Geen genade voor Hamas

Het is gewetenloos om te sugge­reren dat we begrip moeten hebben voor de grieven van Hamas. Nee, we moeten lezen welke doel­stellingen Hamas in zijn Handvest heeft beschreven, en Hamas bestrijden totdat deze orga­nisatie is verslagen.

Door David Lazarus |

Afbeelding: Leden van de Ezzedine al-Qassam Brigades, de militaire vleugel van de Palestijnse islamitische beweging Hamas, nemen deel aan een rally. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

Wanneer ik de nu al te voorspellen veroor­de­lingen van Israëls oorlog met Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza lees, vraag ik me af: ‘Begrijpen de mensen wel dat dit terroristische organisaties zijn die vanuit een radicale religieuze toewijding zijn opgericht om Israël en het Joodse volk te vernietigen?’ Begrijpen deze mensen dat islamitische terreur­groepen toegewijd zijn aan de enige religie die we kennen die nog steeds leert dat het bewon­derens­waar­dig is om mannen, vrouwen en kinderen op te offeren en te doden?

De meeste religies in de wereld proberen tenminste vriendelijkheid, liefde en respect voor de mensheid bij te brengen, en manieren te vinden om de wereld tot een betere plaats om te leven te maken, door mensen te helpen met lijden of verlies om te gaan. De radicale islam en zijn volgelingen blijven de enige religieuze groepering die er trots op zijn onschuldige mensen te doden. Hamas vindt het een eer en verheugt zich in het doden van onschuldige Joden.

Hoe belangwekkend dat Israëls beloofde land midden in islamitisch gebied komt te liggen, gedwongen om ‘s werelds grootste moderne kwaad het hoofd te bieden! God heeft zeker een plan voor dit alles. Ga naar Israël!

Ik hoor mensen en regeringen zeggen: ‘We moeten hun (Hamas) grieven begrijpen. Als we alleen maar naar hen zouden luisteren en het leven voor hen beter zouden maken, zou er minder terreur in de wereld zijn.’
Welke grieven rechtvaardigen terrorisme? Alleen al in de laatste eeuw hebben we twee wereld­oorlogen, burger­oorlogen, Hiroshima, massa­moorden en een Holocaust doorstaan. Is er enige andere godsdienst in de wereld die zijn mensen nog steeds leert om wraak te blijven nemen door onschuldige mensen te doden? Heb je ooit een over­levende van de Holocaust of van Hiroshima een ziekenhuis of een school zien opblazen of duizenden raketten willekeurig op grote burger­bevolkingen zien afvuren in de hoop zoveel mogelijk burgers te doden?

Nogmaals, Hamas is een terroristische organisatie die door beschaafde naties over de hele wereld als zodanig wordt erkend en moet worden neergeslagen. Waarom Israël en de naties niet inzien dat Hamas en de Islamitische Jihad met de grond gelijk moeten worden gemaakt, is mij een raadsel. Er is geen andere oplossing. Dit is de strijd die we in Israël al meer dan 70 jaar voeren, en we moeten wakker worden, ophouden excuses te maken voor hun bloed­dorst, en de aarde zuiveren van dit kwaad.

Organisaties zoals Hamas en de Islamitische Jihad zijn religieuze aanhangers van een filosofie die in strijd is met de basis­beginselen van de mensheid. Er is geen logica, doel of politiek die er zin aan geeft. Op een dergelijke ideologie kan niet anders worden gerea­geerd dan met een schok en compromisloos verzet, of dat nu in Israël is, in de naties, of in de media, die ook verantwoordelijk zijn wanneer zij deze wreedheid steunen.

Er zijn duizenden naamloze islamitische religieuze leiders in Gaza en over de hele wereld, die dezelfde ideeën blijven onderwijzen, die hun shahids (Arabisch voor martelaren) op 9 september 2001 de vernieling (van de Twin Towers) in hebben gestuurd. Begrijpen de mensen dan niet dat Hamas en de Islamitische Jihad langs de zuidgrens van Israël, als ze de kans krijgen, en de wapens zouden hebben, zoveel mogelijk Joden zouden vermoorden, verminken en verminken in naam van deze perverse ideologie?

Om deze vijand te bestrijden moeten we ons realiseren dat de Islamitische Jihad een religie met een leger is, maar dat ideeën niet alleen met wapens kunnen worden bestreden. De huidige vuurzee, evenals Israëls 70-jarige strijd tegen de Palestijnse terreur, tonen aan dat dit religieus fanatisme niet met geweld alleen kan worden verslagen. Israël zal binnenkort een militair respijt opleggen, maar alle politieke partijen, regeringen en media van de beschaafde wereld moeten zich tegen deze dodelijke vijand verzetten, als we van deze pandemie van onmen­selijk­heid willen worden gezuiverd. Er kan geen compromis gesloten worden met dit kwaad. Het kan niet getole­reerd worden als we een kans hebben om het te bestrijden.

Wie is Hamas?

Moet ik de mensen in de regeringen, de anti-Israël demon­stranten over de hele wereld, en in de media die er aan vasthouden steun te betuigen aan deze terreur­organisatie, herinneren aan het Hamas Handvest of Convenant van de Islamitische Verzetsbeweging, dat werd uitgegeven op 18 augustus 1988? Het Handvest is een uitgebreid manifest dat bestaat uit 36 afzonderlijke artikelen, die allemaal het funda­mentele doel van Hamas propa­geren, namelijk de vernietiging van de Staat Israël door middel van de Jihad (Islamitische Heilige Oorlog).

