszone strenger, maar aan beide zijden van de politieke scheidslijn veranderden de nazi’s moeiteloos van kant en omarmden ze de ideologie van de respectievelijke bezettingsmachten.

Gedemoraliseerd door de omvang van de vernietiging van de steden verlieten sommige Duitsers, waaronder nazi-daders, Duitsland volledig en vonden nieuwe huizen in het buitenland. Ook Joden in vluchtelingenkampen vertrokken. Leden van de naoorlogse generatie, die steeds ongeduldiger werden door de weigering van hun ouders om de persoonlijke schuld voor de misdaden van Duitsland toe te geven, namen opstandige houdingen en levensovertuigingen aan.

De Bondsrepubliek Duitsland, opgericht in 1949 als een samenvoeging van de Amerikaanse, Britse en Franse bezettingszones, stelde sterke grondwettelijke garanties in tegen een heropleving van de dictatuur. De belangrijkste oprichters van de republiek, Konrad Adenauer, Kurt Schumacher en Theodor Heuss, probeerden de rechtsstaat te herstellen, het lijden te verzachten en welvaart te bieden.

‘Het verwijderen van puin, het verzamelen van gewassen, de wederopbouw van het transport en de wederopbouw van woningen vergde grote fysieke inspanningen om een infrastructuur voor een normaal bestaan weer in elkaar te zetten,’ zegt Jarausch. Hij voegt daaraan toe dat deze zichtbare prestaties het Duitse zelfvertrouwen herstelden.

Met name de naoorlogse hausse heeft West-Duitsland een nieuwe vorm gegeven, waarbij de maatstaf voor welvaart het bezit van een auto voor zaken en/of plezier was. Toen de welvaart in West-Duitsland zich uitbreidde, konden de Duitsers het zich veroorloven om auto’s te kopen. Drie decennia van economische groei hebben niet alleen een geruïneerd land gerehabiliteerd, maar heeft ook ‘zijn burgers tot een welvarende consumptiemaatschappij ver buiten Weimar of het Derde Rijk gebracht,’ merkt hij op.

Uit de herstelbetalingen van de West-Duitse regering aan de overlevenden van de Holocaust bleek dat de elite de morele verantwoordelijkheid voor de misdaden van de nazi’s op zich nam. ‘Hoewel Adenauer een beroep deed op een centrumrechts electoraat, begreep hij dat integratie in het Westen alleen zou slagen als hij ook berouw uitsprak over de Duitse misdaden en herstelbetalingen aan Israël en de Joodse gemeenschap aanbood,’ zegt Jarausch. Hij voegde eraan toe: ‘In dit opzichte maakten het onweerlegbare bewijs van massamoord, door middel van getuigenissen van overlevenden, documentairefilms en literaire voorstellingen, antisemitisme openlijk tot een schande’.

Na verloop van tijd ontstond er een consensus dat het Derde Rijk ‘een verwerpelijke mislukking [was geweest], dat oorlog moest worden vermeden en dat het communistische alternatief (in Oost-Duitsland) onaanvaardbaar bleef.’ Deze ideeën hebben geleid tot wat Jarausch omschrijft als ‘de gekastijde Duitsers van vandaag.’ Zoals hij uitlegt: ‘De afschuwelijke ervaringen en verontrustende herinneringen van de twintigste eeuw hebben de meerderheid van de Duitsers getransformeerd, waardoor zij diepgaand onderscheiden zijn van hun Europese buren.’

Kortom, de lessen van het verleden hebben veel Duitsers veranderd in ‘oprechte democraten en pacifisten’ die oorlog, totalitarisme en discriminatie op grond van rasverschillen verafschuwen. Men kan alleen maar hopen dat Jarausch gelijk heeft. Hij houdt zeker een overtuigend pleidooi voor dit argument in Broken Lives, een van de beste boeken die ik over Duitsland heb gelezen.

Dit artikel verscheen voor het eerst op www.sheldonkirshner.com

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.