Lees dit en u zult begrijpen waarom het zo veront­rustend is dat sommige Arabische Israëli’s zich in deze dagen op één lijn stellen met Hamas door geweld­dadig te protesteren in onze steden, en waarom Israël zich compromis­loos moet verzetten tegen deze tendens.

Hier volgen uittreksels uit het handvest van Hamas:

‘De Islamitische Verzetsbeweging is een voorname Palestijnse beweging, wier trouw aan Allah is, en wier levenswijze de Islam is. Zij streeft ernaar de banier van Allah te hijsen over elke centimeter van Palestina.’ (Artikel 6)

Over de vernietiging van Israël:
‘Israël zal bestaan en zal blijven bestaan totdat de Islam het zal uitwissen, zoals het ook anderen vóór haar heeft uitgewist. (Preambule)

Het exclusief islamitische karakter van het gebied:
‘Het land Palestina is een islamitische Waqf (Heilig Bezit) gewijd voor toekomstige moslim­generaties tot de Dag des Oordeels. Niemand kan er afstand van doen of het of een deel ervan opgeven.’ (Artikel 11)
‘Palestina is een islamitisch land. (…) Aangezien dit het geval is, is de bevrijding van Palestina een indivi­duele plicht voor iedere moslim, waar hij zich ook bevindt.’ (Artikel 13)

Leden van de Ezzedine al-Qassam Brigades, de militaire vleugel van Hamas, tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de 29e verjaardag van de oprichting van de beweging, in Gaza op 16 december 2016. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

De oproep tot jihad
‘Op de dag dat de vijanden zich een deel van het moslim­land toe-eigenen, wordt de jihad de individuele plicht van elke moslim. Itegenover de verovering door de Joden is het verplicht om de banier van de Jihad te hijsen.’ (Artikel 15)
‘De gelederen zullen zich sluiten, strijders zullen zich bij andere strijders voegen, en overal in de islamitische wereld zullen massa’s naar voren komen in antwoord op de oproep van de plicht, luidkeels roepend: ‘Heil aan de Jihad!’. Deze roep zal de hemel bereiken en blijven weerklinken totdat de bevrijding is bereikt, de indringers zijn overwonnen en Allah’s overwinning is behaald.’ (Artikel 33)

Afwijzing van een onderhandelde vredesregeling
‘Vredesinitiatieven en zogenaamde vreedzame oplossingen en inter­nationale confe­renties zijn in strijd met de principes van de Islamitische Verzets­beweging. (…) Deze conferenties zijn niet meer dan een middel om de onge­lovigen als scheids­rechters aan te stellen in het land van de Islam. (…) Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem behalve door de Jihad. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn slechts tijdverspilling, een oefening in futiliteit.’ (Artikel 13)

Veroordeling van het vredesverdrag tussen Israël en Egypte
‘Egypte is voor een groot deel uit de kring van strijd [tegen het zionisme] verwijderd door het verraderlijke Camp David-akkoord. De zionisten proberen andere Arabische landen in soortgelijke akkoorden te trekken om hen buiten de kring van de strijd te brengen. (…) Het verlaten van de kring van de strijd tegen het zionisme is hoogverraad en vervloekt is hij die een dergelijke daad begaat.’ (Artikel 32)

Antisemitische opruiing
‘De Dag des Oordeels zal pas aanbreken als moslims de Joden bestrijden en doden. Dan zullen de Joden zich achter rotsen en bomen verbergen, en de rotsen en bomen zullen uitroepen: ‘O moslim, er zit een jood achter mij verscholen, kom en dood hem’. (Artikel 7)

‘De vijanden zijn al lange tijd aan het plannen (…) en ze hebben enorme en invloedrijke materiële rijkdom­men vergaard. Met hun geld hebben ze de controle over de wereld­media overgenomen. (…) Met hun geld hebben ze revoluties aangewakkerd in verschillende delen van de wereld. (…) Ze stonden achter de Franse Revolutie, de Communistische Revolutie en de meeste revoluties waarover we horen. (…) Met hun geld hebben ze geheime organisaties gevormd – die zich over de hele wereld verspreiden, om samenlevingen te vernietigen en zionistische belangen uit te voeren. (…) Ze stonden achter de Eerste Wereld­oorlog… en vormden de Volken­bond via welke ze de wereld konden regeren. Zij zaten achter de Tweede Wereld­oorlog, waardoor zij enorme financiële winsten maakten. (…) Er is nergens een oorlog gaande zonder dat zij er hun vinger in hebben.’ (Artikel 22)

‘De intriges van het zionisme kennen geen einde, en na Palestina zullen zij uitbreiding begeren van de Nijl tot de rivier de Eufraat. Wanneer zij klaar zijn met het verteren van het gebied waar zij hun hand op hebben gelegd, zullen zij uitkijken naar meer uitbreiding. Hun plan is uiteengezet in de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’.’ (Artikel 32)

‘De Hamas beschouwt zichzelf als speerpunt en voor­hoede van de strijdkring tegen het wereld­zionisme. (…) Islamitische groeperingen in de hele Arabische wereld zouden dat ook moeten doen, omdat zij het best zijn toegerust voor hun toekomstige rol in de strijd tegen de oorlogszuchtige Joden.’ (Artikel 32)

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.